Betyg i årskurs tre

Moderaterna har sin arbetsstämma i Louis De Geer konsert & kongresshall i Norrköping. Det är glädjande att av de budskap de vill ha ut inför sina dagar prioriterar de skolfrågorna. Tomas Tobé listar ett antal punkter på SvD:s debattsida.

Punkten om att satsa på lärarna är bra, vi har inom alliansen tydligt markerat att det är ett gemensamt fokus, och vi kristdemokrater har en längre tid lyft just den frågan. Lärarna är nyckelpersoner för dagens och framtidens skola.

När det gäller betyg i årskurs tre har vi inom kristdemokraterna varit tydliga. Vi måste få dagens reform att sätta sig, knappt har vi gjort om betygssystem och betyg från årskurs sex. Att just nu lansera nya omändringar på betygsområdet är enligt oss inte vad skolan behöver i det här läget.

Elever med de största behoven har rätt till lärare med speciallärarkompetens

Under fyra år var jag som lärare mentor till Oskar (som eg heter ngt annat). Oskar hade grav dyslexi. Bokstäver och sammanhang hoppade runt i en enda röra. Oskar behövde många hjälpmedel men framför allt behövde han undervisning av specialpedagog med rätt kompetens. Oskar hade tur, han fick rätt hjälp behöll sin självkänsla genom hela sin skolgång och han behöll lusten att lära. Idag är Oskar egen företagare i anläggningsbranschen och han vinkar fortfarande glatt åt sina gamla lärare trots att han idag är 24 år. Tyvärr finns det dock många berättelser som inte är lika ljusa som den om Oskar. Även det har jag som lärare sett på nära håll.

Att behandla alla lika är inte rättvisa. Alla är olika och unika och behöver olika lösningar för att utvecklas maximalt. En skolform passar inte alla. En pedagogisk metod är inte lösningen för alla problem. Vi måste erbjuda en palett av skolformer och erbjuda individuella lösningar för våra elever. Det är därför oerhört frustrerande att de elever med de allra största behoven många gånger undervisas av personal med den lägsta utbildningen och kompetensen. Detta samtidigt som platserna i speciallärarutbildningen gapar tomma. Jag talar om de barn med särskilda behov och barn med diagnoser av olika slag som tillbringar hela sin dag med elevassistenter som i de flesta fall helt saknar pedagogisk utbildning. Dessa barn har rätt att kräva de mest professionella pedagogerna. Under lång tid har det varit brist på specialpedagoger och speciallärare. Alliansregeringen har därför öppnat upp speciallärarutbildningen igen men många platser gapar tomma. Det krävs därför en nationell satsning inom det specialpedagogiska området för att kunna täcka framtida behov. Vi kristdemokrater föreslår ett speciallärarlyft som vi också beräknat kostnaden för.

KD har verktygen för ökad läsförståelse och läslust

TT ger idag besked om svenska elevers sjunkande resultat i läsförståelse. Tidigare har Sverige legat i topp när det gäller både matte och svenska.

God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Därför är det oroande att de senaste internationella kunskapsmätningarna visar att den nedåtgående trenden vad gäller svenska elevers läsförståelse fortsätter. Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer individualisering genom ökat eget arbete. Forskning pekar på det negativa sambandet mellan denna typ av individualisering och elevernas resultat.
Vi behöver vända denna utveckling. Därför vill vi kristdemokrater ge elever mer lärarledd tid och särskilt prioritera svenska och läsning. Vi vill öka undervisningstiden motsvarande en normal skolvecka. Vi vill också se över vad lärarna faktiskt lägger sin arbetstid på. Utvecklingen under ett flertal år har varit att den faktiska tiden för ämnesundervisning trängs undan av fler och fler uppgifter som läggs på lärarna.
För ett barn som växer upp i ett hem utan böcker och utan en lästradition är det särskilt viktigt att skolan stimulerar och uppmuntrar läsning, inte minst om man i hemmet inte talar svenska.
Under ett antal år har inriktningen varit att det viktigaste är att barnen läser, inte vad de läser. I ett avseende är det sant, det är viktigt för barns läsutveckling att stimulera all läsning, att inspirera och sporra lusten att läsa. Men denna inställning riskerar att leda till att eleverna inte kommer i kontakt med litteraturhistoriens stora namn. Därmed förlorar de viktig vägledning in i en litterär värld som kan berika livet och utveckla deras egen utveckling och språkliga förmåga. På ett samhälleligt plan riskerar det leda till språklig utarmning, historielöshet och förlorad kunskap om vårt kulturarv.
I en tid av mångfald och alltmer individualiserad mediakonsumtion ökar behovet av gemensamma referenspunkter. Kristdemokraterna anser därför att det nu är tid att införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – romaner, noveller, essäer, sagor, dikter, – men också filmer och musik, som alla elever bör komma i kontakt med och tagit del av under sin skolgång.
Det är inte politiker som ska bestämma vilka verk som ska ingå. Urvalet bör göras utifrån verkets litterära och språkliga kvaliteter samt dess kulturhistoriska betydelse. Urvalsprocessen bör vara öppen där Skolverket har huvudansvaret men där de litteraturhistoriska och idéhistoriska institutionerna vid våra universitet spelar en stor roll. Önskvärt är också att Svenska Akademien är involverad.

Skolgruppens förslag antagna av rikstinget

Fredagen den 27 sept 2013 är en viktig dag för partiet Kristdemokraterna. Den dagen antogs propositionen Barn och Unga i vilken skolpolitiken har en central del. Följande förslag från Kristdemokraternas skolgrupp antogs av rikstinget och är från och med nu partiets skolpolitik:

1. Fler lärarledda timmar med fokus på läsning
2. Klassikerlista
3. Mindre barngrupper
4. Forskning kring undervisningsmetoder
5. Speciallärarlyft
6. Mer fysisk aktivitet
7. Elevhälsogaranti
8. Satsning på utsatta områden
9. Lämplighetsprov till lärarutbildningen
10. Flera snabba vägar in i läraryrket för andra akademiker
11. God löneutveckling för lärare
12. Sommarskola

För fördjupad information se vår hemsida www.kristdemokraterna.se där både skolrapporten och propositionen Barn och Unga finns. Kontakt gärna också mig Annika Eclund som är skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna: annika.eclund@riksdagen.se