Barn som behöver extra stöd i skolan ska få det tidigt!

Carlos Romero (KD)

Kristdemokraterna har presenterat ett förslag för att få fler och bättre speciallärare. I veckans Vi i Sollentuna skriver Carlos Romero (KD) i Sollentunas barn- och ungdomsnämnd tillsammans med Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Annika Eclund om hur elever som behöver extra hjälp ska få det.

Så här skriver kristdemokraterna i insändaren:

I Sollentuna har vi målet att vi ska ha Sveriges bästa skolor. Vi är inte framme än men resan fortsätter och vi ser att elevernas meritvärden ger oss anledning att känna glädje. Men samtidigt finns det också barn som halkar efter och allt för många lämnar skolan utan fullständiga betyg. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar och då krävs lärare med rätt kompetens.

Barn som behöver extra hjälp och stöd ska få det tidigt under skolgången. Det kan handla om att få hjälp med läsning, med extra matte eller med att klara språket för nyanlända elever.

Speciallärare kan vara specialiserade mot många olika kompetenser. Specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till. Det ska inte kännas utpekande att behöva få hjälp av en speciallärare. Elever som behöver extra hjälp ska få det utan att det ska krävas någon typ av diagnos. Alla elever är olika och lär på olika sätt och under olika lång tid.

Under lång tid har det varit brist på speciallärare i Sverige. Kristdemokraterna i riksdagen vill därför genomföra ett speciallärarlyft. Speciallärarlyftet innebär en satsning på totalt 3,2 miljarder kronor fördelat på fyra år. Satsningen innebär att över 6 000 lärare kan vidareutbildas till speciallärare samtidigt som de behåller 80 procent av lönen. Reformen innebär också att den ordinarie undervisningen kan fungera bättre för samtliga elever, när elever som behöver speciellt stöd får det.

Ingen elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Genom speciallärarlyftet kan fler barn i Sollentuna få bättre stöd i skolan. Vi måste se barnen i tid.

Carlos Romero (KD)
vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Annika Eclund (KD)
riksdagsledamot och utbilndningspolitisk talesperson


Föräldrar viktiga för elevernas resultat

I Sollentuna ska vi ha Sveriges bästa skolor.

För att nå målet är självklart lärare, rektorer och elevvårdspersonal oerhört viktiga. Bra och funktionella byggnader är en annan nyckelfaktor. Detta kan vi politiskt styra och med hjälp av skatterna finansiera.

flygblad_carlos– Föräldrars engagemang kan inte vi besluta om men det är en av de viktigaste faktorerna för att elever ska lyckas, säger Carlos Romero (KD), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

”Du är viktig” är en folder vi tagit fram som riktar sig till föräldrarna och ger stöd och tips kring hur man kan hjälpa sina barn på bästa sätt.


Sollentuna inför ferieskola

Undervisning i skola. Foto: Brad Flickinger (CC BY-SA)

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att införa ferieskola i Sollentuna. Under påsklovet ska en provverksamhet etableras och därefter är förhoppningen att en organisation ska etableras inför sommaren 2015 och sedan byggas upp läsårsvis.

Det var i mars som majoriteten, på initiativ av Folkpartiet, gav uppdraget om att utreda införandet av en ferieskola.

– Det är glädjande att Sollentuna snart kan ge elever ytterligare en möjlighet att lyckas i skolan säger Kjell Ericson (FP), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sommarskola ska erbjudas elever i årskurs 6-9 som har F i betyg eller som ligger på gränsen till F och har ett åtgärdsprogram. Därutöver ska ferieskola erbjudas under påsk- samt höstlov för de som går i årskurs 9. På sikt är planen att nyanlända även ska kunna läsa under jullovet. Elever i fristående skolor ska erbjudas samma möjligheter som barn i kommunala skolor att gå ferieskola.

– Sollentuna har ansvar för alla barn som går i skolor i vår kommun och det är en självklarhet att även barn som går i fristående skolor ska ges en chans att förbättra sina betyg. Alla förtjänar en andra chans, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn och ungdomsnämnden.

Förhoppningen är att gymnasieelever, tillsammans med behöriga lärare, ska vara handledare under ferieskolan.

Carlos Romero (KD)– Det skapar inte enbart arbetstillfällen för ungdomarna under loven utan kan även väcka intresse för läraryrket, säger Carlos Romeo (KD), ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Sollentuna kommun kommer att ansöka om statsbidrag som en del av finansieringen.


Linbana i Sollentuna kan bli förebild för övriga länet

Den linbana som ser ut att bli verklighet mellan Häggvik och det nya bostadsområdet Väsjön vill Kristdemokraterna arbeta vidare med. Partiet vill undersöka möjligheterna att använda linbanor på fler platser i Stockholms län. 

Karl Henriksson (KD)– Med den nya regeringen har vi tyvärr fått en politik som slår hårt mot satsningar för att förbättra trafiken i Stockholms län. Vi ser en mer ansträngd situation torna upp sig, med trafikinfarkter i flera kommuner. Tänkbara platser är mellan Södersjukhuset och Liljeholmen eller mellan Frescati och Frösundavik, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i landstingets trafiknämnd.

Kristdemokraterna betonar vikten av att tänka utanför de traditionella ramarna för att utveckla kollektivtrafiken. Linbanorna kan spara tid och vara ett miljövänligt, effektivt sätt att transportera sig vissa sträckor.

carlos romero 2014 webb– Olika trafikslag kompletterar varandra. Vi är vana att tänka på cykel, buss, tåg och bil. Nu vill vi pröva att hitta ännu ett verktyg som kan underlätta livspusslet för alla pendlare i vår kommun, säger Carlos Romero (KD), ledamot i plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna kommun.

Moderna gondolbanor håller en hög hastighet och konkurrerar väl med andra trafikslag. Linbanor diskuteras på flera håll och blir allt vanligare inom kollektivtrafiken i städer, framför allt där terrängen passar dåligt för markburna transporter. Göteborg har långt framskridna planer på att inviga flera nya gondolbanor till stadens 400-årsjubileum 2021.

Vidare är det billigare att dra vajrar i luften än att bygga vägar eller lägga spår. Det räcker med en elmotor för att driva hela systemet. Det går att ha mycket tät trafik på sträckorna. Genom att gemensamt ta ett samhällsansvar för att lösa utmaningarna inom kollektivtrafiken kan vi utnyttja de möjligheter som tekniska framsteg ger.


Nu är en ny period igång i kommunfullmäktige

Sonia Lunnergård (KD) inleder kommunfullmäktige i Sollentuna för åren 2015-2018.

Nu har den nya mandatperioden startat och kristdemokraternas nya grupp har intagit sina platser. Den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige öppnades av Sonia Lunnergård (KD) som är ålderspresident i den nyvalda församlingen.

Sonia Lunnergård blev ledamot i Sollentunas kommunfullmäktige 1991 och har tidigare varit gruppledare under många av dessa år. Hon räknar införandet av vårdnadsbidraget och att kommunen har beslutat att införa ett barnbokslut som sina två viktigaste politiska framgångar.

Det högtidliga öppnandet inleddes med att Sonia höll ett kort anförande om ordets makt och läste sedan en dikt ur Tomas Tranströmers diktsamling ”Det vilda torget”.

Kristdemokraterna gjorde i Sollentuna ett starkt val och vann två nya mandat och har totalt nu fyra mandat. Tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet har vi en stabil majoritet i kommunen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu har en grupp på fyra ordinarie ledamöter igen, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna. Vi har som mest haft fem ledamöter efter Kristdemokraternas rekordval 1998 då partiet på riks fick närmare 12 procent. Att vi nu har fyra ledamöter i vårt fullmäktige trots att partiet backade centralt till under fem procent, ska vi vara mycket glada för här i Sollentuna. Det är ett stort förtroende väljarna visat oss. Det är ett av de finaste uppdragen i en demokrati att bli folkvald. Jag lovar att vi ska göra allt för att infria de förväntningar vi som parti har på oss från Sollentunaborna.

Magnus Ramstrand, Eva Ireblad, Carlos Romero och Sonia Lunnergård (KD).

Tillsammans med våra samarbetspartier Moderaterna och Folkpartiet kommer Kristdemokraterna att leda kommunen i ytterligare fyra år. I den uppgörelse av uppdragsfördelning som majoriteten kommit överens om har Kristdemokraterna fått ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och det lokala brottsförebyggande rådet. Vice ordförande har det blivit i stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Sollentuna energi.

Därutöver har partiet fått representation i samtliga nämnder och styrelser och kommer på detta sätt att få möjlighet att leverera kristdemokratisk politik över hela det politiska fältet.

Nomineringsarbetet pågår just nu för att hitta den starkaste laguppställningen. Vilka som ska väljas till respektive uppdrag kommer att beslutas av kommunfullmäktige den 10 december.


Kristdemokraterna ska styra Sollentuna de kommande åren

Kommunledningen undertecknar överenskommelse om politiskt styre av Sollentuna för 2014-2018.

Pressmeddelande
7 oktober 2014

I dag har gruppledarna för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna undertecknat en överenskommelse om samverkan under den kommande mandatperioden. Partierna är överens om ny politisk plattform, samverkansformer och vilka uppdrag som ska fördelas mellan partierna.

– Vi har ett bra samarbete mellan våra partier och ser fram emot att arbeta tillsammans den kommande mandatperioden för att göra en bra kommun ännu bättre. Vi står inför många utmaningar i vår växande kommun som vi ser fram emot att ta oss an, säger gruppledarna Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson, (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

De tre majoritetspartierna kommer att ha var sitt kommunalråd. Uppdragen har fördelats enligt följande:

Moderaterna får ordförandeposterna i kommunstyrelsen, i den nya stadsbyggnadsnämnden (tidigare plan- och exploateringsutskottet), barn- och ungdomsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB.

Folkpartiet får ordförandeposterna i kommunstyrelsens miljöutskott, trafik- och fastighetsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kristdemokraterna får ordförandeposterna i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och i det lokala brottsförebyggande rådet.

Den 15 oktober väljs ny kommunstyrelse och den 10 december fattar kommunfullmäktige beslut om förtroendevaldas poster i nämnder och bolag för nästkommande år. Fram till dess pågår interna nomineringsprocesser i respektive parti.

Bilden. Foto: Sollentuna kommun.
Övre raden från vänster:
Lennart Gabrielsson, FP, Thomas Ardenfors, M, Carlos Romero, KD
Nedre raden från vänster:
Anna-Lena Johansson, FP, Douglas Lithborn, M, Magnus Ramstrand, KD

Här kan du ladda ner hela den politiska överenskommelsen (PDF, öppnas i nytt fönster) >>

 

För ytterligare information:
Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141


Rörelse på recept för Sollentunas skolbarn

Carlos Romero (KD)– Beslutet att skriva ut rörelse på recept ligger väl i linje med den politik Kristdemokraterna driver. Vi har i vårt valmanifest sagt att vi vill ha 100 mer timmar idrott och hälsa i grundskolan. Om man mår bra så presterar man också bättre.

Det säger Carlos Romero (KD), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. Skolsköterskorna i Sollentuna har sedan januari 2013 kunnat skriva ut rörelse och motion på recept till elever i skolan. Tack vare Sollentunas erfarenheter och goda förutsättningar bjuder Stockholms läns landsting nu in till ett samarbete för att utveckla elevhälsoarbetet ytterligare.

Företeelsen heter Fysisk aktivitet på recept – FaR – och erbjuds elever som behöver motiveras och uppmuntras till en ökad fysisk aktivitet. Det är skolsköterskan på skolan som kan skriva ut ”receptet”, vilket kan bestå av promenad 30 minuter tre gånger i veckan, att cykla till skolan eller att delta i gruppträning.

Tack vare Sollentunas erfarenheter och goda förutsättningar bjuder nu Stockholms läns landsting in kommunen till ett samarbete med Stockholms Idrottsförbund och Gymnastik- och Idrottshögskolan, för att utveckla elevhälsoarbetet genom FaR. Erbjudandet består av ekonomiska medel, men även utbildningar av till exempel skolsköterskor och metodutveckling.

– Kopplingen mellan elevernas hälsa och deras studieresultat är mycket tydlig. Forskning visar att elever som mår bra fysiskt och psykiskt klarar skolan bättre. FaR är ytterligare ett sätt för oss att öka möjligheterna för våra elever, Daniel Broman, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret.

Dans och boxning på schemat

I FaR är själva motionsaktiviteten en del av ett sammanhang som inkluderar samtal för både elev och föräldrar med skolsköterska, skolläkare och dietist. Reaktionerna på FaR är mycket positiva, från såväl elever som föräldrar.

För gruppträning för elever mellan 8 och 13 år samarbetar Sollentuna kommun med Friskis & Svettis i Sollentuna. Träningen är upplagd som en kurs med åtta kurstillfällen där varje tillfälle erbjuder olika typer av träning, så som dans, boxning, konditionsträning, men även samtal om kost och livsstil.

Samarbetsprojektet med Stockholms läns landsting ger nu Sollentuna möjligheter att även utöka samarbetet med fler lokala föreningar som kan innebära fler motionsalternativ, exempelvis simning.


Sollentuna får 60 meters anläggning för backhoppning

Sollenkollen.

Sollentuna backhopparklubb har ett aktivt arbete för barn och ungdomar och har önskat en utbyggnad så att man också har en 60 meters backe för att kunna arrangera internationella tävlingar. Med en utbyggnad får Sollentuna kommun ytterligare en regional attraktion.

I majoritetens förslag till budget för år 2015 har vi tagit höjd för att kunna färdigställa hoppbacken vid Väsjön, Sollenkollen.

Magnus Ramstrand (KD)– Vi har redan i dag en av Stockholmregionens bästa skidanläggningar i Väsjöbacken, med slalombacke för allmänheten. Där tränar både vår egen och Täbys slalomklubb. Vi har stärkt backen med en så kallad Fun Park, där snowboardåkare får utmärkta träningsmöjligheter. Det visade inte minst senaste vinter-OS där en av de svenska toppåkarna som blev fyra, Sven Thorgren, har Väsjöbacken som sin träningsbacke. Nu kompletterar vi med att göra hoppbacken, som kallas Sollenkollen efter den norska förebilden Holmenkollen, mer komplett, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stockholmsregionen är i framkant vad gäller utförsåkning. Nu tar Sollentuna kommun ett steg till att bli ännu bättre. Vi börjar nu utbyggnaden av bostadsområden kring Väsjön. I hela bostadsprojektet kommer 2 800 bostäder att rymmas. Den första etappen är kring Väsjön och gränsar således till Sollenkollen.

Carlos Romero (KD)– Det är bra att vi också färdigställer den här idrottsanläggningen. Det bidrar till att öka attraktionen i Väsjöprojektet, säger Carlos Romero (KD), ersättare i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

 

 

För mer information:
Magnus Ramstrand
0739-15 21 41

Carlos Romero
070-487 68 51

 


Studentlägenheter i Rotebro ska komma först

Plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna beslutade på tisdagen att kommunledningskontoret ska prioritera framtagandet av studentbostäder i Rotebro.

Carlos Romero (KD).– Sollentuna är, inte minst på grund av tillgången till kommunikationer, en bra kommun för studenter att bo i, säger Carlos Romero (KD), ersättare i plan- och exploateringsutskottet.

I början av 2013 beslutade plan- och exploateringsutskottet att ändra detaljplanen av Ritsalen i centrala Rotebro, detta för att möjliggöra byggandet av studentlägenheter. Enligt det beslut som utskottet nu har fattat ska planeringen av studentbostäderna genomföras parallellt med detaljplanearbetet för att möjliggöra byggstart så snart den nya detaljplanen har antagits.

– Stockholmsområdet är i stort behov av fler studentlägenheter. Sollentuna vill bidra till att fler lägenheter byggs och vi är beredda att prioritera frågan i budgeten och därmed möjliggöra att byggnationen påbörjas så snart det är möjligt, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

– Inom kort kommer 128 studentlägenheter att byggas i centrala Tureberg. Vår ambition är ett studentbostäderna ska byggas nära pendeltågstationerna. Det kriteriet uppfyller även de bostäder som planeras i Rotebro, säger Per Gibson (FP), vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

På sikt räknar kommunledningskontoret med att projektet ska generera ett överskott då Sollentuna kommun äger den mark som bostäderna ska byggas på. Marken ska upplåtas till annan aktör som ska genomföra byggnationen. Preliminär byggstart är halvårsskiftet 2015.

 

För mer information:
Jan Fjellstedt, politisk sekreterare
073-915 16 75