Kultur

Kulturen utgör en avgörande del i människors tillvaro. Genom kulturen kan människor utvecklas och finna mening i tillvaron. Forskning har visat att kulturella upplevelser även gör människor fysiskt friskare. Att värna kulturen är därför en grundläggande uppgift för politiken.

Politiken ska ge förutsättningar – inte styra
Kulturen ska inte styras av beslut uppifrån utan frodas bäst bland de människor som utgör dess kärna. Politikens uppgift är att ge kulturen möjligheten att växa fritt på både amatörnivå och professionell nivå. Det handlar om att ge verksamheterna rimliga ekonomiska villkor och fria händer att använda resurserna på bästa sätt. Det är också nödvändigt att kulturpolitiken utformas med förståelse för de kulturella verksamheternas långsiktiga natur. Teatrar, museer och orkestrar måste få långsiktiga besked för att kunna utforma sin verksamhet.

Kristdemokraterna anser att vi alla har en skyldighet att efter bästa förmåga förvalta det som lämnats till oss från tidigare generationer. Det handlar om att värna jordens materiella tillgångar men också om att bevara arvet av tankar, värderingar och idéer. Det handlar både om de kulturvärden som lämnats till oss från tidigare generationer och om dem som tillkommer i vår egen tid.

Ett särskilt ansvar för att bevara kulturarvet har arkiven, biblioteken och museerna. Det är därför nödvändigt att de får tillräckliga resurser och goda förutsättningar för att klara denna uppgift.

Kulturens plats i vardagen
Vår politik ger föräldrar mer tid med sina barn och därigenom större möjligheter att tillsammans dela kulturella upplevelser. Skolan och förskolan är vid sidan om familjen en självklar utgångspunkt för att göra kulturen tillgänglig för barn. Kulturen måste få en plats i skolans vardag och får inte enbart reduceras till tillfälliga kulturevenemang utan koppling till den övriga verksamheten. Kristdemokraterna har i regeringen medverkat till att införa ett statligt stöd för kulturverksamhet i grundskolan och förskoleklass, Skapande skola. Vi vill att denna satsning ska byggas ut för att också omfatta förskolan. Dessutom ska tillgång till skolbibliotek vara en självklarhet.

Ansvaret för kulturens villkor ligger inte enbart på det offentliga. Stat, kommuner och landsting ska garantera en kulturell infrastruktur i hela landet men de privata och ideella insatserna har enormt stor betydelse. Det ska finnas stora möjligheter för privata insatser och ideella initiativ, och därför vill Kristdemokraterna bland annat öka möjligheterna till sponsring.

 

Några av våra förslag för en levande kultur:

 

Utöka satsningen på Skapande skola till att också omfatta förskolan.

Gör det möjligt för arbetsgivare att bidra till sina anställdas kulturella upplevelser genom ett system med kulturcheckar.

Förbättra förutsättningarna för arkiven, biblioteken och museerna.

Garantera en välfungerande kulturell infrastruktur i hela landet genom ökade satsningar på regional kulturverksamhet.

Öka insatserna för kulturmiljövård.

Stärk den nationella samordningen av biblioteksverksamheten.

Öka möjligheterna till sponsring av kulturverksamhet genom tydligare och mer förutsägbara regler för avdragsrätt.

Stärk insatserna för kultur och hälsa bland annat genom ökade kulturaktiviteter på sjukhus och äldreboenden.

Förbättra förutsättningarna för amatörkulturen.