Elever mår bättre med klassmorfar i skolan

I torsdags träffade jag föreningen Klassmorfar. Vi är överens om att fler vuxna behövs i klassrummen runt om i Sverige, en klassmorfar är stöd till både elever och lärare.

Föreningen Klassmorfar utbildar och certifierar vuxna för att finnas som stöd i skolans verksamhet, i klassrum, korridor och skolgård. Idag finns föreningen Klassmorfar på 128 skolor i 30 kommuner. Verksamheten får positiv respons både från lärare och skolledning som intygar att barnen mår bättre.

Lektionerna blir lugnare, incidenter av mobbning och vandalism minskar. Jag menar att trygga, förstående och ansvarsfulla äldre i skolan även kan vara goda förebilder för eleverna.

Kristdemokraterna vill att lärarna ska få tid att vara lärare och att mer tid ägnas åt undervisning. Därför vill vi underlätta för fler klassfäder i skolorna som kan bidra till en bättre arbetsmiljö för elever och lärare.

Elevhälsan måste stärkas

Skolan är barns och ungas arbetsplats och därför måste det finnas möjlighet att i ett tidigt skede få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll. Den ska fungera som första linjens hälsovård för de unga.
Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren. Den tydligaste försämringen ses bland ungdomar mellan 16 och 24 år. Regeringen har genomfört en tillgänglighetssatsning och förstärkt vårdgaranti inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Regeringen har också beslutat om en fortsatt satsning på barn och unga med psykisk ohälsa för 2012 – 2016. Trots dessa satsningar kvarstår problematiken att en del av problemen med BUP spiller över på elevhälsan. Ett gott samarbete mellan elevhälsan och landstingen när det gäller psykisk ohälsa är central. En tredjedel av landstingen uppger att de har länstäckande styrdokument för samverkan med elevhälsa/skolhälsovård i länet. Flera landsting menar att det är svårt att få till stånd samverkansöverenskommelser med ett stort antal kommuner och enskilda skolor.

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Vi välkomnar denna skärpning av lagstiftningen. Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner under perioden 2012-2015 på elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Intresset har varit stort bland skolor och kommuner. Därför har bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator och skolpsykolog prioriterats i första omgången.

Ett stort problem är att det i alltför många skolor endast erbjuds ett minimum av elevvårdande insatser – det kan till exempel vara så att skolsköterskan endast finns på plats några få timmar per vecka. Det finns en stor brist på tillgång till kuratorer och psykologer i många kommuner. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är denna utveckling inte acceptabel. Vi vill därför införa en elevhälsogaranti som ger en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet. På så sätt skulle ungdomars psykiska ohälsa tas på allvar.