Gör Stockholm till en storstad där alla kan växa

Idag presenterade jag min Stockholmsrapport, läs mer nedan.

– Stockholm och stockholmarna behöver få bättre möjligheter att växa och utvecklas till sin fulla potential. Hela Sverige är beroende av att vi har en huvudstadsregion som växer och frodas, det ger resurser att klara välfärden över hela landet, säger Stefan Svanström, riksdagsledamot i Stockholms stad, som på fredagen presenterade ett enskilt inlägg i form av rapporten ”En storstad där alla kan växa”.

Framsida StockholmsrapportenRapporten innehåller ett axplock av Kristdemokratiska förslag samt ett antal nya idéer för hur den nationella politiken bättre kan stödja Stockholms utveckling.

Enligt Svanström är Stockholms främsta utmaning den omfattande bostadsbristen och den eftersatta infrastrukturen. På detta område har Kristdemokraterna i Stockholms stad nyligen tagit beslut om att verka för friare hyressättning på nytecknade kontrakt.

 – Hyresregleringen är en planekonomisk rest som håller tillbaka byggandet av nya hyresrätter, främst i storstäderna. Under nästa mandatperiod borde man testa hur en friare hyressättning skulle fungera i Stockholm om den bara omfattade nytecknade kontrakt. Det skulle ge viktiga lärdomar inför en större omreglering, där man också måste väga in bostadssociala hänsyn, säger Svanström.

I rapporten finns också förslag om en flexiblare och mer rättvis familjepolitik, exempelvis föreslås ett höjt och beskattat barnbidrag samt ett kraftigt höjt tak i föräldraförsäkringen.

– Stockholms föräldrar möter många och skiftande utmaningar. De här förslagen siktar på att öka den ekonomiska träffsäkerheten i familjepolitiken, så att den blir ett stöd för den som behöver den bäst, och inte hindrar de familjer som i ökad utsträckning vill dela på tiden hemma med barnen.

Rapporten berör också områden som arbetsmarknad och näringspolitik, infrastruktur och regional planering, kriminalitet och sociala insatser samt samhällets service.

Du kan ladda ner och läsa rapporten och presentationen här:

En storstad där alla kan växa

Storstadsrapport_presentation

Dags att komma tillrätta med vårdslösa vattenskoterförare

 

Vattenskoter i full fart. Bildkälla: Kustbevakningen

 

Skärgården är en underbar plats som uppskattas av många svenskar, både bofasta och sommargäster. Stockholms skärgård och skärgården nedåt ostkusten är världsunik med sina tusentals öar, kobbar och skär. Den erbjuder såväl ett oslagbart friluftsliv som möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter.

En bärande princip för all verksamhet i skärgården är att den ska vara miljömässig, såväl vad avser nedskräpning och naturpåverkan som påverkan på allmänmiljön. Det lugn som många vill känna i skärgården ska respekteras, på samma sätt som att möjligheten till fritidsaktiviteter ska värnas.

Av denna anledning tillåts vattenskotrar och andra störande fordon endast trafikera särskilt anvisade platser. Problemet är att det inte finns något praktiskt sätt att lagföra dem som inte följer dessa regler.

Därför föreslår jag i en motion till riksdagen att det ska krävas förarbevis för att få framföra en vattenskoter. Förhoppningsvis leder det till en större grad av trafikvett för de som framför dessa fordon, som många gånger kan komma upp i hastigheter nära 100 km/h. Den som inte följer de regler som omger framförandet av vattenskotrar kan på motsvarande sätt bötfällas eller bli av med sitt tillstånd.

Läs mer om motionen och dess behandling här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forarbevis-for-vattenskoter_H102T437/

Staten bör ta större ansvar för tunnelbanans utbyggnad

Gör idag debut på SvD Brännpunkt med två av mina kd-kollegor. Vi tycker det är dags för staten att ta ett större ansvar för tunnelbanans utbyggnad. Läs här:http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/staten-bor-ta-ansvar-for-utbyggd-t-bana_8688028.svd

De senaste åren har Stockholms tillväxttakt accelererat i oförutsedd hastighet. Från en tillväxt på runt 20 000 personer per år, vilket antogs i regionplanen så sent som 2010, pekar siffrorna nu mot 40 000 tillkommande per år.

Det är förstås glädjande att så många lockas till vår fina huvudstad. Men det är också samhällsekonomiskt lönsamt. Stockholm bidrar med över 50 procent av de direkta skatteintäkterna till staten, och tillväxten ökar. Med ett växande Stockholm blir det med andra ord möjligt att slå vakt om god välfärd i hela landet.

Av den anledningen är det så märkligt att inte förutsättningarna för Stockholms tillväxt diskuteras mer på riksnivå. Alla betydelsefulla samhällsaktörer och forskare är idag ense om att endast en utbyggd tunnelbana kan bidra till att Stockholm klarar att på ett effektivt sätt nyttiggöra sig de invånare som flyttar hit. Stockholms handelskammare beräknar att det går att bygga 350 000 nya bostäder – det vill säga bostäder för mellan  700 000 och 1 miljon människor – om man bygger ut och förtätar staden runt tunnelbanan.

Regeringen har så här långt meddelat att den vill vara med och finansiera utbyggnaden av Blå linje till Nacka. Men det är bara den första av vad som måste bli tre eller fyra utbyggnader av befintliga linjer, och därtill byggandet av en helt ny linje som passerar Mälarstråket mellan Liljeholmen och Fridhemsplan. Och det är bråttom att komma igång – varje år av planering blir också ett år senare för realisering.

Jag lämnade därför i höstas in en motion i riksdagen där jag uppmanar regeringen att utreda hur en statlig finansiering av tunnelbanan kan göras, där staten tar ett större ansvar för helheten – både när det gäller att finansiera utbyggnaden till lägsta kostnad, och att välja de linjedragningar som ger bäst nytta. Den modell med förhandlingspersoner som finns idag riskerar leda till ineffektiva beslut, där staten väljer de lösningar som fått bästa stöd från kommunerna utan att ta hänsyn till den övergripande nyttan.

Motionen kan läsas här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Statlig-finansiering-av-tunnel_H102-FDB325A4-5C23-48EF-870F-C549B8DCE5F1/?text=true

Stockholms handelskammares förslag till nya linjer, som kan ge 350 000 nya bostäder. Källa: chamber.se

 

 

Amorteringskrav ger bättre möjligheter för unga

Bildkälla: sverigesradio.se

Bolånetaket infördes 2010 som en åtgärd för att minska hushållens utsatthet i händelse av en mer omfattande nedgång i bostadspriserna. Det bedömdes inte få någon avgörande effekt på bostadsprisernas utveckling, vilket också tycks ha infriats. Bostadspriserna har fortsatt att stiga och befinner sig nu återigen på rekordnivåer på många håll i landet.

Bolånetaket medför samtidigt påtagliga nackdelar för grupper som vill in på bostadsmarknaden. Den som inte kan få fram 15 procent av insatsen i reda pengar tvingas istället låna utan säkerhet, vilket är både dyrt och oförutsägbart. Ibland handlar det om flera hundratusen kronor till hög ränta för den som inte lyckats bygga upp ett kapital.

Även vid nybyggen är bolånetaket ett problem, vilket bland annat TMF som representerar Trä- och möbelföretag upplyste mig om. Många som bygger nytt har helt enkelt inte haft möjlighet att bygga upp kapital, och därmed står många utan finansiering vid nybyggen.

Jag tycker det är hög tid att man ser över om bolånetaket fortfarande är motiverat, och prövar om det istället borde införas ett amorteringskrav som blir mer generellt verkande. Med amorteringskravet kan dessutom belåningen på hela beståndet tas ned, och inte bara de högst belånade. Det vore bra för den finansiella stabiliteten, men kan också underlätta för dem som idag riskerar att stängas ut för att de inte från början har den insats som krävs för att köpa ett eget boende.

Läs mer om min motion här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Amorteringskrav-i-stallet-for-_H102Fi276/?text=true

Det borde heta skamkultur istället för hederskultur!

Paneldiskussion om HBT-personers utsatthet i hederskulturer. Bildkälla: stockholmpride.org

I somras deltog jag på ett seminarium som KD Stockholms stad och län ordnade på Pridefestivalen. Temat var att växa upp som HBT-person i en hederskultur.

Normalt förknippar vi kanske hedersproblematiken med att heterosexuella flickor (och pojkar) inte tillåts göra egna val när det gäller valet av livspartner. De mest uppmärksammade fallen av hedersrelaterat våld har också handlat om flickor som valt en partner mot familjens vilja. Vi minns alla Pela och Fadime, som mördades av sina släktingar i början av 2000-talet och som på allvar fästa uppmärksamheten på hedersvåldet.

Problemet drabbar dock även HBT-personer i hederskulturer. Homo-, bi- eller transsexuella pojkar och flickor förföljs eller förkastas för sin läggning, hotas med våld och i förlängningen också blir utsatta för våld av sina egna släktingar. Att ha en sexuell läggning som avviker från normen gör självklart inte saken lättare för dessa personer.

I samband med att jag förberedde mig till seminariet började jag fundera kring själva benämningen ”heder”, ”hederskultur” och ”hedersvåld”. Egentligen finns det ju inget som är hedervärt med hederskulturen. Att kalla det för heder, när det i själva verket är skam som driver dessa familjer till övergrepp på sina egna barn och släktingar är i grunden fel.

Därför lämnade jag in en motion till riksdagen om att staten i alla offentliga sammanhang bör tala om ”skam”, ”skamkultur”, och ”skamrelaterat våld” när men benämner fenomenet. Vi vet från andra sammanhang att ordets makt över tanken är stort. Låt oss därför prata om skam istället för heder.

Läs min motion och dess behandling här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Skam-istallet-for-heder_H102A267/

Bloggstart!

Dags att lansera en blogg. Här kommer du att kunna följa mina tankar i stort och smått, direkt och ofiltrerat. Inläggen kommer också länkas till Facebook och min politikersida http://stefansvanstrom.kristdemokraterna.se

Varmt välkommen!
Stefan Svanström

Stefan Svanström tar plats i riksdagen för KD

– Det är ett hedersamt uppdrag att få komma in och representera Kristdemokraternas stockholmsväljare i riksdagen inför det kommande valåret 2014. Jag ser fram emot denna spännande uppgift och utmaning som väntar. Det säger Stefan Svanström som i dag väljs in som ersättare för riksdagsledamot Caroline Szyber som börjat sin föräldraledighet.

Stefan Svanström har varit engagerad i Kristdemokraterna sedan 2005 och har under flera år varit lokalavdelningsordförande för Kristdemokraterna på Södermalm samt suttit som ledamot i distriktsstyrelsen för KD i Stockholms stad.Inom kort fattas beslut om vilket utskott Stefan Svanström kommer att sitta i.

– Jag vill arbeta för att barn och unga ska få bättre uppväxtvillkor, och framförallt ta mig an de utmaningar som barnfamiljer möter i och kring Stockholmsregionen. Hur får vi fram fler jobb för unga familjebildare, hur stimulerar vi bostadsbyggandet och hur säkerställer vi en hög kvalitet och rimlig storlek på barngrupperna i förskolan? Jag vill också jobba för en politik där fler känner ekonomisk trygghet i vardagen, med förbättrade möjligheter att spara och lägre skatter så att fler får lönen att räcka till slutet av månaden.

Stefan Svanström är även engagerad i Finanskoalitionen mot barnpornografi som arbetar för att motverka sexuella övergrepp på barn.