KD får gehör för skolpolitik i VÅPEN

Förra veckan presenterade jag och mina allianskolleger i Skaraborg regerings vårbudget. Jag är glad att vi inför ett lågstadielyft som innebär mindre undervisningsgrupper och fler speciallärare. Nu kan fler elever som behöver stöd få det av speciallärare och varje lärare får mer tid för eleverna.

Kristdemokrater vill satsa på läsningen i skolan eftersom att kunna läsa är grundläggande för hela den fortsatta skolgången. Nu inför vi ett viktigt kunskapsmål om att alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter, på så vis kan elever som inte når målet fångas upp tidigt under skolgången och få hjälp att lära sig läsa.

Vårpropositionen innehåller även resurser till sommarskola och läxhjälp. För lärarnas del finns förslag om att åtgärder för att minska lärarnas administrationsbörda. Det är några av de viktiga satsningarna som vi gör på skolan för att alla elever ska få med sig kunskaper och rustas för livet.

 

Alliansen överens om nya skolsatsningar

Vi kristdemokrater kan idag glädjas åt att flera av våra skolpolitiska förslag vunnit gehör.
Alliansens partiledare presenterar på DN-debatt förslag för att hjälpa fler elever att utvecklas så långt som möjligt.

Kristdemokraterna har arbetat för att de nationella proven ska rättas av nationella examinatorer. Jag är glad att detta nu blir verklighet, målet är att under nästa mandatperiod gå över till ett system där de nationella proven digitaliseras och rättas externt i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt. För oss är detta viktigt eftersom att det ökar likvärdigheten i bedömningen av de nationella proven samtidigt som det minskar lärarnas administration.

Vi har också framhållit behovet av att satsa på läsning. Läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett aktivt liv som samhällsmedborgare. Med ett nytt kunskapsmål om att alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter kan de elever som inte når målet kan insatser sättas in tidigt under skolgången.

För att kunna upptäcka och ge stöd till de elever som halkar efter behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. Fler utbildade speciallärare, som är en av Kristdemokraternas hjärtefrågor, är en förutsättningar för att eleverna skall få rätt stöd. Detta presenterades av regeringen förra veckan. http://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-betyg-fran-fyran-och-externt-rattade-prov/

Elever med de största behoven har rätt till lärare med speciallärarkompetens

Under fyra år var jag som lärare mentor till Oskar (som eg heter ngt annat). Oskar hade grav dyslexi. Bokstäver och sammanhang hoppade runt i en enda röra. Oskar behövde många hjälpmedel men framför allt behövde han undervisning av specialpedagog med rätt kompetens. Oskar hade tur, han fick rätt hjälp behöll sin självkänsla genom hela sin skolgång och han behöll lusten att lära. Idag är Oskar egen företagare i anläggningsbranschen och han vinkar fortfarande glatt åt sina gamla lärare trots att han idag är 24 år. Tyvärr finns det dock många berättelser som inte är lika ljusa som den om Oskar. Även det har jag som lärare sett på nära håll.

Att behandla alla lika är inte rättvisa. Alla är olika och unika och behöver olika lösningar för att utvecklas maximalt. En skolform passar inte alla. En pedagogisk metod är inte lösningen för alla problem. Vi måste erbjuda en palett av skolformer och erbjuda individuella lösningar för våra elever. Det är därför oerhört frustrerande att de elever med de allra största behoven många gånger undervisas av personal med den lägsta utbildningen och kompetensen. Detta samtidigt som platserna i speciallärarutbildningen gapar tomma. Jag talar om de barn med särskilda behov och barn med diagnoser av olika slag som tillbringar hela sin dag med elevassistenter som i de flesta fall helt saknar pedagogisk utbildning. Dessa barn har rätt att kräva de mest professionella pedagogerna. Under lång tid har det varit brist på specialpedagoger och speciallärare. Alliansregeringen har därför öppnat upp speciallärarutbildningen igen men många platser gapar tomma. Det krävs därför en nationell satsning inom det specialpedagogiska området för att kunna täcka framtida behov. Vi kristdemokrater föreslår ett speciallärarlyft som vi också beräknat kostnaden för.