Lärare och inte administratörer!

I ambitionen att öka möjligheterna att fånga upp elever som behöver extra stöd i något ämne och för att eleven så väl som elevens föräldrar ska ha god kunskap om hur det går så har en rad åtgärder vidtagits de senaste åren. Ambitionen har varit god men vi ser att det i vissa stycken har kantrat över till att administrationen kring en elevs utveckling blir ett mål i sig istället för ett medel för att hjälpa eleven att nå satta mål.

Därför välkomnar Kristdemokraterna överenskommelsen om att kravet om att den individuella uppföljningsplanen, den så kallade IUPen minskas i omfång. IUP handlar alltså om skriftliga omdömen och planer med behov av insatser för att eleven ska nå kunskapsmålen. Förändringen innebär att:

  •  För årskurs 1-5 ska IUP göras en gång per år istället för en gång per termin.
  •  För årskurs 6-9 där nu betyg finns så stryks IUP helt.
  • Det kommer ske en översyn av vad som ska ingå i utvecklingssamtalen så de hamnar på en rimlig nivå.
  • Det kommer också ske en översyn av hur ett åtgärdsprogram ska upprättas.

 
Det är viktigt att understryka att behovet av kontinuerlig dialog med lärare och elev och lärare och föräldrar måste fortsätta. Målet att säkerställa att elever inte arbetar i blindo och sedan får en chock när de får underkänt, halkar efter i skolarbetet eller inte når de betyg de själva trodde att de var på väg mot måste hållas. Men även vi har hört samtalen om hur lärarna fastnar i antalet timmar som ska läggas på att skriva omdömena och formulera individuella stödplaner snarare än att göra verklighet av dem. Det är viktigt att landa rätt i målet om att låta lärarna vara lärare för eleverna inte för blanketterna. Nu görs denna förändring och vi kommer att följa resultatet och utvecklingen av det.

I skolvärlden.se kan du läsa mer om ovan och vad Metta Fjelkner ordf Lärarnas Riksförbund tycker. Och här vad Eva-Lis Sirén ordförande Lärarförbundet tycker.