Senior

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Äldre ska ses som individer med skilda intressen och bakgrunder samt mötas med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.

Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik.

Det behövs en strategi för att möta det demografiskt förändrade samhällets nya behov, men också för att ta tillvara dess möjligheter. Den växande andelen äldre får inte betraktas som ett ”samhällsproblem” utan som ett gemensamt samhällsansvar och som en resurs.
Inom äldrevården måste det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet utvecklas. Bättre samverkan mellan kommuner och landsting kan undanröja många problem.

Vården och omsorgen av demenssjuka är en ödesfråga. Antalet demenssjuka kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren. Alla med misstänkt demenssjukdom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling.

Här är några av våra förslag på seniorpolitikens område:

 

Inför lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i alla kommuner. Garantrin ska tillämpas av alla utförare. Här ska tydliggöras konkret vad äldre och anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen och vad som händer om åtagandet brister.

Kommunerna bör införa förenklad biståndsbedömning för vissa delar av hemtjänsten.

Små kommuner bör införa LOV (lag om valfrihetssystem) i samverkan. LOV bör på sikt bli obligatoriskt i alla kommuner.

Bygg fler trygghetsboenden för äldre; gemenskapsboenden som kombinerar omsorg och service med möjligheter till umgänge och samvaro.

Äldre som vill bo tillsammans ska få göra det trots olika omsorgsbehov.

Inför en boendegaranti till anpassat boende för personer över 85 år.

Öppna kvalitetsjämförelser mellan särskilda boenden kan ge ett bra underlag inför det egna valet och en fingervisning om den upplevda kvaliteten.

Utveckla stödet till anhöriga som vårdar.

Fortsätt satsningen på kompetensreformen för äldreomsorgens personal.

Tillsätt en äldreombudsman.