Nytt apotek välkommen satsning i Helenelund

apotekhelenelund

– Äntligen, utbrast en av de första kunderna i det nyöppnade apoteket i Helenelunds centrum.
Entreprenören Kellen Njeru som nu öppnat sitt tredje apotek i regionen, ser fram emot den här satsningen.

– Jag var lite nervös att ingen skulle komma när vi öppnade, men kunderna stod i kö vid öppningen, säger hon.

En snabb öppning med bandklippningen för att markera denna händelse ägde rum då kunderna fick göra ett litet uppehåll. Företrädare för Apoteksgruppen som stöder enskilda företagare i att öppna apotek, var representerade.

Kellen Njeru är en av många entreprenörer som kommit som invandrare till vårt land och som nu successivt bygger upp en framtid för sig själv och sina medarbetare.

– Det tar ett tag innan man vet om vad kunderna vill ha just här, så det blir lite inkörningsperiod innan vi kommer upp i full skala på det här apoteket, men jag är övertygad om att det kommer att gå bra.

Magnus Ramstrand, kristdemokratiskt kommunalråd, deltog vid invigningen av apoteket som ingår i Apoteksgruppen.

– Jag är glad över att vi nu fått ett apotek i denna viktiga del av kommunen som står inför en mycket omfattande förvandling. Särskilt glad över att få vara med och öppna ett apotek. Det var ju kristdemokraterna som under alliansregeringens tid drev på för att bryta upp monopolet på apoteksmarknaden. Vår dåvarande partiledare Göran Hägglund var socialminister och var med och såg till att fler apotek närmare kunderna kunde bli verklighet, säger Magnus Ramstrand.


Nu står Helenelund inför omfattande utveckling

Politiker och tjänstemän besöker Helenelund

Politiker och tjänstemän besöker Helenelund


Tillsammans med sina kommunalrådskollegor, Douglas Lithborn, M, och Anna-Lena Johansson, FP, besökte Magnus Ramstrand tillsammans med politiske sekreteraren Jan Fjellsted för kristdemokraterna, Helenelunds station nyligen. Med i studiegruppen fanns kommundirektör Katarina Kämpe och stadsarkitekt Jan Enfors med flera tjänstemän. Syftet var att på ort och ställe se hur visionsbilderna av hur Helenelund ska kunna utvecklas att bli en av de mer attraktiva delarna av Sollentuna.

Tvärbanan kommer att gå till Helenelund och redan idag är trafikflödet genom Helenelund starkt. Många kommer till Kista arbetsplatser och KTH via pendelstationen Helenelund.
Nu har vi ett intensivt arbete tillsammans med Stockholms stad och SL hur vi ska få till en bra ändstation för Tvärbanan. Dessutom skapas en attraktionskraft för marken som är mellan järnvägen och E4;an. Man skulle kunna tro att det är hopplös bullerstörd mark. Men genom ny byggtekning så går det att bygga bullernära. Vi vet att denna plats är attraktiv på grund av närheten till Stockholms stad och Kista arbetsplatser och Arlanda.

Får vi dessutom en öppning i södra delen av pendelstationen Helenelund, så skapar vi tillgänglighet för våra invånare i exempelvis Silverdal.

Helenelunds nergångna centrum kommer också att omvandlas och fler bostäder kommer att kunna byggas genom en förtätning. Vi tittar också på att bygga nuvarande Eriksbergsskolan i Helenelunds centrum, alternativt att bygga den på den nuvarande platsen, om vi klarar en bra livsmiljö för barnen och de anställda som vistas i skolan hela dagarna.

En ny idrottshall planeras också, antingen som bullerskydd mot järnvägen eller E4:an.

Mycket spännande är alltså på gång i Helenelund!


Ny skola kan byggas i Helenelund


Eriksbergsskolan. Foto: Sollentuna kommun

Trafik- och fastighetsnämnden uppmanas att se över möjligheten till att bygga en ny skola på Eriksbergsskolans befintliga plats. Fler skolplatser, god miljö och möjligheterna till en ny idrottshall är områden som ska ses över.

Sollentunas politiska majoritet tog i dag beslut om att Trafik- och fastighetsnämnden och Kommunledningskontoret ska se över utvecklingen av Helenelund. Det handlar om att se om det är möjligt att bygga en ny Eriksbergsskola på befintlig tomt samt att förbättra trafikförsörjningen till centrala Helenelund.

Sollentuna är en växande kommun och fler skolplatser behövs, därför ska kommunen se över hur stor en ny skola på befintlig plats kan bli. Klimatsmarta lösningar och krav på god miljö är andra parametrar som är viktiga när en utredning görs. Vidare ska man se över om en idrottshall kan fungera som en barriär mot motorvägen. En ny idrottshall skulle vara en fördel för såväl skolan som för föreningslivet.

Idén att bygga en ny skola i Helenelunds centrum har tidigare diskuterats och är en lösning som fortfarande kan bli aktuell, men alternativet att återanvända befintlig tomt ska nu prövas. Anledningen är att förutsättningarna för att bygga en ny skola på samma plats har ändrats efter att mätningar av luftkvalitén genomförts. Mätningarna är positiva och visar att partikelhalten inte överskrider tillåtna nivåer. Tvärtom har resultaten blivit bättre under året. I och med hastighetssänkning på E4 väntas värdena förbättras ytterligare.

För att få in värdefulla synpunkter från berörda ska kommunikation föras med personal och föräldrar på Eriksbergsskolan i ett tidigt skede. Sedan tidigare pågår ett dialogarbete med boende i Helenelund kring områdets utveckling. Beslutet att undersöka befintlig tomt ligger väl i linje med de erfarenheter dialogarbetet gett.

Centrala Helenelund står inför förändringar i och med att Tvärbanan dras till området. Helenelund får i och med det en ännu tydligare koppling till Kista. Kommunledningskontoret får samtidigt i uppdrag att utreda hur trafikförsörjningen kan förbättras i området.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD),
kommunalråd,
Sollentuna kommun
Tel: 0739-15 21 41, e-post: magnus.ramstrand@sollentuna.se

Douglas Lithborn (M),
ordförande i kommunstyrelsen,
Sollentuna kommun
e-post: douglas.lithborn@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (FP),
kommunalråd,
Sollentuna kommun
e-post: anna-lena.johansson@sollentuna.se

 


Möte med Villaägarföreningen i Tureberg

Stadsutveckling i Helenelund

Stadsutveckling i Helenelund


Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna, har deltagit, tillsammans med övriga gruppledare, i ett samtal om stadsutveckling i Sollentuna. Bland de framtida satsningarna hör utvecklingen i Helenelund. Det är en regional stadskärna tillsammans med Kista. Vi Kristdemokrater vill bygga ihop Stockholm och Sollentuna i den här delen av kommunen. Det blir ett kommunikationscentra med bland annat spårväg, järnväg, buss, cyklister och fotgängare!

Inbjudare till samtalet var Villaägarföreningen i Tureberg, som är en stor förening med cirka 2000 medlemmar och täcker in stora delar av centrala och södra delarna av kommunen – Tureberg, Töjnan, Häggvik, Helenelund och Silverdal.
– Vi Kristdemokrater välkomnar att fler vill bosätta sig i Sollentuna, vi är glada för att tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet, leda en av landets bästa kommuner, sa Magnus Ramstrand. Vi kommer även i fortsättningen att förtäta de centrala delarna kring pendelstationerna samtidigt som vi slår vakt om villakaraktären i stora delar av kommunen samt slår vakt om de naturskyddsområden vi skapat och de små naturnära parkerna.

Buller och partiklar från E4, den kommande Förbifart Stockholm, E 18, Stäketleden, Norrortsleden, Danderydsvägen gör Sollentuna till en mycket trafikstörd kommun. En miljösamordnare har anställts på kommunen och kommunen har genom arbetet i kommunstyrelsens miljö och klimatberedning skapat bra förutsättningar för att lyfta upp miljö- och klimatfrågorna på en mycket högre nivå. I det arbetet är förstås Trafikverket en viktig aktör som vi behöver ha en intensiv samverkan med.
Tyst asfalt ska provas från och med i sommar, likaså sänkt hastighet på E4 till 80 från och med hösten. Vi Kristdemokrater vill få till mycket bättre bullerskydd med inspiration från andra länder i Europa och andra delar av världen där många olika varianter prövas.
– Nya bullervaller skulle skapa mycket bättre miljöer i Sollentuna, konstaterar Magnus Ramstrand som är vice ordförande i miljöutskottet.

För villaägarna har Kristdemokraterna var bra! Vi var drivande för att få bort fastighetsskatten som var orättfärdig. Vi har varit med och infört rot-avdraget som många kunnat använda sig av och som skapat många arbetstillfällen. Det vittnar flera småföretagare i Sollentuna om.

Och nu ligger flera förslag från KD-ministern med ansvar för bostäder, Stefan Attefall, om att skapa lättnader för villaägare; man ska inte behöva bygglov för att bygga till ett extra rum på 15 kvm, något som inte minst växande barnfamiljer har behov av. Man ska inte heller behöva bygglov för att höja taket med två takkupor något som familjer också önskar sig för att få mer utrymme på övervåningen. En villaägare ska också kunna bygga en liten stuga på 25 kvm utan bygglov. Den kan vara vinterbonad med indragen el och vatten och avlopp och funka som en liten studentbostad, t ex. Det enda som behövs är en bygganmälan. Allt detta kommer att minska administrationen både för villaägaren och kommunens bygglovshantera. Om riksdagen godkänner denna förändring, gäller de nya reglerna fr 1 juli i år.


Några rader om tältlägret i Helenelund

Tältlägret i Helenelund.

Inlägg av Jan Fjellstedt, politisk sekreterare

Denna vecka inleddes med att vi fick veta att en större grupp rumänska romer hade slagit läger i Helenelund. Ett beslut togs om att be polisen om handräckning för avhysning.

Händelsen har skapat tankar och känslor hos många. Personligen tycker jag att detta är ett dilemma och det sätter fingret på en mycket öm punkt. Det är lätt att hålla högtidstal. Det är lätt att vara solidarisk på postgiroavstånd. Det är inte lika lätt när fattigdomen bokstavligt knackar på dörren och man ställs ansikte mot ansikte med en annan medmänniska.

Senast jag tittade i lagboken var det inte ett brott att vara fattig. Det är inte heller ett brott att tigga. Samtidigt måste man komma ihåg att det inte var därför avhysningen beslutades. Man får inte slå läger hur som helst eller var som helst. Detta oavsett om man härstammar från Djursholm, Öland eller Rumänien. Lagen ska vara lika för alla. Förstås. Men ändå skaver det ju en del. Med den människosyn Kristdemokraterna bygger sin politik på blir livet lite mer komplicerat ibland!

Den långsiktiga lösningen ligger i att varje land i Europa måste kunna ta hand om alla sina medborgare. Rumänien har en bit att gå på den vägen, men här måste det till en utveckling och samarbete som ligger högt ovanför Sollentunas horisont. Men ändå – det finns människor av kött och blod mitt i bland oss. Vi kan inte bara gömma oss bakom Carl Bildt.

I sak pågår det en del samtal över kommungränserna i alla fall och det knådas en del idéer för hur vi på bästa sätt kan hantera det här på en regional nivå. Bland annat tittas det lite på Stockholm stad och hur de bland annat använt sig av att hjälpa till med bussresor till hemlandet respektive tillfälliga härbärgen. Det finns också möjlighet för civilsamhället att göra en del värdefulla insatser för att hjälpa till.

Jan Fjellstedt (KD)Jan Fjellstedt
politisk sekreterare
Kristdemokraterna i Sollentuna


Häggvik och Helenelund behöver en sydlig pendeltågsentré

Sedan en längre tid har Sollentuna kommun agerat för att få SL och Trafikverket att ordna en sydlig pendeltågsentré till Häggviks station. Alliansen ser det som helt naturligt och mycket viktigt med tanke på den omfattande tillväxten av handel i södra Häggvik och att det finns mark i södra Häggvik som är planlagd för att bygga bostäder.

Inom kort kommer kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i södra Häggvik, att öka intensiteten ytterligare i kontakten med SL och Trafikverket. Vi måste nu få ett klartecken från landsting och stat att den sydliga entrén ska byggas.

Södra Tegelhagen och Silverdal är områden där vi sett en omfattande inflyttning under det senaste decenniet. Vi står också inför att göra en kraftfull utveckling av Helenelunds centrum. Genom att på detta sätt knyta samman Silverdal och Helenelund ser vi möjligheten för fler att kunna promenera eller cykla till stationen utan att behöva använda bilen.

Under våren kommer alliansen i plan- och exploateringsutskottet att gå vidare med vad vi kallar ”slutförandet av Silverdal”. Vi står nu inför att ge direktiv för ändring av planerna för att, till viss del, skapa fler bostäder. I planen vill vi bland annat möjliggöra för en tunnel under Sollentunavägen, en tunnel som skulle kunna skapa en trygg och säker gång- och cykelväg mellan Silverdal och en ny, sydlig, pendeltågsentré till Helenelunds station.

I samband med detta arbete kommer vi därför även väva in behovet av en sydlig entré till Helenelunds pendeltågsstation. Vi ska också se över möjligheterna att skapa större och modernare parkeringsplatser för cyklar vid alla våra pendeltågsstationer.

Alliansen i plan- och exploateringsutskottet kommer nu att kraftfullt verka för att både Häggvik och Helenelund får sydliga pendeltågsentréer.

 

 

Thomas Ardenfors (M)

Ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Anna Myrhed (C)

Förste vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Per Gibson (FP)

Andre vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Magnus Ramstrand (KD)

Ledamot i Plan- och exploateringsutskottet