KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa

KD-kandidater som kommer att jobba för Ditt bästa i kommunen.

I länken här kan du läsa hela tidningen Ditt Sollentuna nr 2/18 där våra toppkandidater till fullmäktigevalet den 9 september finns med.

Ditt Sollentuna 2-18

Här är några av de ambitioner KD Sollentuna har för de kommande åren:

– Två nya idrottshallar och en ny kulturscen

-Tillbyggnad av Sim- och sporthallen också med en varmvattenbassäng

-Göra det möjligt att bygga nya trygghetsboenden

-En flexibel och trygg hemtjänst

-Fler områdespoliser i våra kommundelar

-Syskonförtur återinförs i skolan

-Bättre bullerskydd i samverkan med Trafikverket

-Fortsatt vara en park- och villakommun och växa med förnuft.


Kristdemokraterna har vind i seglen

Demokratitorget i Sollentuna Centrum

Demokratitorget i Sollentuna Centrum

Vi har pratat med massor av människor. Både vid valstugan på Turebergs torg – just nu förvandlat till demokratitorget – och runt om i kommunen. Vi kristdemokrater märker en positiv valvind. Vi får många uppmuntrande ord. Det ser ut som om vi bryter ny mark! Vi ser fram emot en bra valspurt då vi ger järnet för att nå ett stort inflytande för kristdemokratisk politik.

Bra budskap från Göran Hägglund

Bra budskap från Göran Hägglund

Göran Hägglund har gjort en bra valrörelse och tillsammans med övriga i Alliansen ger ett stabilt intryck. En ekonomi i världsklass och ett friare liv med mer pengar i plånboken för miljoner människor. Räcker inte det? Mot oss står en oerfaren Stefan Löfven som också uppträtt fackpampmässigt, exempelvis mot Annie Lööf. Och han har med sig ett vänsterparti som han egentligen inte vill regera med och ett miljöparti som glidit åt vänster och inte vill ha tillväxt. Dessutom riskerar Fi att komma in och där samlas också en massa tillväxtfientliga och orealistiska viljor.

Partiledarna i Sollentuna på plats för utfrågning

Partiledarna i Sollentuna på plats för utfrågning

Partiledarna i Sollentuna har vid två tillfällen frågats ut i Sollentuna Centrum. Korta ja och nejfrågor och några utvikningar. Det är tydligt att vi har en skiljelinje mellan att bevara mångfald och valfrihet i skola, vård och omsorg mot en kommunalisering och politisering av den sektorn. Vi har en skiljelinje mellan de som vill fortsätta expansion och tillväxt mot de som vill lägga sordin på utvecklingen.
Vi har också en skiljelinje mellan de som vill styra och bestämma över hur familjerna vill ha sin barnomsorg och uttag av föräldraförsäkring mot oss som vill stå bakom föräldrarna och stötta dem i deras val. Varje familj är unik och likaså varje barn. Vi kristdemokrater är liberala i den frågan. Vi ger familjer frihet.

Och en skiljelinje går mellan det enda parti som vill stänga ute nödlidande flyktingar och vi andra som vill visa medmänsklighet och omtanke. Jag sa i debatten att vi i Sverige har haft fred i 200 år. Nu pågår förfärande krig inte minst i Mellanöstern där både krista och muslimer slaktas. En liten grupp kommer hit. Vi vill klara denna situation inte sätta ut gränsvakter.


Inför en äldreboendegaranti för alla över 85 år

Omsorg om äldre.

Det är dags att garantera äldre som känner otrygghet och ensamhet i sitt hem en plats på äldreboende. Kristdemokraterna vill med utgångspunkt i den värdegrund som vi infört inom äldreomsorgen ta nästa steg och utforma en boendegaranti för dem som är över 85 år gamla.

Det innebär att man själv får bestämma och bara vetskapen om att det ska finnas en plats på äldreboende när man upplever att man behöver det kommer att öka tryggheten för äldre.

Vi lever allt längre och de flesta är också friska allt längre upp i åldern. Det är en stor framgång för välfärdsstaten Sverige. Men med stigande ålder ökar ohälsan liksom risken för ensamhet. De flesta kommunerna väger in detta i bedömningen av omsorgsbehovet, men det finns även exempel på motsatsen.

Ansökan om en plats är en oviss process med risk för avslag och överklagande kanske i flera led. För en person i hög ålder är det en orimlig påfrestning. Därför vill Kristdemokraterna införa en äldreboendegaranti.

Magnus Ramstrand. Foto: Michael FolmerMagnus Ramstrand (KD)
gruppledare


Så här vill vi göra Sollentuna till en kommun för hela livet

Skatepark i Sollentuna.

Kristdemokraterna i Sollentuna vill att Sollentuna ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Men vi vill också göra vår kommun bättre för andra delar av livet. Det övergripande målet är att skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar.

Låt barnen komma först
• Höjd maxtaxa ger mer resurser för att
få mindre barngrupper i förskolan
• Inrätta en familjecentral i Helenelund
• Barnperspektiv på all samhällsplanering
• Mer ekologisk mat på förskolor

En skola för livet
• Håll fast vid fokus – Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola
• Låt lärare vara lärare – inget detaljstyrande från politiken
• 24-timmars garanti för kontakt med elevhälsovården
när själen gör ont
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och mentor

För en aktiv fritid
• Ett utomhusbad i närheten av sim- och sporthallen
• Fler hallar – bl a i Viby, Tureberg/Töjnan och Helenelund
• Utveckla skolans samarbete med kultur och fritid
• Fortsätt förädla Edsviksområdet – alla sollentunabors gröna vardagsrum

När du är i arbetslivet
• Fortsätt mot målet att Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat
• Mer utbyggd kollektivtrafik och separerade cykel- och gångbanor
• Oförändrad, låg kommunal skatt – skärp krav på upphandlingar
• Fortsatt förtätning av bostäder kring pendeltågstationerna

Vid utmaningar i livet
• Kommunen ska vara en förebild och anställa fler med
funktionsnedsättning
• Långsiktigt stöd till de jourer som arbetar med våldsdrabbade
• Droger ska motarbetas och missbrukare ska stödjas
• Fortsatt mottagning av ensamkommande flyktingbarn

På livets höst
• Ökad friskvård genom kultur och aktiv fritid
• Värna små lokala välfärdsföretag – de ökar mångfalden
• Öka stödet till anhörigvårdare
• Slopad biståndsbedömning i hemtjänsten från 85 år

 

Här kan du läsa hela vårt kommunprogram >>


Äldreministern hyllar hemtjänstföretag i Sollentuna

Äldreminister Maria Larsson (KD) besöker Akedo omsorg. Från vänster Gurdip Kaur, Maria Larsson, Maria Zaade och Roshanak Gholizadeh.

Akedo Omsorg rankades som det bästa hemtjänstföretaget med över tio brukare i Sollentuna kommuns kvalititetsredovisning.

Maria Zaade är grundare och verksamhetschef på företaget som idag har 120 anställda.
Hon kom till Sverige från Iran år 1987, utbildade sig till socionom och har arbetat inom kommunen i elva år. År 2009 startade hon sitt hemtjänstföretag.

– Maria Zaades företag får samma ekonomiska förutsättningar som kommunens hemtjänst, med lika många kronor per timma. Hon kon-kurrerar med kvalitet. En styrka är att Akedo erbjuder personal som talar spanska, kurdiska, finska, svenska och ytterligare ett antal språk, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Vinster i välfärden är en valfråga i år. V och Fi vill förbjuda aktiebolag som Akedo omsorg.

– När man likt Maria Zaade startar ett företag, tar man en risk. Då är det rimligt att företaget tar ut en vinst för att parera riskerna. Samtidigt ska vi vara ännu tydligare med att kvalitetsgranska företag som släpps in på den här marknaden, säger Maria Larsson.


Gott Nytt År!

nyårVi går in i 2014 med förväntan och arbetslust. EU-valet i maj och kommun-, landsting- och riksdagsval i september kommer att prägla året.
Vi vet nu vilka personer som kommer att toppa partiets listor i både EU-valet (Lars Adaktusson, Ebba Busch,), riksdag (Göran Hägglund, Emma Henriksson)- och landstingsvalet (Ella Bohlin, Eva Lannerö). Listan för kommunvalet i Sollentuna spikas på årsmötet den 10 februari.

I Sollentuna, som är en av de ekonomiskt starkaste kommunerna i regionen, kan vi se tillbaka på en bra befolkningsökning – cirka 1000 personer per år. Vi är snart uppe i 70 000 invånare.

Men expansion, särskilt i kommunikationsnära lägen, skapar utmaningar. Tack vare en offensiv kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, skapas långsiktigt förutsättningar för att bygga i bullerutsatta lägen. Buller och partiklar är ett av våra stora utmaningar för framtiden. Sollentuna genomkorsas av E4:an med en ny anslutning av E18. Förbifart Stockholm kommer att mynna ut i Häggvik. Vi har Norrortsleden och Stäketleden. Dessutom stambanan med allt fler tåg och inflygningarna till Arlanda.

Efter diskussioner med Trafikverket kommer vi nu att få tyst asfalt i Rotebro som ett test. Vi kommer också att intensifiera vårt bullerskydd i de södra delarna av kommunen.

En bra skola är en av anledningarna till att vi i Sollentuna får allt fler som vill bo i kommunen. Vi har bland de bästa skolorna i landet. Ett hårt arbete och fokus på utbildningsuppdraget och en stark digitalisering av skolan är faktorer som bidragit till detta.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand ansvar för en expansiv del av kommunens liv. Ny friidrottshall har börjat byggas, likaså är två fullstora idrottshallar långt framme i planeringen. Likaså en elvamanna fotbollshall.

Inom kulturlivet är det Edsviksprojektet som sticker ut där vi nu drar igång en slottsteater på nyåret. Första uppsättningen är Malla och kärleken. Samtliga föreställningar är slutsålda. Med våra grannkommuner i norrort har vi ett befolkningsunderlag på cirka 250 000 invånare. Nog bör det finnas utrymme för kultur här också, inte bara inne i Stockholm city!

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater varit drivande för att få fram en värdighetsgaranti – en slags ribba på vad brukare och anhöriga ska kunna förvänta sig att kommunen ställer upp med. Denna värdighetsgaranti håller som bäst på att implementeras just nu.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand också satt ett särskilt fokus på att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas bra fritidssysselsättningar. Vi har gått med i ett regionalt digitalt nät som visar var i regionen det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Kommuner behöver samverka för att skapa fler möjligheter. Här i Sollentuna har vi både dans och musikcafé samt Sollentuna melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Magnus Ramstrand är ordförande i Brottsförebyggande rådet i Sollentuna. Vi kan se tillbaka på ett bra 2013 som ger hopp inför 2014. Den trygghetsmätning vi gjorde under året visar att allt fler känner sig trygga i vår kommun. Vi har många frivilliga som nattvandrar och tar bort klotter, är med i grannsamverkansföreningar och deltar som frivilliga chaufförer i grannsamverkansbilen, stöder skolorna som rastfaddrar. Det civila samhället går inte att överskatta!

I teamet av kristdemokrater i Sollentuna finns många duktiga och engagerade personer som är taggade inför valåret 2014. Vi står inför stora utmaningar, men ser fram emot året med tillförsikt.

Gott Nytt År!


Lokal värdighetsgaranti – för ett värdigt liv

EvaCarinmfl

Vård- och omsorgsnämnden har infört lokala värdighetsgarantier som talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från hemtjänsten. Värdighetsgarantierna gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och utförare.

– Jag är väldigt glad över att vi nu har lyckats formulera värdighetsgarantierna inom hemtjänsten. Syftet med dessa är att ge ett mervärde för de invånare som får hemtjänst i Sollentuna, säger Eva Ireblad (KD).

Som grund till arbetet är de nya bestämmelser, från januari 2011, i socialtjänstlagen som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelserna tydliggör också att äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stödet ska ges.

Arbetsgruppen bestående av politiker från vård- och omsorgsnämnden och tjänstemän från vård- och omsorgskontoret har arbetat utifrån äldreplanens fem områden för värdighetsgarantierna: Ett aktivt och socialt liv, Inflytande och självständighet, Trygghet, Bemötande samt God vård och omsorg. Exempel på garantier som utlovas är rätten till en kontaktperson, att få välja mellan två maträtter samt möjligheten att delta i kommunens förebyggande verksamheter.

– De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten är en viktig del av vård- och omsorgsnämndens visions- och strategiarbete för framtidens äldreomsorg.

Vi vill säkerhetsställa god uppföljning och hög kvalité inom hemtjänsten. Med värdighetsgarantierna blir det enklare för våra invånare att åskådliggöra eventuella fel och brister för oss, säger Björn Karlsson(M), ordföranden i vård- och omsorgsnämnden.

Eva Ireblad (KD), Gun-Lis Roos (FP) och Carin Lindell (KD) kommer under hösten att besöka kommunens hemtjänstutförare och informera om värdighetsgarantierna.

De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten finner du på Sollentuna kommuns webbplats. Du kan också hämta broschyren i kommunens reception eller, inom kort, på olika seniorträffar.


Maria Larsson besökte Sollentuna o Akedo omsorg

akedo omsorg

Vår äldreminister Maria Larsson besökte i sommar Sollentuna och Akedo omsorg. Tack vare kristdemokraterna och Alliansen har Lagen om valfrihet (LOV) gjort det möjligt för VD Maria Zaade att bilda bolaget och utveckla det till det goda omsorgsföretag det är idag.

– När jag kom hit till Sverige för 20 år sedan sökte jag och fick omedelbart jobb inom hemtjänsten, berättade Maria Zaade för äldreministern. Jag jobbade vidare inom Sollentuna kommuns egen hemtjänstföretag, Solom. När LOV blev lag bildade jag företaget Akedo omsorg. Nu har vi cirka 140 anställda!

– Vi hoppas att den utveckling kristdemokraterna och Alliansen startat kan fortsätta, säger hon.

Akedo omsorg blev rankade som det bästa hemtjänstföretaget med över 10 anställda när Sollentuna kommun redovisade en kvalitetsredovisning.

– Ni har förverkligat drömmar jag hade när jag tillträdde som minister, förklarade Maria Larsson inför ledning, personal, kunder, media och några av kristdemokraterna lokalt som var bjudna till en sommarlunch.

– Vi kristdemokrater har velat skapa en äldreomsorg som är anpassad efter den enskilda personen. Vi är olika som människor med olika behov. Varför ska äldre som varit vana att bestämma och ta ansvar inte ha möjlighet att välja utförare av de hemtjänster man har rätt till?, frågade ministern retoriskt.

När det gäller debatten om vinster i välfärden som vänstern nu gör till en valfråga, sa Maria Larsson:

– När man likt Maria Zaade startar ett företag, tar hon en risk. Företaget kanske går med förlust de första åren och man jobbar som entreprenör inte en 40-timmarsvecka. Då är det rimligt att företaget måste kunna ta ut en vinst för att parera riskerna i ett företagande. Samtidigt ska vi vara ännu mer tydliga med att kvalitetsgranska de företag som släpps in på den här marknaden.

Flera av de kunder Akedo omsorg har intygade det positiva med företagets policy. Bland annat att matcha kunder och personal på bästa sätt.

– Min personal är mina pärlor, säger Maria Zaade. Men jag vet att olika människor passar olika bra ihop. Då gäller det att vara aktiv i matchningen och vi utgår alltid ifrån att kundens behov ska vara styrande.

marialarsson besöker

Eva Ireblad, kristdemokraternas representant i kommunens vård- och omsorgsnämnd, berättade om den värdighetsgaranti som nu håller på att formas där hon varit sammankallande i en arbetsgrupp.

Magnus Ramstrand, gruppledare för kristdemokraterna och Anna von Essen var också med på denna fina sommarmiddag i Akedos lolkaler.