KD Riksorganisation

Makten utgår från medlemmarna

Varje medlem har rätt att tycka till om vilken politik Kristdemokraterna ska ha i olika politiska frågor. Medlemsinflytande utövas direkt av medlemmarna på lokalavdelningsnivå och av de ombud som medlemmarna utser för distrikts- och riksorganisationsnivå. Alla har också rätt att skriva en motion till Kristdemokraternas Riksting (kongress). Alla motioner behandlas av rikstinget även om partiet lokalt och regionalt inte stödjer förslaget.


Torsås Lokalavdelning, Fr. v: Kjell Mattsson, Anna Olausson, Mats Olsson, Sigrid Blomberg och Robert Blomberg.

Lokalavdelningar

Varje medlem tillhör en lokalavdelning, vanligtvis på den ort man bor. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Alla medlemmar har rätt att närvara på årsmötet, lägga förslag och rösta. På årsmötet väljs en lokalavdelningsstyrelse som har till uppgift att leda arbetet mellan årsmötena. På årsmötet väljs också ombud som skall representera lokalavdelningen på distriktets årsmöte (distriktstämman).

Lokalavdelningen ansvarar för att driva kommunpolitik, värva medlemmar, skapa opinion för kristdemokratisk politik, arrangera utbildningar och aktiviteter samt driva valrörelse. Det är lokalavdelningens styrelse som beslutar om vilka som ska representera partiet i de kommunala nämnderna. Vidare ansvarar lokalavdelningsstyrelsen för att de beslut som medlemmarna fattat på årsmötet blir verkställda.

Distrikt

Alla lokalavdelningar ingår i ett distrikt. Distriktstämman, distriktets årsmöte, är distriktets högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att närvara på årsmötet och lägga förslag. Rösträtt har dock bara de som utsetts som ombud av sin lokalavdelning. På distriktstämman väljs en distriktstyrelse som har ansvar för landstings-/regionpolitiken och för att utse dem som ska representera partiet i landstingets-/regionens olika nämnder och styrelser. På distriktsstämman väljs också ombud som ska representera distriktet på partiets riksting.

Distriktsstyrelsen har till uppgift att leda distriktets arbete mellan stämmorna och verkställa de beslut som distriktstämman fattar. Distriktet stödjer lokalavdelningarna i deras arbete med att värva medlemmar, arrangera utbildningar och aktiviteter, driva kommunpolitik med mera. Man ansvarar också för att lösa uppgifter som är för omfattande för en enskild lokalavdelning och som bättre löses gemensamt för flera lokalavdelningar. När det är dags för val leder distriktet den regionala valrörelsen och samordnar valarbetet inom distriktet.

I varje distrikt finns ett kansli och de flesta distrikt har också en anställd så kallad ombudsman.

Läs mer om Kalmars distrikt och landstingspolitiken i Kalmar län, på hemsidan:
http://wp.kristdemokraterna.se/kalmarlan/

Kalmars distriktsordförande Anders Andersson (Järnforsen) tar initiativ till att såga Decemberöverrenskommelsen (DÖ) under KD’s riksting 2015.

Riksorganisation

Partiets högsta beslutande organ är rikstinget som hålls vartannat år. Rikstinget, med cirka 300 röstberättigade ombud, beslutar om partiets politik och väljer partistyrelse. Partistyrelsen leder partiet mellan rikstingen och ordförande i partistyrelsen är partiledare Ebba Busch Thor. Partistyrelsen leder och ansvarar för partiets rikspolitik. Partiets organisatoriska utveckling leds genom stöd till distriktens och lokalavdelningarnas arbete. Till sin hjälp har partistyrelsen ett kansli (partiets huvudkontor) beläget i Gamla Stan i Stockholm.

I oktober varje år hålls partifullmäktige. I likhet med rikstinget består partifullmäktige av representanter från distrikt och partistyrelse. Partifullmäktiges uppgift är att besluta om partiets budget och verksamhetsplan samt planering inför val. Dessutom behandlar partifullmäktige motioner som rör partiets organisation.

 

Associerade förbund

Kristdemokraterna arbetar tillsammans med ett antal närstående associerade förbund; Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), Kristdemokratiska Kvinnoförbundet samt Kristdemokraterna Seniorförbundet.