KD får gehör för skolpolitik i VÅPEN

Förra veckan presenterade jag och mina allianskolleger i Skaraborg regerings vårbudget. Jag är glad att vi inför ett lågstadielyft som innebär mindre undervisningsgrupper och fler speciallärare. Nu kan fler elever som behöver stöd få det av speciallärare och varje lärare får mer tid för eleverna.

Kristdemokrater vill satsa på läsningen i skolan eftersom att kunna läsa är grundläggande för hela den fortsatta skolgången. Nu inför vi ett viktigt kunskapsmål om att alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter, på så vis kan elever som inte når målet fångas upp tidigt under skolgången och få hjälp att lära sig läsa.

Vårpropositionen innehåller även resurser till sommarskola och läxhjälp. För lärarnas del finns förslag om att åtgärder för att minska lärarnas administrationsbörda. Det är några av de viktiga satsningarna som vi gör på skolan för att alla elever ska få med sig kunskaper och rustas för livet.

 

Alliansen överens om nya skolsatsningar

Vi kristdemokrater kan idag glädjas åt att flera av våra skolpolitiska förslag vunnit gehör.
Alliansens partiledare presenterar på DN-debatt förslag för att hjälpa fler elever att utvecklas så långt som möjligt.

Kristdemokraterna har arbetat för att de nationella proven ska rättas av nationella examinatorer. Jag är glad att detta nu blir verklighet, målet är att under nästa mandatperiod gå över till ett system där de nationella proven digitaliseras och rättas externt i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt. För oss är detta viktigt eftersom att det ökar likvärdigheten i bedömningen av de nationella proven samtidigt som det minskar lärarnas administration.

Vi har också framhållit behovet av att satsa på läsning. Läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Med ett nytt kunskapsmål om att alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter kan de elever som inte når målet kan insatser sättas in tidigt under skolgången.

För att kunna upptäcka och ge stöd till de elever som halkar efter behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. Fler utbildade speciallärare, som är en av Kristdemokraternas hjärtefrågor, är en förutsättningar för att eleverna skall få rätt stöd. Detta presenterades av regeringen förra veckan. http://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-betyg-fran-fyran-och-externt-rattade-prov/

Kristdemokraternas satsning på läsning får stöd av S och Mp

Idag skriver Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de enats om en strategi som ska höja elevernas läsförmåga. Läsförståelse är verkligen viktigt. Att kunna läsa är grundförutsättningen för all annan inlärning i alla skolans ämnen. http://www.dn.se/nyheter/politik/s-och-mp-gar-samman-om-laslyft-for-eleverna/

Kristdemokraterna vill ha fler lärarledda undervisningstimmar i skolan, motsvarande en normal skolvecka, med fokus på läsning. Och för de lärare som saknar utbildning i läsinlärning vill vi inrätta en vidareutbildning i just läsinlärning. Att erövra språket är både en fråga om att kunna delta i samhället och en fråga om demokrati.

Jag välkomnar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet också vill satsa på att stärka elevernas läsförståelse. Men S och Mp vet varken vad satsningen skulle kosta eller hur den skulle finansieras, på samma sätt som flera av oppositionens andra förslag.

Pisa visar att läsförståelsen sjunker hos både pojkar och flickor. Vi måste vända trenden. Läs våra förslag om mer lärarledd undervisningstid med fokus på läsning i vår skolrapport:

https://kristdemokraterna.se/Global/Rapporter_Och_Dokument/En%20skola%20d%c3%a4r%20ingen%20h%c3%a5lls%20tillbaka%20och%20ingen%20l%c3%a4mnas%20efter.pdf

KD har verktygen för ökad läsförståelse och läslust

TT ger idag besked om svenska elevers sjunkande resultat i läsförståelse. Tidigare har Sverige legat i topp när det gäller både matte och svenska.

God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Därför är det oroande att de senaste internationella kunskapsmätningarna visar att den nedåtgående trenden vad gäller svenska elevers läsförståelse fortsätter. Mycket tyder på att senare decenniers resultatförsämringar i den svenska skolan kan förklaras av att den lärarledda undervisningen har minskat. Sedan 1990-talets början har skolans arbetssätt förändrats i riktning mot mer individualisering genom ökat eget arbete. Forskning pekar på det negativa sambandet mellan denna typ av individualisering och elevernas resultat.
Vi behöver vända denna utveckling. Därför vill vi kristdemokrater ge elever mer lärarledd tid och särskilt prioritera svenska och läsning. Vi vill öka undervisningstiden motsvarande en normal skolvecka. Vi vill också se över vad lärarna faktiskt lägger sin arbetstid på. Utvecklingen under ett flertal år har varit att den faktiska tiden för ämnesundervisning trängs undan av fler och fler uppgifter som läggs på lärarna.
För ett barn som växer upp i ett hem utan böcker och utan en lästradition är det särskilt viktigt att skolan stimulerar och uppmuntrar läsning, inte minst om man i hemmet inte talar svenska.
Under ett antal år har inriktningen varit att det viktigaste är att barnen läser, inte vad de läser. I ett avseende är det sant, det är viktigt för barns läsutveckling att stimulera all läsning, att inspirera och sporra lusten att läsa. Men denna inställning riskerar att leda till att eleverna inte kommer i kontakt med litteraturhistoriens stora namn. Därmed förlorar de viktig vägledning in i en litterär värld som kan berika livet och utveckla deras egen utveckling och språkliga förmåga. På ett samhälleligt plan riskerar det leda till språklig utarmning, historielöshet och förlorad kunskap om vårt kulturarv.
I en tid av mångfald och alltmer individualiserad mediakonsumtion ökar behovet av gemensamma referenspunkter. Kristdemokraterna anser därför att det nu är tid att införa en klassikerlista. En lista med litterära verk – romaner, noveller, essäer, sagor, dikter, – men också filmer och musik, som alla elever bör komma i kontakt med och tagit del av under sin skolgång.
Det är inte politiker som ska bestämma vilka verk som ska ingå. Urvalet bör göras utifrån verkets litterära och språkliga kvaliteter samt dess kulturhistoriska betydelse. Urvalsprocessen bör vara öppen där Skolverket har huvudansvaret men där de litteraturhistoriska och idéhistoriska institutionerna vid våra universitet spelar en stor roll. Önskvärt är också att Svenska Akademien är involverad.

Inför fler lärarledda undervisningstimmar i svenska

annika_eclund-80401

Det är alarmerande att elevers resultat i läsning och läsförståelse fortsätter att sjunka. Detta visar flera internationella studier och häromdagen skrev flera historielärare på Uppsala Nya Tidnings debattsida om att studenterna har problem med det svenska språket.

Det kan bero på många saker men framför allt beror det på att lärare ägnar mindre och mindre tid till undervisning och mer tid till administration. Dessutom läggs fler och fler uppdrag på skolan utan att det varken skickas med tid eller pengar. Detta leder till att den tid som skall gå till undervisning ägnas åt annat. Dessutom tror vi att det arbetssätt som varit rådande under längre tid med självstudier istället för lärarledda lektioner leder till att många inte lär sig grunderna i skolan.

Vi kristdemokarter vill därför öka antalet lärarledda undervisningstimmar i svenska med fokus på läsning. Vi ökar tiden med en vecka per läsår vilket skulle kunna innebära att man till exempel kortar sommarlovet en vecka. Vi vill också att lärare skall ha möjlighet att fokusera på undervisning. Nu finns det redan en utredning tillsatt som skall tiitta på om det går att rensa i den administrativa bördan men vi vill också att man tittar på alla de uppdrag vi på senare tid gett skolan. Vi menar att vi kan inte ge skolan ett enda ytterligare uppdrag utan att först rensa och sedan skicka med tid och pengar för alla nya uppdrag.

Läs intervjun med mig om detta i Ekot: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5399261