• Val 2018: Sjukvården i Stockholms län

  Här är Kristdemokraternas vallöften för hälso- och sjukvården i Stockholms län. Vi har varit med och styrt Stockholms läns landsting sedan 2006. Nu söker vi ditt förtroende för att fortsätta att utveckla vården så att alla invånare i Stockholmsregionen kan få en trygg vård av högsta kvalitet. Det är vårt välfärdslöfte till dig.

  Kristdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik utgår från alla människors lika värde. Vår grundsyn är att den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna, och att den som har störst behov ska få företräde i vården. Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av tillgänglighet, kontinuitet, kvalitet, trygghet och jämlikhet.

  Här hittar du enkelt från A till Ö hur vi vill förbättra sjukvården för dig som bor i Stockholms län.

  A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V Ä #

  Ladda ner våra vallöften för Stockholms läns landsting från A till Ö i PDF-format >>

  Vill du läsa mer om hur vi ser på sjukvården? Hittar du inte det du söker?

  Ladda ner #Välfärdslöftet – Sjukvårdspolitiskt program för Stockholms län (PDF) >>

  Vår nationella politik för vård och omsorg >>

  Kristdemokraternas politik på alla områden från A till Ö >>

  Kontakta KD Stockholm på Facebook >>

  Kontaktuppgifter till KD i Stockholms län >>

   

  A

  Akutsjukvård
  I Stockholms län pågår två processer samtidigt när det gäller akutsjukvården. Dels flyttas alltmer specialiserad vård ut från de sju akutsjukhusen till andra vårdgivare, för att förbättra tillgången till specialistvård. Dels får akutsjukhusen en allt större andel akut vård då intensivakutens uppdrag på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna renodlas för den högspecialiserade vården. KD vill att ytterligare ett akutsjukhus ska drivas i privat regi.
  Se även: Närakuter.

  Ambulans
  Både de akuta ambulanstransporterna och transporter för patienter mellan sjukhusen kommer att bli fler när sjukvården får en ny struktur i Stockholms län. För att avlasta ambulanserna vill KD utöka jourläkarbilarnas uppdrag. Det har förekommit hot och trakasserier mot ambulanspersonal och mot personal på akutmottagningar. KD kan aldrig acceptera att ett fåtal stör en gemensam livräddande tjänst för medborgarna. De som arbetar inom akutsjukvård, både inom den prehospitala vården och på akutmottagningar, ska känna sig trygga på sin arbetsplats.

  Apotek
  Apoteken och deras högutbildade personal är en viktig men underutnyttjad resurs inom hälso- och sjukvården. KD vill att farmaceuter får göra mer inom primärvården. Det kan handla om läkemedelssamtal, förmedling av provsvar, allergitester, blodsockerkontroll, hörseltester, levnadsvanegenomgångar, blodtrycksmätningar, hälsofrämjande samtal samt vaccinationer. Vi vill också införa en ny kategori för läkemedel som vi kallar farmaceutsortiment. Dessa läkemedel blir receptfria om de säljs bakom disk på apotek, tillsammans med rådgivning av farmaceut.
  Läs mer: Debattartikel av Ella Bohlin och Emma Henriksson om att stärka apotekens roll

   

  B

  Albatrossmottagningen i Stockholm.Barn
  Att barn ska må bra är prioriterat för Kristdemokraterna. Vi är barnens parti. Tyvärr ser vi i dag att många barn mår dåligt. Inte minst ökar den psykiska ohälsan. Vi vill bland annat öka det förebyggande arbetet och skapa bättre samarbeten för att förbättra barns hälsa. De mest sjuka yngre ska, vare sig det handlar om kroppslig eller psykiatrisk sjukdom, få tillräckliga resurser och god kvalitet i vården. Familjer med sjuka barn ska få ett erbjudande om en jourläkarbil bemannad med allmänläkare under kvällar och helger.
  Se även: Familjecentraler, HPV-vaccin, Vårdval Junior

  Barnavårdscentraler (BVC)
  KD vill höja den ekonomiska ersättningen till BVC i Stockholms län. Vi vill också bygga ut Rinkebyprojektet till fler kommuner i länet.

  Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
  Det kan vara förödande för ett barn eller en ung person med psykisk ohälsa att behöva vänta i flera månader på att få hjälp. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ska förkortas ytterligare. För det krävs förutom en bättre organisation också mer resurser. BUP ska hålla vårdgarantin och motverka alla former av köer. KD vill införa en mer flexibel modell för att föra över personer från BUP till vuxenpsykiatrin, där större hänsyn tas till individens specifika behov.

  Beroendevård
  Många invånare i Sverige är beroende av alkohol, narkotika eller andra saker. För att de lättare ska få hjälp vill vi förstärka och intensifiera primärvårdens arbete med missbruks- och bereoendevård. I Stockholm finns en väl fungerande verksamhet på Riddargatan som ger stöd till personer som dricker för mycket. Vi ser det som en social investering att erbjuda hjälp innan allvarliga sociala eller hälsorelaterade konsekvenser uppstår.

   

  C

  Cancer
  Stockholm har tillsammans med Halland den bästa överlevnaden när det gäller cancersjukdomar. De regionala cancercentrum (RCC) som KD tog initiativ till när vi satt i regeringen har inneburit steg närmare en jämlik cancervård. KD vill göra RCC:s verksamhet permanent i Stockholms län. Vi tänker också arbeta för att köerna inom cancervården halveras. Nationella insatser är dock livsviktiga för att korta kötiderna eftersom cancersjukdomen annars riskerar att utvecklas till en mer avancerad form av cancersjukdomen som inte går att behandla. Den stress och oro som patienten och deras anhöriga då utsätts för är oacceptabel.
  Se även: Prostatacancer

  Certifierad patient
  KD vill att patienter med kända kroniska sjukdomar ska kunna bli certifierade patienter. Att bli en certifierad patient innebär att en person med en känd kronisk sjukdom efter särskild delegering från läkare eller sjuksköterska har rätt att ordinera sig själv läkemedel. Det handlar om vilken dos som ska tas av ett specifikt läkemedel utskrivet av läkare, efter de värden som är relevanta. En certifierad patient ska också själv kunna boka in ett möte med exempelvis behandlande läkare.

   

  D

  Danderyds sjukhus
  KD vill genomföra en upphandling av Danderyds sjukhus så att det övergår till privat drift. Vi ser ett positivt exempel i Capio S:t Görans sjukhus och vill genom privat drift förbättra för patienter och personal.
  Se även: Privat drift

  Diabetes
  Diabetesvården i Stockholm presterar relativt ojämnt i nationella Diabetesregistret, NDR. Därför måste vi ständigt utvecklas och sträva efter att bli bättre. Diabetes är den snabbast växande folksjukdomen i världen och i Stockholms län har drygt 110 000 personer diabetes. Ett kunskapscentrum för barn med diabetes ska etableras under 2018. Fokus ska ligga på barn som förutom diabetes har neuropsykiatriska diagnoser. Centret ska också sprida kunskap till andra delar av specialistvården och ge utbildning till föräldrar och barn. KD vill att barndiabetescentret ska byggas ut för att nå fler patienter. KD vill också förbättra möjligheten till egenvård genom att föra in virtuellt stöd via artificiell intelligens (AI) i diabetesvården. Vi vill att virtuellt stöd via AI blir tillgängligt för personer med diabetes. Primärvården ska få förutsättningar att följa upp och utbilda när det gäller AI-verktyg för personer med diabetes.
  Se även: Endokrincentrum, Kroniska sjukdomar.

  Digitala vårdgivare
  De sätt som människor söker vård på och får vård på förändras snabbt. Internetläkare och vårdcentraler på nätet blir allt vanligare. KD vill anpassa ersättningssystem och styrmodeller bättre för att möta den nya digitala verkligheten inom sjukvården. Vi vill införa en digital vårdgaranti som innebär att invånare ska få kontakt med vården via till exempel telefon eller videobesök inom en timme.

   

  E

  E-hälsa
  Se Digitala vårdgivare och Vårdinformation.

  Egenvård
  Varje person är expert på sin egen kropp och sin egen sjukdom. Egenvård har en stor potential i hälso- och sjukvården. Aopteken har en central roll i detta. Det ska vara enkelt att leva hälsosamt. KD vill satsa på utveckling av tekniska och digitala redskap för egenvård och sjukdomskontroll. Det gäller inte minst patienter med diabetes.

  Endokrincentrum
  Efter ett initiativ från KD finns nu ett diabetescenter vid Torsplan i Stockholm. Centret har redan många patienter och har svårt att hinna med alla patienter. Samtidigt har andra patienter med endokrina sjukdomar svårt att träffa endokrinolog, till exempel patienter med osteoporos (benskörhet). Därför vill KD etablera ett nytt center i den södra delen av Stockholms län som inte bara arbetar med diabetes. Detta endokrincentrum ska ha ett utökat uppdrag för osteoporos.

   

  F

  Familjecentraler
  Familjecentralen är ett konkret exempel på hur samverkan mellan olika yrken och mellan kommun och landsting kan se ut. Den främsta vinsten med en familjecentral är att den ökar förmågan att upptäcka och stödja barnfamiljer, utan att ärendet hamnar mellan stolarna. KD vill öka tillgången till familjecentraler och göra så att landstinget betalar ut en så kallad samverkanspeng till de kommuner som inrättar familjecentraler.

  Fast läkarkontakt eller sjuksköterskekontakt
  Kontinuitet i vården är av stor vikt för hälsoutfallet. Att som sjuk eller äldre få gå till samma läkare är en avgörande faktor för att bli nöjd och må bättre som patient. KD vill att alla invånare i länet ska få en fast läkarkontakt eller sjuksköterskekontakt. Patienterna ska veta att läkaren känner till sjukdomshistorien. Det bidrar till tillit och trygghet i vårdsituationen. Att slippa återberätta sin sjukdomshistoria flera gånger för olika läkare och sjuksköterskor bidrar också till en mer effektiv vård. Vårdcentraler/husläkarmottagningar ska få en bonus när patienten besöker den fasta läkarkontakten där han eller hon är listad.

  Forskning
  Vi kan vara stolta över forskningen i Sverige, men forskningen blir också allt viktigare när utvecklingen går fort. För att Sverige även i fortsättningen ska ligga i framkant inom forskningen är biobanker en viktig verksamhet. KD vill samordna biobanker centralt och strukturerat. De ska vara nationellt och offentligt finansierade, med möjlighet till privat finansiering. Deltagandet i biobanking ska öka. Vi vill också satsa på så kallad translationell forskning, som syftar till att bygga en bro mellan vård och hälsa. Vårdgivarna inom vårdval ska bidra till forskning på samma villkor som den landstingsdrivna vården.

  Funktionsnedsättning
  KD anser att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Tillgången till hjälpmedel ska vara en integrerad del av sjukvården och förskrivningen av hjälpmedel ska ske utifrån patientens individuella behov. Stockholms läns landsting ska vara inriktat på att anställa personer med funktionsvariation. Ett sådant projekt har funnits de senaste åren, där dessa personer har anställts i projektform. Vi vill fortsätta det arbetet och då lägga tyngdpunkten på att fler får stanna kvar i ordinarie anställningar efter att de har fått praktikplatser. Fler inom landstinget ska få utbildning i icke-diskriminerande rekrytering.
  Se även: Hjälpmedel.

  Förlossningsvård
  Förlossningsvården i Sverige är mycket ansträngd. Det gäller även i Stockholm. Vi vill långsiktigt förstärka budgeten för förlossningsvården för att säkra kvaliteten. Vi vill också inrätta ett nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård och eftervård. Vi verkar för en mångfald inom förlossningsvården och vill göra det lättare för ytterligare vårdgivare att etablera sig inom vårdval förlossning. 100 procent ska få föda inom Stockholms län. Vi kristdemokrater vill göra det möjligt för den som ska föda barn att ha samma barnmorska i förlossningsvården som i mödravården. I dag ser vi att grupper av kvinnor som ska föda och som behöver förstärkt eftervård ökar. Det kan gälla kvinnor från andra kulturer, kvinnor som blivit gravida genom insemination, kvinnor utan nätverk, kvinnor med oro över sin roll som mamma med flera. Kristdemokraterna vill ha en förstärkt eftervård för att fånga upp dessa kvinnor och ge dem det stöd de behöver för att de ska känna sig trygga i sin föräldraroll. Ett av sjukhusen ska få ansvaret för hemförlossningar. För att stärka förlossningsvården under de ansträngda sommarmånaderna vill vi att Norrtälje sjukhus får ett uppdrag att bedriva förlossningsvård under sommaren. Vi vill också utreda om vissa planerade kejsarsnitt kan koncentreras till Södertälje sjukhus under sommaren.
  Läs mer om förlossningsvården i Stockholm och vilka åtgärder vi har genomfört.
  Se även: Mödravård, Personal.

  Fysisk aktivitet på recept
  Sjukvården har höga krav i fråga om att förbättra och vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet. KD vill att fler ska få FaR (fysisk aktivitet på recept) utskrivet.

   

  G

  Geriatrik
  Om en äldre person bedöms behöva akutsjukhusets resurser ska omhändertagandet präglas av kunskap om den äldres behov. Geriatrisk kompetens ska finnas tillgänglig där äldre vårdas.
  Se även: Vårdval Senior.

   

  H

  Hemsjukvård
  Många äldre med flera diagnoser, varav många kroniska, har ett stort vårdbehov. Oftast vårdas de i hemmet, vilket också är de flestas önskan. I dag har kommunen ansvar för hemsjukvården. För att minimera antalet vård- och omsorgsbesök och förbättra för patienterna vill KD att kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården, precis som i resten av landet. I det arbetet är det viktigt att ha patientens behov och patientsäkerheten som ledstjärna. I samband med kommunaliseringen vill vi att journaldata ska kunna överföras mellan landsting och kommun och att hänsyn tas till sekretesslagstiftning samt patientens integritet i det arbetet.
  Se även: Vårdval Senior.

  Hemtagningsteam
  KD vill underlätta hemgången från sjukhuset till det egna boendet för äldre multisjuka patienter genom att införa hemtagningsteam. Teamet kan bestå av undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Det ska planera hemgången redan på sjukhuset och följa med i transporten hem. Det ska finnas och hjälpa till vid ankomsten till bostaden, se till att det finns mat, ordna med läkemedel för de första dagarna och vid behov göra en första anpassning av boendet. Det ska också ansvara för överlämning till hemtjänsten eller för övergången till egenvård och se till att vårdcentralen får informationen. Hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att se till att den rehabilitering som behövs snabbt kommer igång. Genom att underlätta hemgången från sjukhuset ökar tryggheten samtidigt som det minskar risken för snar återinläggning.

  Hjälpmedel
  Varje patient ska känna sig nöjd med sitt val av hjälpmedel och valet ska vara väl grundat på korrekt och heltäckande information om de olika alternativen. Stockholms läns landsting har fritt val av hjälpmedel, vilket KD vill fortsätta att värna. Vi vill säkerställa att neutral information går fram så att den som behöver hjälpmedel kan göra ett informerat val. Därför ska den som förskriver och den som använder hjälpmedel upprätta ett kontrakt om att neutral information har gått fram. Den som inte är nöjd ska bli erbjuden en second opinion.

  Hjärt-kärlsjukdomar
  Stockholm är ledande i landet när det gäller hjärtsjukvård och hamnar i topp i Swedehearts kvalitetsmätningar. KD vill att screening med till exempel tum-EKG utökas för hjärt- och kärlsjukdomar i primärvården.

  HPV-vaccin
  I dag får flickor vaccination mot humant pappilomvirus (HPV). KD vill att även pojkar ska ingå i HPV-vaccineringsprogrammet. Dels skyddar vi på så sätt pojkarna själva mot kondylom och cancer, dels minskar risken för spridning av virus till andra.
  Läs mer: Debattartikel av Ella Bohlin

  Husläkarjourer
  Det ska vara lätt att söka vård även på kvällar och helger. Husläkarjourerna, de jouröppna vårdcentralerna, ska ta emot patienter som inte kräver akutsjukhusens resurser och inte behöver tillgång till röntgen. KD vill förbättra kommunikationen mellan husläkarjourerna och de ordinarie vårdcentralerna gällande patientbesök som kräver uppföljning.

   

  I

  Ideella och idéburna aktörer
  Det offentliga måste tydligare inse det mervärde av mångfald och kvalitet som en verksamhet på en tydlig idémässig grund kan bidra med. Vi vill därför skapa en fond med pengar som syftar till att främja den ideella sektorns möjlighet till socialt företagande och då särskilt som utförare av tjänster inom sjukvården och den övriga välfärden. Vi vill också införa IOP – Ideellt offentligt partnerskap – som ett alternativ vid upphandling av vårdtjänster. Det skulle göra att det mervärde som en ideellt buren verksamhet tillför vården tas med som en faktor vid upphandlingar. I dag har dessa verksamheter svårt att konkurrera mot stora kapitalstarka vårdföretag vid en upphandling.

   

  J

  Jourläkarbil
  KD vill utöka jourläkarbilens uppdrag för att avlasta ambulanssjukvården. Vi vill också att en jourläkarbil med allmänläkare ska finnas som ett erbjudande för familjer med sjuka barn under kvällar och helger.

  Journaler
  Sjukjournalerna utvecklas snabbt och i dag är det möjligt för många att läsa sin journal på nätet i Stockholms län. KD anser att journalerna ska vara lättillgängliga för patienten, ha samlad information och följa patienten oavsett huvudman. På sikt vill vi att hela hälso- och sjukvården ska använda samma journalsystem. Vi vill ha integrerade journalsystem och en mer ändamålsenlig översyn av sekretess. I dag försvårar Datainspektionen samverkan kring journaler mellan olika myndigheter. Många landsting har varit tvungna att återinföra faxen för att kunna föra över journaldata mellan landsting och kommun. KD vill att Datainspektionens ansvar när det gäller journaler och dess överförbarhet till kommun, andra vårdinrättningar i samma landsting samt mellan landsting ska tas bort. Det gäller inte minst hemsjukvården.

   

  K

  Kroniska sjukdomar
  Sjukdomar som tidigare ledde till en tidig död är tack vare den medicinska utvecklingen allt oftare sjukdomar som patienten lever vidare med. Uppdraget för sjukvården är att ge möjlighet att leva ett meningsfullt liv trots kronisk sjukdom. Personcentrerad vård ökar patientens delaktighet i sin behandling, omvårdnad och rehabilitering. Vårdens arbetssätt ska vara anpassad efter patientens behov. KD vill att patienter med kroniska sjukdomar alltid ska få en personlig hälsoplan. Vi vill att patienter med kroniska sjukdomar ska kunna bli certifierade patienter för att kunna sköta sin egen behandling.

  Kömiljarden
  Skillnaden mellan att kapa vårdköer och skapa vårdköer är ett S. Socialdemokraterna tog bort den viktiga kömiljarden som gjorde att korta väntetider i sjukvården premierades. Köerna i vården har fördubblats sedan det förra valet 2014. Kristdemokraterna vill ta tillbaka kömiljarden i hela landet. På det sättet kan fler få vård i tid.
  Läs mer hos Kristdemokraterna Sverige. Se även: Väntetider

  Könsstympning
  KD anser att vården mer än i dag ska upptäcka misstänkta fall av kvinnlig omskärelse. Vården ska ha ett strukturerat omhändertagande. Vården ska också ha ett uppdrag att förebygga för att förhindra att kvinnlig omskärelse utförs. Här har mödravårdscentralerna (MVC) och de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna (BUMM) ett speciellt ansvar. KD vill utöka uppdragen för MVC och BUMM kring prevention. Vi vill också göra AMEL-mottagningen på Södersjukhuset, som tar emot och behandlar könsstympade kvinnor, till en permanent verksamhet.

   

  L

  Läkemedel
  Läkemedel ska alltid genomgå ett så kallat ordnat införande. KD vill förenkla processen vid ordnat införande av nya läkemedel. För att stimulera till ett ökat användande av innovativa läkemedel och bidra till en jämlik tillgång till dessa läkemedel i hela landet vill vi att kostnaden för nya, innovativa läkemedel läggs på staten och inte landstingen de första två åren. Läkemedelsförmånen ska redovisas särskilt i landstinget. KD vill också införa farmaceutsortiment som en ny kategori läkemedel.

   

  M

  Mindre sjukhus
  Våra mindre sjukhus är en viktig del av vården i vårt län. De har stora möjligheter att profilera sig mot till exempel geriatrik. Placeringen av de mindre sjukhusen och närakuterna ska ta hänsyn till befolkningens behov och det ska finnas en länsövergripande planering för största möjliga nytta för skattekronorna. KD vill därför utveckla sjukvården i Handen för att möta behoven i den sydöstra delen av Stockholmsregionen. Fler av de mindre sjukhusen ska profileras inom olika vårdområden.

  Vårdsängar.

  Mödravård (MVC)
  KD anser att den som är gravid ska få en sammanhållen vård, där det är möjligt att få samma barnmorska i mödrahälsovård som i förlossningsvård. På det sättet stärks kvinnans trygghet och det blir en bättre kontinuitet. Vi vill höja den ekonomiska ersättningen till mödravården så att resurserna ökar. Samtidigt vill vi att videobesök i MVC ska ersätta hälften av de fysiska besöken.

   

  N

  Nya Karolinska Solna (NKS)
  Stockholms läns landstings nyaste och mest avancerade sjukhus är det mest omdiskuterade projektet på senare år. KD har varit delaktiga i att bygga sjukhuset sedan starten. Vi är inte nöjda. Vi ser att delar av resultatet inte har blivit som det var tänkt, trots att vi har investerat stora summor av skattebetalarnas pengar. Samtidigt gör Nya Karolinska att människor som för några år sedan inte kunde överleva får möjlighet till ett gott liv. Här pågår forskning i världsklass. NKS är byggt för framtiden och kommer att bidra till att den svenska sjukvården är bland världens mest avancerade. Sjukhuset har också fått kritik för att inte ha tillräckligt barnvänliga lokaler på de avdelningar där barn får vård. KD vill anpassa miljön på barnavdelningarna utifrån barnen. Landstinget ska göra särskilda uppföljningar så att intensivakuten på NKS får de patienter som behöver dess extra avancerade resurser.
  Läs mer om turerna kring Nya Karolinska – sjukhuset som blev ett slagträ i debatten.
  Se även: Akutsjukvård.

  Närakuter
  Många akuta behov behöver inte akutsjukhusens resurser. Närakuten är en ny vårdnivå mellan akutmottagningar – för livshotande och allvarliga akuta tillstånd – och husläkarjourer som tar emot akuta tillstånd som inte kräver ambulansintag eller röntgen. Närakuterna avlastar akutmottagningarna och kan färdigbehandla en stor andel av patienterna. KD inför tillsammans med Alliansen tolv närakuter i Stockholms län. KD vill utöver det lokalisera en närakut till Barkarby och senare en i västra Storstockholm. Vi vill också permanenta närakuten på Löwenströmska sjukhuset.

   

  P

  Patientansvarig läkare
  Många patienter får träffa flera olika läkare. Samordningen mellan vård och omsorg brister ofta för till exempel multisjuka personer. KD vill lagstifta om patientansvarig läkare (PAL) som ska samordna vården för patienten, för att främja kontinuitet. Endast om patienten aktivt avstår från PAL kan det räcka med vård enligt den lag som finns i dag.
  Läs mer: Debattartikel av Ella Bohlin.

  Personal
  När vården blir alltmer högspecialiserad blir det en utmaning att rekrytera, behålla och utbilda personalen. Landstinget måste ständigt förbättras för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. KD vill förbättra arbetsmiljön i såväl offentligt som privat drivna verksamheter. Vi vill skapa nya attraktiva arbetsplatser inom vården. Vi vill också minska arbetsbördan för personalen genom att minska de administrativa uppgifterna. Data ska därför automatiskt föras över till kvalitetsregister. En mer strukturerad vård och nya arbetssätt mycket viktigt, och därför vill vi satsa pengar för att stimulera till innovativa lösningar som effektiviserar vårdprocessen och implementerar nya rutiner. Vi vill också att lönespridningen ska vara större än i dag. Barnmorskor som handleder barnmorskestudenter ska få en handledarpeng som går direkt till barnmorskan, inte till kliniken. Stockholms läns landstings kompetensförsörjningsstrategi ska bli nationell.
  Se även: Utbildning, Volontärer, Vårdserviceteam

  Primärvård
  Vårdcentraler, husläkarmottagningar, barnavårdscentraler och andra delar av primärvården skulle kunna ge fler människor vård och på det sättet avlasta akutmottagningar och andra delar av hälso- och sjukvården. KD har flera reformer för att satsa på primärvården. Vi vill se mer flexibla öppettider så att fler kan besöka primärvården under kvällar och helger. Vi vill se en vårdgaranti som säger att alla inom 24 timmar ska kunna få träffa rätt person inom primärvården som kan möta behovet. Primärvården ska också stärkas i sitt arbete med missbruks- och beroendevård. För att avlasta primärvården vill vi stärka apotekens roll.
  Se även: Husläkarjourer.

  Privat regi
  Kristdemokraterna ser positivt på att privata företag vill investera i välfärden, utveckla nya arbetsmetoder och investera kapital som annars hade behövt bekostas av skattebetalarna. Stockholms läns landsting har kommit långt när det gäller vård i privat regi. Tack vare Vårdval Stockholm har invånarna här Sveriges mest tillgängliga vård. KD är emot en vinstreglering, som inte är ett medel för att uppnå ökad kvalitet och jämlikhet i vården. Det privatdrivna Capio S:t Görans sjukhus rankas bäst av alla i klassen mindre sjukhus i Sverige när det gäller tillgänglighet, väntetider på akuten, cancervården och att uppfylla vårdgarantin. KD vill ha ytterligare ett akutsjukhus i privat regi i Stockholms län: Danderyds sjukhus. Det är ett känt faktum att personal på privata alternativ känner sig mer delaktiga och närmare besluten.

  Prostatacancer
  I dag sker diagnostiken och vården av prostatacancer på flera olika enheter inom regionen. Även om vården i en jämförelse med andra regioner når förhållandevis goda resultat finns stora utmaningar med ett snabbt ökande antal patienter. Vi behöver också nya tekniker för diagnostik och behandling. Internationellt ser vi en trend med ökad centralisering av kirurgi, strålning och cellgiftbehandling som sker inne på sjukhus, samtidigt som behovet av vård och rehabilitering utanför akutsjukhusen ökar. KD vill därför inrätta ett Prostatacancercentrum för att förbättra vården vid prostatacancer.

  Psykiatri
  Trots att vi har hög levnadsstandard ökar andelen som mår dåligt, framförallt bland unga och äldre. Ideella krafter ska här tas till vara. Ett systematiserat arbete på många fronter behövs för att sudda bort stigmat med en psykiatrisk diagnos. KD vill att den som har fått diagnosen ADHD som ung ska få en ny utredning vid 18 års ålder, för att fastställa alternativt ändra den diagnos man hade fått som barn.

  Psykisk ohälsa
  Arbetet mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga måste bli mer intensivt. Den psykiska ohälsan är utbredd bland unga flickor, som gör flest självmordsförsök. Det är ovärdigt vårt samhälle. Vi vill ta fram en nationell handlingsplan som bland annat ska innehålla förebyggande åtgärder. Denna handlingsplan kan också omfatta arbetet med första linjens sjukvård i kommuner och landsting. Vi vill också genomföra en bred utredning för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan samt komma med förslag till åtgärder. Vi vill knyta forskning och utbildning kring psykisk ohälsa närmare de som träffar patienterna, i första hand primärvården. Samarbetet mellan Försäkringskassan och landstinget bör förbättras när det gäller sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. För att möta behoven kring psykisk ohälsa vill vi också stärka resurserna för Habilitering och hälsa samt bygga ut dess uppdrag.

   

  R

  Rinkebyprojektet
  Rinkebyprojektet är ett framgångsrikt samarbete mellan landstingets BVC och socialtjänsten för att förbättra barns hälsa. Det handlar om riktade hälsofrämjande insatser i socialt och ekonomiskt utsatta områden för att nå särskilda riskgrupper. KD vill bygga ut Rinkebyprojektet till fler kommuner i Stockholms län.
  Läs mer om hur vi har satsat på Rinkebyprojektet.

   

  S

  Statlig vård
  Vi är det enda parti som ställer upp i landstingsvalet för att avskaffa oss själva. I dag finns det stora och oförsvarbara skillnader mellan hur olika landsting lyckas leverera en god och kvalitativ vård. Det är oacceptabelt att bostadsorten är avgörande för att få tillgång till de bästa behandlingsmetoderna och för hur stor chansen är att överleva. Vi föreslår att staten får huvudansvar för sjukvården så att alla får tillgång till en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård. Vi bör också förstatliga sjukvården för att bättre samverka kring specialistutbildningar och se till att det finns platser för specialisttjänstgöring.
  Läs mer: Debattartikel om att staten bör ta över ansvaret för sjukvården

  SVEA-projektet
  Stockholms län har ett länsövergripande samarbete mellan vård- och omsorgsgivare och beställare i kommunerna och landstinget. Syftet är att förebygga akutsjukvård som går att undvikas för gruppen mycket sjuka äldre. Projektet heter Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt (SVEA). KD vill göra SVEA-projektet permanent inom Stockholms läns landsting.

   

  T

  Tandläkarutrustning.Tandvård
  Tandhälsa hos barn och unga i Stockholms län har förbättrats under de senaste åren men det finns stora skillnader mellan socioekonomiskt utsatta och ekonomiskt starkare områden. Vi har satsat på att små barn i de geografiska områden där tandhälsan är sämst får intensivare insatser. KD vill att Akademiskt barntandvårdscenters uppdrag att förbättra barns tandhälsa stärks och utvecklas, genom samverkan mellan forskning, utbildning och vård.

   

  U

  Upphandlingar
  KD vill att en mångfald av aktörer finns till för invånarna inom hälso- och sjukvården. Alla aktörer ska få samma krav och samma möjligheter. Vi ser positivt på att privata och idéburna aktörer är med och bygger välfärden. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har visat sig vara stelbent i vissa lägen. Vårdval som upphandlingsform har fördelen att avtalen kan revideras kontinuerligt, vilket till exempel ger en bättre anpassning till den snabba medicintekniska utvecklingen inom vården. LOU tar inte heller hänsyn till det mervärde som en idéburen verksamhet skapar, och därför vill KD införa Idellt offentligt partnerskap som ett alternativ vid upphandling.
  Se även: Utvärdering, Vårdval.

  Utbildning
  Vi behöver öka takten i att utbilda vårdpersonal inom bristyrken. På nationell nivå vill KD bygga ut antalet utbildningsplatser till bland annat undersköterskor och allmänläkare. I Stockholms läns landsting vill vi fördubbla antalet AT-platser för läkare jämfört med i dag. Specialistutbildningen och vidareutbildningen ska följa behoven inom vården. Vi vill införa ett samlat landstingsansvar för utbildningsplatser för alla personalkategorier inom vården, vare sig det handlar om undersköterskor eller specialistläkare. Det här vill vi göra så länge som landstinget har ansvar för att bemanna vårdenheter och sjukhus. Utbildningsplatser för alla yrkeskategorier ska finnas i vården, både på grundnivå och specialistnivå. Vi vill också utöka antalet ST-platser i vårdvalen.

  Stetoskop och papper.

  Utvärdering
  Att höja kvaliteten i vården och skapa en mer ändamålsenlig organisation sker genom att vi som styr definierar de brister som finns, sätter in åtgärder och sedan följer upp resultatet. För att mäta och utvärdera vårdens insatser används olika typer av mått. KD vill förbättra uppföljningen. Det handlar om att se till att vården på alla nivåer sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill höja kraven på att verksamheterna ska bedriva förbättringsarbete. Ersättningssystemen ska gynna ett systematiskt kvalitetsarbete och mäta utfallet av vården, snarare än att mäta vad som sker i processen. Vi vill att vården i större grad utvärderas utifrån patientens upplevelse och hälsoutfall utifrån de mått som går under benämningen PROM och PREM (Patient-Reported Experience Measures respektive Patient-Reported Outcome Measures).

   

  V

  Vinster i välfärden
  Se Privat regi.

  Volontärer
  Flera personalgrupper inom sjukvården vittnar om hög arbetsbelastning. Förutom att anställa fler och införa åtgärder för en bättre arbetsmiljö anser KD att volontärer kan göra skillnad i vården. Vi vill att volontärer används för olika uppgifter inom hälso- och sjukvården, enligt en modell från Londons cancersjukhus.

  Vårdcentraler
  Se Primärvård.

  Vårdinformation
  Patientens guidning genom vården är viktig och en förutsättning för att vården ska upplevas som trygg. Patientens kontakter med vården moderniseras med fler och enklare kontaktvägar för tidsbokning och vårdmöten. Det första mötet med vården kommer i allt högre utsträckning att ske genom e-hälsotjänster. Patienten ska aktivt kunna följa sin vård, bland annat genom tillgång till sin journal via nätet. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för forskning och utveckling i den här processen. KD vill att den här vårdinformationsmiljön utformas för att underlätta vägen mellan forskning och patient. Vårdinformationsmiljön ska underlätta vårdkedjor och underlätta kommunikation mellan olika vårdnivåer. Utvecklingen ska fokusera på patientsäkerhet och patientens integritet. Stockholms läns invånare ska lätt kunna hitta rätt vårdnivå.
  Se även: Digitala vårdgivare, Journaler, 1177 Vårdguiden.

  Vårdserviceteam
  Arbetssituationen är pressad för vård- och omsorgspersonal. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor vill ge en vård av hög kvalitet men tidsbrist tvingar dem dessvärre alltför ofta att kompromissa. Vi vill införa så kallade vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal från de arbetsuppgifter som är viktiga, men som inte kräver en lång vårdutbildning. På så sätt kan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor få mer tid för att ge vård.
  Läs mer: Debattartikel om vårdserviceteam.

  Vårdval
  Vårdvalsreformen infördes under Kristdemokraternas tid i regeringen. Den har resulterat i fler vårdcentraler, fler öppna specialistmottagningar och bättre tillgänglighet. Nu ligger fokus på att ytterligare förbättra Vårdval Stockholm. KD anser att en noggrann kostnadskontroll är viktig och att fördjupade uppföljningar ska genomföras vid behov. Vi vill öka resurserna till att följa upp att vårdvalens avtal efterlevs. För att patienter och patientföreningar ska vara delaktiga vill KD att de ska vara tydligare integrerade i beslutsfattande organ kring diagnosen eller sjukdomstillståndet. Vi vill också utveckla vårdvalen när det gäller forskning. Vårdgivarna inom vårdvalen ska bidra till forskning på samma villkor som den landstingsdrivna vården. Vi vill nu införa ett nytt vårdval för reumatologi samt samla vården genom Vårdval Junior och Vårdval Senior.
  Se även: Upphandlingar, Utvärdering.

  Vårdval Junior
  Genom vårdval får patienterna och deras familjer själva välja vem som ska utföra vården. KD vill införa Vårdval Junior för de mest sjuka yngre, till exempel barn och unga med diagnoser som cerebral pares, autismspektrumtillstånd eller sällsynta diagnoser. De har samma behov av en mer sammanhållen vård som äldre multisjuka.

  Vårdval Senior
  Gruppen mest sjuka äldre är en av vårdens sköraste grupper. KD vill att de ska få en sammanhållen vård med trygghet och kontinuitet. Vi vill därför införa Vårdval Senior, där kommunerna också ingår, för äldre med stort vårdbehov senast 2019. Vårdval Senior ska öka samverkan mellan vårdens och omvårdnadens grenar, till exempel primärvård, ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet), geriatrik, hemsjukvård och ortopedi. Genom att välja upphandlingsformen vårdval kan vi kontinuerligt utveckla vården runt den äldre i enlighet med den snabba utvecklingen som sker inom en mängd områden, som IT, e-hälsa, nya behandlingsterapier eller nya effektivare och resursbesparande arbetssätt.

  Väntetider
  Om patienten inte når fram till vården spelar det ingen roll hur bra den är. Vårdköerna har ökat de senaste åren, tyvärr även i Stockholms län. En stor anledning är att vänsterregeringen tog bort kömiljarden. Långa vårdköer innebär ett stort lidande, långa sjukskrivningar, sjukdomar som förvärras och minskad chans att överleva. Vi vill ha en vårdgaranti som säger att alla inom 24 timmar ska kunna få träffa rätt person inom primärvården som kan möta behovet. Vårdgarantin ska också säga att det ska gå max 120 dagar från första kontakt till genomförd åtgärd eller operation. I Stockholms län tänker vi arbeta för att uppnå en garanti om tillgång till specialistvård inom 60 dagar, i stället för de 90 dagar som gäller i dag. Dessutom vill vi ha en digital vårdgaranti som säger att invånarna ska få kontakt med vården via till exempel telefon eller videobesök inom en timme. Alla vårdgivare som inte lever upp till vårdgarantin ska betala vite. Vi vill också att köerna inom cancervården halveras.
  Läs mer hos Kristdemokraterna Sverige.

   

  Ä

  Äldre
  Sjuka äldre ska, vare sig det handlar om kroppslig eller psykiatrisk sjukdom, få tillräckliga resurser och god kvalitet i vården. De som bor på vård- och omsorgsboenden ska ha tillgängliga läkare från landstinget och personalen ska kunna kontakta läkaren via till exempel videosamtal om den så önskar. Vi vill slutföra kommunaliseringen av hemsjukvården. Vi vill också se ett formaliserat ökat samarbete mellan geriatriken, ASiH (Avancerad Sjukvård i Hemmet), primärvården och hemsjukvården. De äldremottagningar som vi har infört ska utvecklas och den ekonomiska ersättningen till dessa ska höjas.
  Se även: Geriatrik, Hemsjukvård, Hemtagningsteam, SVEA-projektet, Vårdval Senior.

   

  #

  1177 Vårdguiden
  Den första kontakten med hälso- och sjukvården är för de allra flesta 1177 Vårdguiden. 1177 bör utvecklas ännu mer, dels med nya tjänster för att styra rätt patient till rätt vårdnivå i rätt tid, dels för att alltid vara uppdaterad om senaste rön inom diagnostik, vård och behandling. KD vill att 1177 ska utvecklas till en plattform för digitala vårdmöten. 1177 ska ha en digital tjänst för tidsbokning och kunna boka tider för patienter till många typer av vård – primärvård, specialist-/öppenvård och närakut, hos såväl privata som offentliga utförare.