Årsmöte hos Kristdemokraterna

Kristdemokraternas styrelse består av fr.v. ordf. Åke Jonsson, Svalöv, v.ordf. Aase Jönsson, Billeberga, samt. Karl-Erik Karlsson, Svalöv och Anders Bjerehjelm, Svalöv.

 

Kristdemokraterna i Svalövs kommun har nyligen haft årsmöte i Billeberga. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om ganska stor aktivitet under det gångna året.

Vid årsmötet valdes den tidigare vice ordföranden Åke Jonsson, Svalöv till ordförande för partiavdelningen efter Patrik Wilhelmsson som avsagt sig uppdraget. Som vice ordförande valdes Aase Jönsson, Billeberga, som också omvaldes som kassör. Karl-Erik Karlsson, Svalöv omvaldes som sekreterare. Som ersättare i styrelsen valdes Anders Bjerehjelm, Svalöv. Ordinarie revisorerna Tage Hansson och Sivert Bohlin omvaldes. Som ordinarie ombud till partidistriktets årsmöte valdes Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm med Karl-Erik Karlsson som ersättare.

Under mötet antogs även en ambitiös verksamhetsplan med bland annat ett antal tematräffar där medlemmar ska få vara med och utforma partiets lokala politik. En budget antogs också som bl.a. rymmer en successiv uppbyggnad av en valfond inför nästa val. Årsmötet beslöt vidare uttala ett varmt tack till avgångne ordföranden Patrik Wilhelmsson för hans insatser.

Vid årsmötet lämnades information om Kristdemokraternas budgetmotion i riksdagen förra hösten. Några av huvudpunkterna i budgetförslaget är familjepolitik och barnomsorg, som ska utformas efter barns och ungas behov, samt de äldres självbestämmande och valfrihet när det gäller vård och omsorg och att de äldre ska betraktas som en resurs. Konkreta förslag till reformer är bl.a. barnomsorgspeng på 6.000 kr skattepliktigt per barn och månad upp till tre års ålder. Småbarnsgrupperna i förskolan behöver minskas till högst 12 barn, för att förbättra kvaliteten. Pensionärer ska få sänkt skatt på pensionsinkomster upp till 14.000 kr per månad. Bostadstillägget för pensionärer ska höjas kraftigt. Vidare ska alla kommuner vara skyldiga erbjuda plats i trygghetsboende för dem som är över 85 år och har hemtjänst. Dessutom vill Kristdemokraterna öka polisens resurser kraftigt genom att på kort sikt öka antalet civilanställda för att frigöra poliser till polistjänst.