• KD’s yttrande angående ny multisportarena

  Kristdemokraterna i Tingsryd tar ansvar och vill utreda alternativ innan beslut om ny multisportarena tas. Här kan du läsa kristdemokraternas yrkande, som också innehåller vår sammanfattning av kommunens utredning.

  Efter att ha tagit del av handlingarna till KF 2018 09 03 vill Kristdemokraterna lämna följande yttrande ang ny multisportarena i Tingsryd:
  Vår utgångspunkt är att det SKA finnas en ishall i Tingsryd. Det finns en lång tradition i Tingsryds kommun av ishockey, man har en stor barn- och ungdomsverksamhet och till varje A-lags match kommer 1500-2500 personer vilket är väldigt mycket när man beaktar att kommunen har 12400 invånare. För Wasaskolan är ishockeygymnasiet strategiskt viktigt. När konkurrensen om elever hårdnar alltmer från andra kommuner och många elever väljer att åka till Växjö för att träffa nya vänner och få andra utbildningar än dem Wasaskolan erbjuder, då erbjuder Wasaskolan (och AMB) istället ett alternativ där ungdomar flyttar TILL Tingsryd för att utbildas här och detta ger då
  också en skjuts för Tingsryds egna ungdomar att välja Wasa. Att Wasaskolan finns kvar är viktigt för dels det lokala näringslivet men också för de ungdomar som faktiskt vill slippa pendla.

  TAIF menar att man behöver större isyta än man har idag. Dels vill man kunna utöka sin verksamhet för att exempelvis satsa på damhockey, men man menar också att det är trångt i nuvarande hall och att många ungdomar får träna sena kvällar och tidiga morgnar. Tiderna för allmänhetens åkning är starkt begränsade. Det är kallt i nuvarande hall, och det inte finns tillräckliga ytor för restaurangverksamhet etc och detta påverka publikantalet negativt, menar TAIF. Då återstår den viktiga frågan: hur ska en framtida ishall se ut?

  Det finns olika alternativ: Antingen bygger man en ny arena större än den vi har idag (och ev ska den inrymma även andra sporter såsom ex bowling och tennis), eller så får man en större hall genom att bygga en ny arena intill den gamla och restaurera den gamla delen, och tredje alternativet är att behålla den gamla hallen.

  När vi läser handlingarna tar vi också del av kostnadskalkylen. Vad blir konsekvenserna i framtiden om vi bygger denna arena? Det kan vi se i en preliminär kalkyl, men vad blir konsekvenserna och kostnaden om vi INTE bygger nytt utan behåller den gamla hallen? Det framgår inte. Huvudalternativet som nu diskuteras är att en extern intressent ska bygga hallen. Exakt byggkostnaden vet man inte, men vid jämförelse med andra kommuner som byggt hallar uppskattas kostanden till 150-250 miljoner kronor. Idag äger kommunen ishallen och driftskostnaden är 6,4 miljoner om året, varav TAIF står för 535000. Om bygget kostar 150 miljoner skulle kallhyran till det externa byggbolaget enligt kalkylen förmodligen uppgå till 13 miljoner, om bygget kostar 250 miljoner blir hyran förmodligen 21 milj årligen. Därtill kommer driftskostnader för hyresgästen för städ, vaktmästare, energi, underhåll etc för ca 6 milj. Vår fråga är hur mycket TAIF kan stå för av denna kostnad på totalt 19-27 miljoner årligen,
  när man idag betalar 535000? Och om det blir en multisportarena, hur mycket kan konståkningsklubben (idag 15000kr/år), bowlingen och tennissällskapet i så fall bidra med? Är dessa övriga överhuvudtaget intresserade? Det framgår inte av underlaget.

  Men vad blir kostnaden om man INTE bygger något nytt? Denna kostnad är överhuvudtaget inte redovisad. Nuvarande ishall är från 1969. Alla byggnader, oavsett om det är bostäder eller idrottsanläggningar måste underhållas. Det är naturligt! Sedan 2008 har kommunen investerat 25 milj kr i hallen. Är det ekonomiskt försvarbart att fortsätta underhålla den nuvarande anläggningen?
  Omklädningsrummen är i behov av renovering. Det finns ett stort behov att göra vid kylanläggningen
  under isen. I utredningen står på sid 4 ”Det finns idag frågetecken kring anläggningens tekniska och
  ekonomiska livslängd för bl.a. grundläggning, konstruktion, tekniska installationer (kyla, avfuktning,
  ventilation belysning, värme) m.m. Hur stort är alltså underhållsbehovet framöver och vad kostar detta?
  För att kunna ta ett ansvarsfullt beslut måste vi ha denna alternativkostnad. Därtill måste vi också veta hur övriga idrottssällskap som påverkas av en multiarena ställer sig. Vad tycker tennissällskapet, som enligt utredningen är beredda att själva finansiera en tennishall som de önskar ha i Mårdslyckeområdet? Vad anser Tingsryds kägelsällskap? Är de överhuvudtaget intresserade?
  Frågetecknen är alltså många. Som ansvarstagande politiker är vår främsta fråga att ta ställning till hur
  Tingsryds kommun ska finansiera sin del, och hur stor denna del blir med de olika alternativen ”nytt”
  kontra ”renovera (och eventuellt bygga till) befintlig”.
  Sedan måste vi beakta det som står mycket tydligt i utredningen på sid 12 ”Om en ny arena byggs behöver således en ökad årskostnad för ishall/driftsbidrag finansieras i kommunens resultatbudget. Det innebär att en sådan budgetpost i så fall måste prioriteras politiskt i budgetbesluten… Prioritering av en viss kostnad i budgeten innebär …alltid en ned- eller bortprioritering av något annat, då det alltid finns önskemål och behov inom kommunens övriga verksamhetsområden. För de närmast kommande budgetåren visar prognoserna …för Tingsryds kommun, en vikande skatteintäktsutveckling”.
  Vi Kristdemokrater skulle väldigt gärna se att en ny multisportarena byggs och nu har vi ett tillfälle med en extern byggherre som erbjudit sig stå för byggnationen mot garantier att få in hyra. En ny multisportarena hade blivit ett lyft för vårt samhälle, vi hade fått en modern samlingspunkt mitt i kommunen, nya konferenslokaler (där kanske fullmäktige kunde hållas i framtiden?), vi hade fått en modern idrottsanläggning med modern teknik som till viss del kunde vara billigare än den gamla. Och vi hade sluppit underhåll många år framöver. Men vi måste vara realister och inse att vår kommun har 12400 invånare och vi får inte drabbas av storhetsvansinne. Vi ser att kommunens resultat i budgeten 2019 enligt tjänstemännens förslag ligger på ca 12,7 miljoner men detta resultat krymper kommande år och 2022 är det 6,4 miljoner. Om vi då ska klara de ökade kostnader som en ny multisportarena innebär, måste vi alltså skära i de verksamheter vi har idag. Samtidigt talar befolkningsprognosen framåt för att Tingsryd kommer att få ett ökat antal äldre och färre personer i arbetsför ålder som inbringar mest skatt. Och när man måste prioritera så är kvalitet i vård, skola och omsorg om barn och äldre, kristdemokraternas främsta prioritet.

  Därför vill vi Kristdemokrater:
  – yrka bifall till förslaget om återremiss för att titta på kostnaderna för en renovering av den
  gamla hallen och få en prislapp på vad renovering och eventuell tillbyggnad skulle kosta och en
  tidsplan för livslängd på ishallen. En renovering kommer att vara tvungen att göras om vi ska
  behålla den gamla ishallen framöver och detta kostar också, och vi vill därför inte stänga
  möjligheten för nybyggnation. Dessa båda alternativ måste jämföras och frågetecknen runt
  finansiering måste rätas ut. Och då måste vi också veta vilka föreningar som är intresserade att
  ingå och vad dessa har kapacitet att betala i hyra.

  – yrka på att kommunen för samtal omgående, inte bara med TAIF, utan även med
  konståkningsklubben, tennissällskapet och kägelklubben och att dessa föreningar tar ställning
  till om de alls är intresserade och hur stor hyreshöjning dessa föreningar tillsammans kan klara
  av.

  Det är så enkelt att ropa av glädje ”Ja! Vi vill ha en ny arena!” Men beslutet är inte så enkelt.
  Invånarna i Tingsryds kommun och idrottsföreningarna måste få en medvetenhet om vad
  kostnaden för en ny arena blir och hur det påverkar resten av kommunens verksamheter.

  Kristdemokraterna i Tingsryd genom Anette Weidenmark