Att klara skolan – en skyddsfaktor

Idag publicerar Socialstyrelsen utvärderingen ”Vård och omsorg om de placerade barnen”. Under ett år omhändertas drygt 26 000 barn och unga i samhällets vård. De placeras i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) av socialnämnden i kommunen där de bor. Förutom att rapporten tar upp barnens hälsa och sociala förhållanden pekar den på barnens bristande skolresultat. Bara 6 av 10 som placerades före 10 års ålder går ut grundskolan med grundläggande behörighet (godkänt i svenska, engelska och matematik) jämfört med 9 av 10 i hela ungdomsgruppen. För dem som placerades första gången efter 12 års ålder är förutsättningarna ännu sämre. Det talas ofta om att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Det är dock svårt för skolan att kompensera barnet för missförhållanden under uppväxten men skolan kan se till att alla uppnår målen och därmed har en framtid trots den dåliga start de fått i livet. Vi vet att en lyckad skolgång är den viktigaste faktorn för att få ett bra vuxenliv. Socialstyrelsen pekar på att skapliga eller bra betyg för de här barnen i årskurs 9 minskar risken för tidig död, ohälsa och psykosociala problem som missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och försörjningsproblem. Att klara skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för ett bra liv som vuxen.