Kd vill ha elevhälsogaranti

Debattartikel i Gefle dagblad: Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården och med personal som har kompetens att möta behovet.
Barnen är vår framtid och det värdefullaste vi har. I dag mår allt för många barn och unga i Gävleborg dåligt. Det måste vi ta på allvar. Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti för att elever snabbare ska komma i kontakt med skolans elevhälsoteam.

Unga mår dåligt av olika skäl. Det kan handla om orealistiska krav på sig själv, mobbing eller en jobbig situation i hemmet. Enligt Socialstyrelsen har många elever symptom som huvudvärk och sömnbesvär.

Psykisk ohälsa kan på sikt medföra allvarliga konsekvenser. Skolarbetet kan bli lidande, det kan bli svårare att komma in på arbetsmarknaden och ytterligare isolering kan leda till försämrade livsförhållanden.

Elevhälsan ska fungera som en första linjens hälsovård för eleverna. I den nya skollagen från 2011 ställs krav på att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Det är kommunens ansvar att det uppfylls och att eleverna får den hjälp de behöver.

Kristdemokraterna och allianspartierna har genomfört en tillgänglighetssatsning och förstärkt vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Regeringen har också beslutat om en fortsatt satsning på barn och unga med psykisk ohälsa för 2012 – 2016. Det är viktiga satsningar men vi vill även se till att eleverna får bättre tillgång till skolans elevhälsoteam.

Elevhälsan kan inte möta alla elevers varierande hälsotillstånd, men det ska vara enkelt att få kontakta med elevhälsan som i sin tur kan leda eleven till rätt hjälp inom vården om så behövs. Framför allt ska elevhälsan kunna ta emot elever utan långa väntetider.

Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården och med personal som har kompetens att möta behovet.

Vi måste ta ungas psykiska ohälsa på allvar. En elevhälsogaranti är ett steg i arbetet att för att förbättra barn och ungas välbefinnande. Det ska vara lätt för barn och unga att få kontakt med elevhälsan.

Annika Eclund (KD)
Ingemar Kalén (KD)
Lili André (KD)
Ewa Östermark (KD)
Rosalie Carlén (KD)
Majvor Lisselg (KD)

Fler speciallärare

Den 4 juli skriver Fred Rydberg och jag i Enköpings-Posten om att Kristdemokraterna vill genomföra ett speciallärarlyft i Håbo. 

Allt för många elever som behöver hjälp av speciallärare får inte det stöd som de har rätt till. Det saknas speciallärare och specialpedagoger på skolorna i Håbo. Bristen beräknas öka. På grund av kommande pensionsavgångar och det stora antalet obehörig personal som i dag finns inom specialpedagogik, kommer det saknas närmare 10 000 speciallärare runt om i landet år 2030. Kristdemokraterna anser att elever med särskilda behov ska få hjälp av personal eller lärare med rätt kompetens. För att möta dagens och framtidens behov anser vi att kommunen behöver ta ett större ansvar för att stimulera fler lärare att vidareutbilda sig till speciallärare.

Alliansregeringen återinförde speciallärarutbildningen 2008 och utbildningsplatserna har utökats kraftigt för att möta behovet. Nu återstår utmaningen att fylla platsern. Kristdemokraterna vill införa ett speciallärarlyft i Håbo för att stimulera lärare att vidareutbilda sig. Det skulle kunna ske genom att gå ner i tjänst med bibehållen lön eller med en form av studielön. Hur det sker kan bäst lösas på huvudmannanivå. Vi har ett ansvar att se till att det finns tillräckligt med specialpedagogisk kompetens på våra skolor. Fler utbildade speciallärare behövs för att garantera att eleverna blir  undervisade av lärare med rätt kompetens. Varje elev ska få stöd att nå sin fulla potential och utbildas för att möta utmaningarna i livet.

Annika Eclund (KD)
Fred Rydberg (KD)

 

”Vill fördjupa debatten om vad vi menar med statlig skola”

Artikel i Skolvärden den 30 juni.

Annika Eclund, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, fick ta emot 20 000 namnunderskrifter för ett ökat statligt ansvar för skolan under Kristdemokraternas dag i Almedalen.
– Om den negativa utvecklingen i skolan fortsätter är vi beredda att titta på en ökad statlig styrning av skolan, sa hon till Bo Jansson, LR, som lämnade över dem.

 Annika Eclund berättade att hon just skrivit klart en 43-sidig skolrapport för KD. Och att det i den står att kommunaliseringen av skolan var ett misslyckande.

– Det var inget vi ville. Och vi ser att de brister vi ser i skolan i dag är föranledda av kommunaliseringen, sa hon och fortsatte:

– Men vi vet också att vi har sjösatt så många skolreformer sedan 2011 och tänker inte att vi samtidigt då ska ändra på huvudmannaskapet. Men om utvecklingen av resultaten fortsätter är vi beredda att titta på en ökad statligt styrning av skolan.

På frågan vad som krävs för att Kristdemokraterna ska gå hela vägen och verka för en statlig skola svarade Annika Eclund:
– Jag vill fördjupa debatten om vad det är vi menar med statligt ansvar. Jag ser några saker. Det handlar om hur vi beräknar skolpengen, det får inte skilja så mycket mellan kommunerna som det gör i dag, eller att vilket stöd man kan få kan se otroligt olika ut beroende på var man bor. Det handlar också om lärarnas status. Vi måste få bort mycket av tyckandet kring skolan, som inte är så väldigt forskningsbaserat. Och så vill jag ha en debatt om vad kommunerna ska ha ansvar för.

För att höja elevernas resultat menar Annika Eclund att det viktigaste är rätt lärare.

– Allt börjar med en bra lärare. Och att vi får rätt personer att vilja bli lärare. Lönerna har betydelse naturligtvis. Alla pratar om fler speciallärare, men det handlar inte bara om att tillsätta fler platser, utan också om stimulans för att flera ska vilja utbilda sig till speciallärare.

På frågan om vad som krävs för att höja läraryrkets attraktionskraft nämnde hon framförallt lönen och att lärare måste få göra det de ska.

– Vi kommer inte ifrån lönefrågan. Huvudmännen måste våga ta i den, de måste våga betala skickliga lärare goda löner. Men det handlar också om arbetsmiljön. Lärare måste få göra det ska göra, då måste det finnas andra personer runt läraren. Elevhälsoteam, tillräckligt med speciallärare, och tillräckligt många vuxna kring barnen som kan motverkar mobbning och kränkningar.

Hon la också till att många problem i skolan enligt henne inte är skolproblem.

– Om mina elever kommer försent, inte har material med sig, eller tar ledigt för att åka till Ullared och handla – då är det inte skolproblem. Det är föräldrarnas ansvar. Och elevens eget ansvar.

http://www.skolvarlden.se/artiklar/vill-fordjupa-debatten-om-vad-vi-menar-med-statlig-skola