Barn som behöver extra stöd i skolan ska få det tidigt!

Carlos Romero (KD)

Kristdemokraterna har presenterat ett förslag för att få fler och bättre speciallärare. I veckans Vi i Sollentuna skriver Carlos Romero (KD) i Sollentunas barn- och ungdomsnämnd tillsammans med Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Annika Eclund om hur elever som behöver extra hjälp ska få det.

Så här skriver kristdemokraterna i insändaren:

I Sollentuna har vi målet att vi ska ha Sveriges bästa skolor. Vi är inte framme än men resan fortsätter och vi ser att elevernas meritvärden ger oss anledning att känna glädje. Men samtidigt finns det också barn som halkar efter och allt för många lämnar skolan utan fullständiga betyg. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar och då krävs lärare med rätt kompetens.

Barn som behöver extra hjälp och stöd ska få det tidigt under skolgången. Det kan handla om att få hjälp med läsning, med extra matte eller med att klara språket för nyanlända elever.

Speciallärare kan vara specialiserade mot många olika kompetenser. Specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till. Det ska inte kännas utpekande att behöva få hjälp av en speciallärare. Elever som behöver extra hjälp ska få det utan att det ska krävas någon typ av diagnos. Alla elever är olika och lär på olika sätt och under olika lång tid.

Under lång tid har det varit brist på speciallärare i Sverige. Kristdemokraterna i riksdagen vill därför genomföra ett speciallärarlyft. Speciallärarlyftet innebär en satsning på totalt 3,2 miljarder kronor fördelat på fyra år. Satsningen innebär att över 6 000 lärare kan vidareutbildas till speciallärare samtidigt som de behåller 80 procent av lönen. Reformen innebär också att den ordinarie undervisningen kan fungera bättre för samtliga elever, när elever som behöver speciellt stöd får det.

Ingen elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Genom speciallärarlyftet kan fler barn i Sollentuna få bättre stöd i skolan. Vi måste se barnen i tid.

Carlos Romero (KD)
vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Annika Eclund (KD)
riksdagsledamot och utbilndningspolitisk talesperson


Föräldrar viktiga för elevernas resultat

I Sollentuna ska vi ha Sveriges bästa skolor.

För att nå målet är självklart lärare, rektorer och elevvårdspersonal oerhört viktiga. Bra och funktionella byggnader är en annan nyckelfaktor. Detta kan vi politiskt styra och med hjälp av skatterna finansiera.

flygblad_carlos– Föräldrars engagemang kan inte vi besluta om men det är en av de viktigaste faktorerna för att elever ska lyckas, säger Carlos Romero (KD), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

”Du är viktig” är en folder vi tagit fram som riktar sig till föräldrarna och ger stöd och tips kring hur man kan hjälpa sina barn på bästa sätt.


Sollentuna inför ferieskola

Undervisning i skola. Foto: Brad Flickinger (CC BY-SA)

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att införa ferieskola i Sollentuna. Under påsklovet ska en provverksamhet etableras och därefter är förhoppningen att en organisation ska etableras inför sommaren 2015 och sedan byggas upp läsårsvis.

Det var i mars som majoriteten, på initiativ av Folkpartiet, gav uppdraget om att utreda införandet av en ferieskola.

– Det är glädjande att Sollentuna snart kan ge elever ytterligare en möjlighet att lyckas i skolan säger Kjell Ericson (FP), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Sommarskola ska erbjudas elever i årskurs 6-9 som har F i betyg eller som ligger på gränsen till F och har ett åtgärdsprogram. Därutöver ska ferieskola erbjudas under påsk- samt höstlov för de som går i årskurs 9. På sikt är planen att nyanlända även ska kunna läsa under jullovet. Elever i fristående skolor ska erbjudas samma möjligheter som barn i kommunala skolor att gå ferieskola.

– Sollentuna har ansvar för alla barn som går i skolor i vår kommun och det är en självklarhet att även barn som går i fristående skolor ska ges en chans att förbättra sina betyg. Alla förtjänar en andra chans, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn och ungdomsnämnden.

Förhoppningen är att gymnasieelever, tillsammans med behöriga lärare, ska vara handledare under ferieskolan.

Carlos Romero (KD)– Det skapar inte enbart arbetstillfällen för ungdomarna under loven utan kan även väcka intresse för läraryrket, säger Carlos Romeo (KD), ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Sollentuna kommun kommer att ansöka om statsbidrag som en del av finansieringen.


Ny skola kan byggas i Helenelund


Eriksbergsskolan. Foto: Sollentuna kommun

Trafik- och fastighetsnämnden uppmanas att se över möjligheten till att bygga en ny skola på Eriksbergsskolans befintliga plats. Fler skolplatser, god miljö och möjligheterna till en ny idrottshall är områden som ska ses över.

Sollentunas politiska majoritet tog i dag beslut om att Trafik- och fastighetsnämnden och Kommunledningskontoret ska se över utvecklingen av Helenelund. Det handlar om att se om det är möjligt att bygga en ny Eriksbergsskola på befintlig tomt samt att förbättra trafikförsörjningen till centrala Helenelund.

Sollentuna är en växande kommun och fler skolplatser behövs, därför ska kommunen se över hur stor en ny skola på befintlig plats kan bli. Klimatsmarta lösningar och krav på god miljö är andra parametrar som är viktiga när en utredning görs. Vidare ska man se över om en idrottshall kan fungera som en barriär mot motorvägen. En ny idrottshall skulle vara en fördel för såväl skolan som för föreningslivet.

Idén att bygga en ny skola i Helenelunds centrum har tidigare diskuterats och är en lösning som fortfarande kan bli aktuell, men alternativet att återanvända befintlig tomt ska nu prövas. Anledningen är att förutsättningarna för att bygga en ny skola på samma plats har ändrats efter att mätningar av luftkvalitén genomförts. Mätningarna är positiva och visar att partikelhalten inte överskrider tillåtna nivåer. Tvärtom har resultaten blivit bättre under året. I och med hastighetssänkning på E4 väntas värdena förbättras ytterligare.

För att få in värdefulla synpunkter från berörda ska kommunikation föras med personal och föräldrar på Eriksbergsskolan i ett tidigt skede. Sedan tidigare pågår ett dialogarbete med boende i Helenelund kring områdets utveckling. Beslutet att undersöka befintlig tomt ligger väl i linje med de erfarenheter dialogarbetet gett.

Centrala Helenelund står inför förändringar i och med att Tvärbanan dras till området. Helenelund får i och med det en ännu tydligare koppling till Kista. Kommunledningskontoret får samtidigt i uppdrag att utreda hur trafikförsörjningen kan förbättras i området.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD),
kommunalråd,
Sollentuna kommun
Tel: 0739-15 21 41, e-post: magnus.ramstrand@sollentuna.se

Douglas Lithborn (M),
ordförande i kommunstyrelsen,
Sollentuna kommun
e-post: douglas.lithborn@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (FP),
kommunalråd,
Sollentuna kommun
e-post: anna-lena.johansson@sollentuna.se

 


Vi ökar satsningen på skolan!

Tegelhagsskolan i Helenelund. Foto: Bengt Bäverman/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
14 maj 2014

I dag presenterar majoriteten en satsning på skolan på 5 miljoner kronor ytterligare från och med budgetåret 2014.

En ansvarsfull ekonomisk politik och fler sollentunabor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Sollentuna att fortsätta satsa på skolan. Tidigare i år fattade vi ett beslut om en satsning på lärarnas löner på 9,5 miljoner kronor från 1 april 2014. Vi är oerhört stolta över rektorernas och lärarnas arbete. Den satsning vi nu gör på ytterligare 5 miljoner kronor redan i år skapar förutsättningar för att skolorna ska bli ännu bättre.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Ledamot i kommunstyrelsen
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141

Douglas Lithborn (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
Douglas.Lithborn@sollentuna.se
0707 466518

Anna-Lena Johansson (FP)
1 vice ordförande i kommunstyrelsen
Anna-lena.johansson@sollentuna.se
0739 152206

Maria Stockhaus (M)
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden
0739 152264
maria.stockhaus@sollentuna.se