Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid

KDs kommunalråd Magnus Ramstrand på besök hos en öppen förskola.

KD Sollentuna har varit en del av den politiska ledningen i Sollentuna under många år.

– Jag är glad att få vara en del i ledningen för en av Sveriges mest attraktiva kommuner, säger KDs kommunalråd Magnus Ramstrand.

-Många engagerade kommuninvånare är delaktiga i det här arbetet, inte minst genom alla engagerade ideella ledare inom föreningslivet, samfunden och organisationer. Vi har också ett av Sveriges bästa företagsklimat som skapar möjligheter för invånarna i vår kommunen. Samtidigt har vi kultur- och fritidsmöjligheter som få andra kommuner. Med våra tre naturreservat har vi trots att vi är en liten kommun stora möjligheter att njuta av friluftslivet.

Läs mer


Bussturerna till Järvafältet en succé

Bögs gård på Järvafältet. Foto: Udo Schröter/Wikimedia Commons

Under fem onsdagar har kommunen i samarbete med pensionärsföreningarna arrangerat bussturer till både Järvafältet och Edsvik.

Initiativet till projektet togs av Kurt Runby från Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Magnus Ramstrand (KD) var som ordförande för kultur- och fritidsnämnden med och såg till att Sollentuna kommun subventionerade turerna så att kommunens seniorer kunde resa tur och retur för 20 kronor.

Ett femtiotal personer tog tillfället i akt och fick komma till både natur- och kulturupplevelser. Arrangemanget var mycket uppskattat. Flera av deltagarna hade inte varit ute på Järvafältet på många år, ja en person hade inte varit där på 30 år!

Mer information finns på kommunens webbsida >>


Inför en äldreboendegaranti för alla över 85 år

Omsorg om äldre.

Det är dags att garantera äldre som känner otrygghet och ensamhet i sitt hem en plats på äldreboende. Kristdemokraterna vill med utgångspunkt i den värdegrund som vi infört inom äldreomsorgen ta nästa steg och utforma en boendegaranti för dem som är över 85 år gamla.

Det innebär att man själv får bestämma och bara vetskapen om att det ska finnas en plats på äldreboende när man upplever att man behöver det kommer att öka tryggheten för äldre.

Vi lever allt längre och de flesta är också friska allt längre upp i åldern. Det är en stor framgång för välfärdsstaten Sverige. Men med stigande ålder ökar ohälsan liksom risken för ensamhet. De flesta kommunerna väger in detta i bedömningen av omsorgsbehovet, men det finns även exempel på motsatsen.

Ansökan om en plats är en oviss process med risk för avslag och överklagande kanske i flera led. För en person i hög ålder är det en orimlig påfrestning. Därför vill Kristdemokraterna införa en äldreboendegaranti.

Magnus Ramstrand. Foto: Michael FolmerMagnus Ramstrand (KD)
gruppledare


Nu kan pensionärer ta bussen till Järvafältet

Bögs gård på Järvafältet. Foto: Udo Schröter/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna och övriga majoriteten i Sollentuna kommun har beslutat att stödja en ny buss för att hjälpa människor att ta sig till vacker natur i vår närhet. Under fem onsdagar, med start den 27 augusti, kan du som pensionär ta en buss mellan Edsvik, Sollentuna centrum och Bögs Gård på Järvafältet. 

På initiativ av pensionärsorganisationerna i Sollentuna startar nu Sollentuna kommun en lokal busslinje mellan Edsvik, Sollentuna Centrum och Järvafältet. Busslinjen är ett pilotprojekt som kommer att pågå under fem onsdagar i syfte att knyta ihop Edsvik med Bögs Gård och öka tillgängligheten till Järvafältet.

Varmt välkommen att följa med på premiärturen den 27 augusti då även lokala politiker är på plats. Bussen avgår från Edsvik kl. 11.00 och från Sollentuna Centrum kl. 11.10. (Anmäl dig till ingrid.roman@sollentuna.se)

Magnus Ramstrand. Foto: Michael Folmer– Vi inom majoriteten tycker att det är ett intressant pilotprojekt vi nu tillsammans med pensionärsorganisationerna lanserar för att knyta ihop Edsvik med Järvafältet. Blir detta en succé får vi utvärdera och se hur vi går vidare, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

De onsdagar som är aktuella är förutom den 27 augusti också 3, 10, 17 och 24 september. Priset för turen är 20 kronor.

– Våra pensionärer kom med idén och det är självklart att vi stödjer en så god tanke. Det gör det möjligt för många äldre som har svårt att uppleva naturen att göra det under några, förhoppningsvis, sköna höstdagar, säger Björn Karlsson (M), ordförande i Sollentuna pensionärsråd (KPR).

Arrangörer är RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, PRO, Pensionärernas riksorganisation och SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Bussturerna genomförs av med stöd av Sollentuna kommun.

 


Så här vill vi göra Sollentuna till en kommun för hela livet

Skatepark i Sollentuna.

Kristdemokraterna i Sollentuna vill att Sollentuna ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Men vi vill också göra vår kommun bättre för andra delar av livet. Det övergripande målet är att skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar.

Låt barnen komma först
• Höjd maxtaxa ger mer resurser för att
få mindre barngrupper i förskolan
• Inrätta en familjecentral i Helenelund
• Barnperspektiv på all samhällsplanering
• Mer ekologisk mat på förskolor

En skola för livet
• Håll fast vid fokus – Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola
• Låt lärare vara lärare – inget detaljstyrande från politiken
• 24-timmars garanti för kontakt med elevhälsovården
när själen gör ont
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och mentor

För en aktiv fritid
• Ett utomhusbad i närheten av sim- och sporthallen
• Fler hallar – bl a i Viby, Tureberg/Töjnan och Helenelund
• Utveckla skolans samarbete med kultur och fritid
• Fortsätt förädla Edsviksområdet – alla sollentunabors gröna vardagsrum

När du är i arbetslivet
• Fortsätt mot målet att Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat
• Mer utbyggd kollektivtrafik och separerade cykel- och gångbanor
• Oförändrad, låg kommunal skatt – skärp krav på upphandlingar
• Fortsatt förtätning av bostäder kring pendeltågstationerna

Vid utmaningar i livet
• Kommunen ska vara en förebild och anställa fler med
funktionsnedsättning
• Långsiktigt stöd till de jourer som arbetar med våldsdrabbade
• Droger ska motarbetas och missbrukare ska stödjas
• Fortsatt mottagning av ensamkommande flyktingbarn

På livets höst
• Ökad friskvård genom kultur och aktiv fritid
• Värna små lokala välfärdsföretag – de ökar mångfalden
• Öka stödet till anhörigvårdare
• Slopad biståndsbedömning i hemtjänsten från 85 år

 

Här kan du läsa hela vårt kommunprogram >>


Aktiva äldre ska må bra i Sollentuna

Magnus Ramstrand och aktiva seniorer vid utegymmet vid Edsviken. Foto: Michael Folmer

Kristdemokraterna vill att det förebyggande hälsoarbetet i kommunen ska vara starkt och tillgängligt för alla.

Magnus Ramstrand, KD, har som ordförande i kultur- och fritidsnämnden varit med och invigt tre utegym, en boulehall, en tillfällig friidrottshall, tagit första spadtaget till en ny friidrottshall och tillsammans med majoriteten också beslutat om en fullstor hall i Rotebro.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda utegymmet vid Segeludden, säger han. Det är inspirerande att se Sollentunabor i alla åldrar träna vid strandkanten.

– Jag kan inte nog betona de ideella personernas betydelse för att skapa gemenskap, och alla anhöriga som gör ett jättejobb. De är värda all uppmuntran vi kan ge, säger Magnus Ramstrand.

Utegym främjar en hälsosam livsstil för alla. Det friska åldrandet handlar för Kristdemokraterna bland annat om ett bra förebyggande arbete. I Sollentuna finns bland annat seniorträffar, seniorgympa och internetkafé. Ideella föreningar är med och stöder en meningsfull fritid. Kristdemokraterna har varit pådrivande i arbetet med en värdighetsgaranti inom hemtjänst och äldreomsorg.

– Värdighetsgarantin sätter ribban på vad vi som kommun åtar oss att leverera. Vi kristdemokrater vill att alla kommunala tjänster ska levereras med tjänstegarantier. Det skapar tryck i kvalitetsarbetet, säger Magnus Ramstrand.


Så vill vi göra Sollentuna till en bättre miljökommun

Båt vid sjö. Kristemokraterna värnar miljön.

För att barn och unga ska få ett rent uppväxtklimat i Sollentuna har vi massor av förslag för miljön. Här kan du se ett urval, fördelat på olika politikområden.

Förskola
• Höjd maxtaxa med 100 kr ger ekonomiskt utrymme för mindre barngrupper
• Barnvagnsstigar i naturmarken
• Varje kommunal förskola ska ha giftfri profil
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla förskolor
• Garanterad utevistelse för barnen i naturen

Skola
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla skolor
• Idrott och rörelse i skolan – pröva Bunkeflomodellen
• Mer resurser till elevhälsovården – inga väntetider kan accepteras
• Trygghetsvandringar ska göras på alla skolor
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och personal

Seniorer
• Alla äldreboenden ska ha en ”sinnenas trädgård”
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på äldreboenden
• Mer kultur i äldrevården ger mindre behov av medicin
• Rullatoravstånd till grönområden
• Utegym i alla kommundelar

Boende
• Bygg inte på Näckan och andra närnaturområden men förtäta kring pendeltågsstationerna
• Barnperspektivet ska prägla all planering – det som är bra för barn är bra för alla
• Blanda bostäder, service och arbetsplatser med promenadstaden som förebild
• Hårda men enhetliga regler för energieffektvitet ger klimatsmarta hus
• Bygg Väsjöstaden med målet att den ska vara klimatneutral, utnyttja exempelvis solenergi

Cykelbana.

Trafik
• Prova nya transportsystem, exempelvis linbana från Häggvik till Väsjöstaden
• Utbyggt nät av cykelvägar, exempelvis till Danderyd via Sjöberg
• Sydlig entré på stationerna i Häggvik och Helenelund och nattrafik på pendeln
• Optimera busslinjerna så att barnfamiljer/seniorer kan välja buss istället för bil
• Fler infartsparkeringar i Rotebro, Häggvik och Helenelund

Energi och avfall
• Öka antalet fraktioner som sorteras ut, följ Helsingborgs exempel
• I dialog med FTI införa fler återvinningsstationer,
max 500 meters avstånd för den enskilde
• Kommunen ska initiera ett pilotprojekt där avloppsvattnet
renas från läkemedelsrester
• Sollentuna energi ska fortsätta vara ett kommunalägt
bolag som enbart säljer miljövänligt producerad energi
• Mikroproduktion av el, t ex genom solceller, ska kunna säljas
till Sollentuna Energi

Luft och vatten
• Bättre buller- och partikelskydd längs hela E4
• Sänkt hastighet och tyst asfalt genom hela
kommunen på E4
• Ställ högre krav på trafikoperatörerna – dagens
skramlande Uppsalatåg måste rangeras ut
• Fler miljöinspektörer för att alla miljöfarliga
verksamheter ska få tätare besök
• Bygg en strandpromenad längs Edsviken och använd den som ett tak för rening av dagvatten