• Val 2018: Kollektivtrafiken i Stockholms län

  Här är Kristdemokraternas vallöften för kollektivtrafiken i Stockholms län. Vi vill att Stockholms kollektivtrafik ska kännetecknas av trygghet, hög kapacitet och god kvalitet. Kollektivtrafiken ska skapa möten för människor från Stockholms alla delar, ge förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och bidra till en stärkt arbetsmarknad. Det är vårt välfärdslöfte till dig.

  Kristdemokraternas förslag för kollektivtrafiken

  Klicka på kartan för att se våra förslag för kollektivtrafiken.

  Kristdemokraternas trafikpolitiska avvägningar tar avstamp i förvaltarskapsprincipen. Förvaltarskap innebär ett ansvar för medmänniskor och miljö, men också ett ansvar för att utveckla och förvalta de tillgångar som vi har. För oss är det angeläget att planera SL-trafiken på ett sätt som gör att vi satsar på det som är samhällsekonomiskt och miljömässigt mest effektivt.

   

  Här hittar du enkelt från A till Ö hur vi vill förbättra kollektivtrafiken för dig som bor i Stockholms län.

  Ladda ner våra vallöften för Stockholms läns landsting från A till Ö i PDF-format >>

  Vill du läsa mer om hur vi ser på kollektivtrafik och trygghet? Hittar du inte det du söker?

  Ladda ner #Välfärdslöftet – Trafikpolitiskt program för Stockholms län (PDF) >>

  Vår nationella politik för trygghet >>

  Kristdemokraternas politik på alla områden från A till Ö >>

  Kontakta KD Stockholm på Facebook >>

  Kontaktuppgifter till KD i Stockholms län >>

   

  Arlanda flygplats
  Stockholm-Mälardalen är Sveriges starkaste tillväxtregion. Vi kristdemokrater tänker även framöver ge goda förutsättningar för att det ska kunna fortsätta att vara så. Ett ökat resande är bra för svensk tillväxt, men det leder också till en ansträngd situation som kräver effektiv, optimerad trafik. Den rödgröna regeringens flygskatt slår hårt mot Arlanda, Bromma och hela Stockholmsregionen. Flygskatten riskerar att medföra att den internationella trafiken kommer att dirigeras om till exempelvis Köpenhamn. Planeringen av arbetsplatser och infrastruktur i och omkring Arlandaområdet behöver innehålla goda möjligheter för att bland annat kunna bosätta sig på ett lämpligt pendlingsavstånd till Arlanda. Därför vill KD se en Arlandaförhandling, som ett nästa steg efter Sverigeförhandlingen. Vi vill att resenärerna ska kunna nå kommunerna i nordöstra Stockholm via en utbyggnad av Roslagsbanan. KD vill också att de kommersiella flygbussarna ska få goda förutsättningar att köra från Stockholms regionala knutpunkter.

  Avläsare för SL:s access-kort.Biljetter
  KD anser att det ska vara enkelt att köpa en biljett och att förstå vilken typ av biljett man ska välja. I dag kan den som börjar sin resa vid en busshållplats ofta inte ladda pengar på SL-kortet vid hållplatsen eller på bussen. Den som är på väg hem på kvällen och inte har pengar på reskassan får inte kliva på bussen, eftersom det inte går att betala. KD vill att du enkelt ska kunna betala din biljett med ditt betalkort på en avläsare. Vi vill också utveckla mobiltelefonen och molntjänster som biljettbärare. Vi vill att privata båtlinjer och lånecyklar ska kunna använda samma biljettsystem som SL har.
  Se även: Mobiltelefon, Taxa.

  Buss
  För att bussarna ska komma i tid behöver de kunna komma fram smidigt i trafiken. KD vill minimera bussarnas tid vid rödljus genom signalprioritering. Med hjälp av den senaste forskningen och innovativa lösningar kan signalprioriteringen optimeras så att hela trafiksystemet, såväl bussar som bilar, fungerar så effektivt som möjligt. Trådbussar och elvägar är bra lösningar för busslinjer som har tätt mellan avgångarna. KD vill göra ett långsiktigt försök med trådbussar eller elvägsbussar på stomlinjer. Vi vill också göra ett långsiktigt försök med självgående bussar. I glest bebyggda områden där det inte bor så många är kollektivtrafiken alltför begränsad i dag. Den anropsstyrda trafiken, som resenären själv kan beställa, har förbättrat tillgången till kollektivtrafik. KD anser att den behöver fortsätta att utvecklas. Vi vill införa anropsstyrd trafik i länets glesbygdsområden. Det ska också gå att betala med kort på bussen. Under sena kvällar och nätter vill vi införa flexibla nattstopp på busslinjerna. Det innebär att bussresenärer som reser hem sent på kvällen och har en bit att gå från hållplatsen kan bli avsläppta närmare bostaden.
  Se även: Närtrafiken.

  Båtar
  Se Sjötrafik.

  Cykel
  Det ska vara enkelt att kombinera kollektivtrafikresan med cykel. Ett bra komplement till kollektivtrafiken är lånecykel. I dag finns lånecykelsystem i flera av länets kommuner, men systemen ser olika ut och därmed kan en cykel inte alltid tas från en kommun till en annan. KD vill att samma system ska gälla i hela Stockholms län. SL-kortet ska kunna användas för att betala och det ska gå att köpa 30-dagarskort som även gäller för lånecyklar.

  Fuskåkning
  Plankning och fusk är i dag ett stort problem i SL-trafiken. Tyvärr är lagarna idag på flera sätt utformade till fuskarnas fördel. Biljettkontrollanterna får i dag inte gripa, omhänderta eller hålla kvar fuskåkare. Resenärer är inte heller tvungna att enligt lag visa färdbevis vid biljettkontroll utan kan istället välja att lämna fordonet. Detta sätter fuskåkarna i system och skapar ofta obehagliga situationer i trafikmiljön. KD anser att resenärerna ska vara skyldiga att visa biljett vid kontroll. Om den som åkt fast vägrar att uppvisa legitimation ska kontrollanterna ha rätt att hålla kvar fuskaren tills polisen anländer. Den som åker fast för fuskåkning för andra gången eller mer ska få dubbla böter.

  Färdtjänsten.Färdtjänst
  KD har haft ansvar för färdtjänsten i Stockholms län de senaste åren eftersom vi anser att den är viktig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra. Färdtjänstresenärerna ska bemötas med god service och respekt. KD vill göra hanteringen av tillstånd för färdtjänst enklare, tydligare, effektivare och mer rättssäker. Därför vill vi att landstinget ska ansvara för hela processen, från utredning, tillståndsgivning och utförande, och inte som i dag att ansvaret delas mellan landstinget och länets 26 kommuner. Vi tänker se till att alla färdtjänstförare har goda språkkunskaper och utbildning om olika funktionsvariationer. För att höja kvaliteten i färdtjänsten anser vi också att det är nödvändigt att införa ett nytt trafikhanteringssystem med olika resmöjligheter, bättre möjlighet att beställa resor, restidsinformation, kundval och bättre möjlighet till kvalitetsuppföljning. För att se till att sjukresor håller tiden och har en god kvalitet vill vi införa ett system med kundval, där resenären själv får välja att resa med det auktoriserade taxibolag som han eller hon föredrar.

  Infartsparkeringar
  För den som inte bor i anslutning till SL-trafiken är det viktigt att det finns förutsättningar för att kombinera resan med till exempel bil eller cykel. KD vill se fler infartsparkeringar för både cykel och bil, med möjlighet att ladda elfordon. Vi tycker att det är särskilt angeläget att bygga ut antalet infartsparkeringar vid knutpunkterna i länets yttre delar. Dessutom vill vi att SL-kortet ska gälla som betalning på alla infartsparkeringar.

  Kameraövervakning
  Kameraövervakning är en viktig del i att höja säkerheten i kollektivtrafiken och i dess direkta närhet. I dag finns det kameror i bussar, tunnelbanetåg och på perronger men inte utanför spärrlinjerna där majoriteten av de konkreta brotten och ordningsstörningarna begås. KD vill att övervakningskameror ska kunna monteras utanför tunnelbane- och pendeltågsstationer samt vid busshållplatser. För att stödja polisens viktiga arbete föreslår vi dessutom att polisen ska kunna installera egna övervakningskameror runt kollektivtrafikens stationer och bytespunkter.
  Se även: Trygghet.

  Mobiltelefoner, paddor och datorer
  Kollektivtrafiken ska underlätta människors vardag. För den som vill hinna skicka några mejl på tunnelbanan, beta av några jobbsamtal på pendeltåget eller läsa förskolans veckobrev på bussen ska det finnas bra uppkoppling och möjlighet att ladda sin mobila enhet. I dag kan man ladda på sitt SL-kort eller köpa en biljett via en app i telefonen. KD vill att systemet öppnas så att det går att köpa biljett även via andra appar än SL:s, till exempel via kartfunktionen i Google Maps. Vi vill också att mobilen ska kunna innehålla SL-biljetten i stället för att resenärerna ska behöva ha ett extra plastkort. Det ska finnas eluttag för att ladda i alla fordon och fartyg samt laddstationer på stationerna för den spårbundna trafiken.
  Se även: Wi-Fi.

  Närtrafiken
  Många äldre personer behöver ha ett kortare avstånd till sin närmaste hållplats än vad den ordinarie kollektivtrafiken kan erbjuda. Närtrafiken går ofta i områden där många äldre bor. Bussen är ett smidigt sätt att ta sig till exempelvis vårdcentralen, mataffären eller till den övriga kollektivtrafiken. En anropsstyrd närtrafik skulle ge en mer trygg och tillgänglig resa för den som har svårt att gå från busshållplatsen eller tunnelbanestationen. Därför vill vi att närtrafiken ska bli anropsstyrd.

  Pendelbåtar
  Se Sjötrafik.

  Pendeltåg.Pendeltåg
  De närmaste åren kommer Mälardalen att få nya regionaltåg, kallade Mälartåg. Mälartågen har tätare avgångar än dagens regionaltåg och binder ihop Stockholm med andra städer. KD vill att SL-kortet ska gälla på resor inom länet med Mälartågen, så att de kan fungera som snabbpendeltåg och förkortar resorna. Förutom Flemingsberg och Sundbyberg, där regionaltågen stannar i dag, vill vi att de ska stanna i Älvsjö, Solna, Barkarby och Helenelund. KD vill ta bort dagens så kallade skip-stop-tåg på alla linjer förutom Nynäshamnslinjen.

  Sjötrafik
  Tack vare Kristdemokraternas initiativ och mångåriga arbete har pendelbåtar blivit ett viktigt inslag i Stockholmstrafiken. Förutom pendelbåten Sjövägen är pendelbåtslinjen till Ekerö uppskattad av resenärerna. KD vill utveckla fler effektiva förbindelser på vatten i Stockholms län. Vi vill bygga ut pendelbåtsnätet, både på Saltsjön och i Mälaren. Vi vill att SL-kortet ska gälla på fler båtförbindelser, inte minst mellan Stockholm och Vaxholm. KD vill också att privata linjer som inte ingår i SL-trafiken kan ansluta sig till SL:s biljettsystem, till exempel mellan Hammarby sjöstad och Nybroplan eller mellan Solna strand och Riddarholmen.


  Spårväg
  Vi vill förlänga Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten och koppla ihop den med Lidingöbanan. Vi vill också förlänga Spårväg syd från Älvsjö till Gullmarsplan, där den binds ihop med Tvärbanan. När Östlig förbindelse byggs vill vi binda samman Tvärbanan med en förlängning från Sickla till Ropsten och därifrån till Solna station, så att det blir en ring för spårväg. Med en hållplats vid Universitetet skulle Tvärbanan kunna få en bra bytespunkt mot Roslagsbanan och den röda tunnelbanelinjens gren mot Mörby centrum.
  Se vår karta med våra förslag för att bygga ut trafiken.

  Taxa
  Biljettintäkterna är en viktig del för att fortsätta utveckla kollektivtrafiken. KD vill införa in- och utcheckning vid stationerna för all spårbunden kollektivtrafik. Det innebär att kortet läses av både när resenären går in genom spärrlinjen och när resenären går ut genom spärrlinjen. Med ett sådant system skulle fuskåkning bli svårare samtidigt som SL kan samla in anonymiserad information om stockholmarnas resmönster, vilket skulle vara värdefullt för en bättre trafikplanering. KD vill att SL-kortet ska gälla som betalning på alla infartsparkeringar. Vi vill också införa en variant av 30-dagarskortet som gäller för lånecyklar.
  Se även: Fuskåkning.

  Tiggeri
  Kollektivtrafiken är till för att förenkla människors vardag. Många väljer att arbeta eller läsa en bok under resans gång och de gillar sällan att bli störda av andra medresenärer. Under vissa tider på dygnet kan de uppleva det som otryggt att bli uppvaktad av någon som de inte känner. Om kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ, inte minst för den som dagligen pendlar, är det angeläget att resan är fri från störande och i vissa fall otrygga inslag. Därför föreslår Kristdemokraterna ett förbud mot tiggeri innanför tunnelbanans och pendeltågens spärrlinjer och på samtliga av SL:s fordon.

  Trygghet
  Om invånarna känner sig otrygga i bostadsområdet, på väg till arbetet, på skolgården eller i kollektivtrafiken ger det till följd att vardagen begränsas. Kristdemokraterna vill ha ett tryggt och säkert samhälle, där människor känner tillit till varandra och tillit till att samhällskontraktet upprätthålls. Kollektivtrafiken ska vara trygg för alla, inte minst för kvinnor, barn, äldre och personer med olika funktionsvariationer. Vi har därför flera förslag för ökad trygghet i SL-trafiken: Flexibla nattstopp på bussar, förbud mot försäljning, förbud mot tiggeri, förbud mot musicerande och mer kameraövervakning.
  Läs mer om trygghet och brottsbekämpning hos Kristdemokraterna Sverige.

  Trängselskatt
  Trängselskatten ska locka resenärerna att använda andra färdsätt än bil och på så sätt minska trängseln på vägarna. KD vill att Stockholms län och inte staten bestämmer över trängselskatterna i Stockholm, eftersom avgifterna inte ska användas för att mjölka pengar från skattebetalarna. Höjningar av trängselskatten ska ske restriktivt. Vi vill att portalerna som läser av bilarna ska placeras där de bäst tjänar sitt syfte och inte hindrar tillfarten till infartsparkeringar eller byten till kapacitetsstark kollektivtrafik. Därför vill vi att trängselskattportalen vid Lidingöbrons landfäste flyttas till lämplig plats efter Ropsten, sett från Lidingöhållet.

  Tunnelbaneskylt.Tunnelbana
  KD har varit med och beslutat om en rekordsatsning på att bygga ut tunnelbanan. Den ska gå till Nacka, Barkarby, Hagastaden och Älvsjö. Att genomföra dessa enorma projekt kräver stort ansvar och noggrannhet. Vi följer dem noga och är öppna för att förhandla fram ytterligare nya sträckor efter hand. Vi vill nu göra tunnelbanan självkörande. Automatiseringen möjliggör högre turtäthet och lägre driftskostnader. Den ger också förutsättningar för högre passagerarkapacitet. Vid sidan av det vill vi markera på perrongerna var dörrarna till tunnelbanevagnen kommer att stanna. På längre sikt vill vi stärka tryggheten, öka tillgängligheten och förhindra olyckor genom att planera för plattformsväggar i tunnelbanan.
  Se vår karta med våra förslag för att bygga ut trafiken.

  Wi-Fi
  För att underlätta människors vardag i kollektivtrafiken anser KD att det är viktigt att ha goda möjligheter att surfa. Vi vill att olika operatörer ska få möjlighet att erbjuda wifi i kollektivtrafiken. Det är ett sätt att få fler att resa kollektivt, inte minst arbetspendlare.

  Östlig förbindelse
  KD vill ha en östlig förbindelse för biltrafiken. På det sättet kan vi äntligen sluta en ringled kring Stockholm. Den östliga vägförbindelsen ska också ha spårväg.
  Se vår karta med våra förslag för att bygga ut trafiken.