Familj

Vi anser att föräldrar vet vad som är bäst för dem och deras barn och därmed själva ska få bestämma hur de vill dela på föräldraförsäkringen och vilken sorts barnomsorg som de vill ge sina barn. Det måste också vara möjligt att prioritera mer tid med barnen. För att öka valfriheten och rättvisan i barnomsorgen föreslår vi en barntidsreform som syftar till ökad frihet för föräldrarna att ägna tid åt sina barn.

Sverige har i mångt och mycket en väl fungerande och utvecklad förskola. Då förskolans primära uppgift är att ta hand om barnen när föräldrarna själva inte kan, är det avgörande att kvaliteten i förskolan är av högsta klass. Kristdemokraterna vill förbättra kvaliteten i förskolan, inte minst genom mindre barngrupper. Vi vill därför att det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek. Maxtaxans utformning bör ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan.

Aldrig tidigare har vi haft en så hög materiell standard i Sverige som nu. Ändå finns det barnfamiljer som har svårt att klara vardagsekonomin. Barn till ensamstående föräldrar är bland dem som har det allra svårast. Många barn med särlevande föräldrar skulle få betydligt bättre ekonomisk standard om föräldrarna samarbetade bättre i ekonomiska frågor som rör barnet. Därför föreslår vi att föräldrar som vill använda sig av Försäkringskassans transfereringssystem för underhållsstöd ska först kunna visa att de försökt nå en frivillig överenskommelse sinsemellan genom kommunens samarbetssamtal eller på liknande sätt.

Kristdemokraternas förslag till bättre förutsättningar för Familjen:

 

Införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten i syfte att öka tryggheten för gravida kvinnor.

Bygga ut föräldraförsäkringen med 30 dagar och gör det friare att ta ut dagar upp tills barnet fyller tre år.

Införa barnomsorgspeng för egna barn. Den som tar hand om egna och andras barn i hemmet ska även ska kunna ges för enbart omsorg om egna barn. Summan bör motsvara 90 procent av kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg.

Minska barngrupperna i förskolan.

Införa en oberoende kvalitetsuppföljning av förskolan. Föräldrar ska kunna få tillgång till öppna jämförelser av förskolor med viktiga nyckeltal.