Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina egna önskemål. Där är samhället inte i dag. Utseendefixering och hårda prestationskrav skapar stress och driver många unga kvinnor mot psykisk ohälsa. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män på likvärdiga jobb. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt, och till stora delar dolt, samhällsproblem. Små flickor könsstympas i Sverige och kvinnor begränsas av patriarkala hedersstrukturer.

Jämställdhetsfrågan blir lätt slagträ för identitetspolitiker. Men människan får aldrig reduceras till en representant för ett kön, läggning, ursprung eller funktionsnedsättning. Vi människor är unika och gör olika val i livet, och dessa val måste respekteras. I ett samhällsklimat som vårt, där de högljudda önskar kvotering och konflikt, är det särskilt viktigt att slå vakt om olikheter.

Jämställdhet är en fråga om mänskliga fri- och rättigheter – inte om likriktning, tvång och kvotering. För dem som eftersträvar likformighet är det instrumentella tvånget det mest effektiva medlet. Vårt mål nås via en annan väg. För oss kristdemokrater är ett jämställt samhälle detsamma som att alla ska ha lika förutsättningar, att undanröja hinder för att kunna göra fria val, att respekteras för sina livsval och att diskriminering inte förekommer, inte på något område.

Våra förslag för ett mer jämställt Sverige:

 

Jämställda löner
– offentliga verksamheter behöver konkurrensutsättas så att arbetsgivarmonopolen bryts, då får arbetstagarna får mer makt och högre lön

Främja kvinnors företagande
– frihet att välja och etableringsfrihet i välfärden underlättar för entreprenörer i traditionellt kvinnodominerade yrken att starta och driva företag

Delade premiepensionspoäng
– den totala intjänade premiepensionen ska fördelas lika emellan makar med gemensamma barn som inte fyllt tolv år, om makarna inte aktivt begär något annat

Nej till kvotering
– tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens – inte utifrån kön, ursprung eller ålder

Nej till kvotering av föräldraförsäkringen
– alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna

Hindra våldet i nära relationer
– trygga stödet till kvinno- och mansjourerna och öka resurserna till utbildning kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Inför ett krav på samtycke införs vid sexuella handlingar