Jordbruk, skogsbruk och Fiske

Jordbruk

Jordbruket är centralt för sysselsättningen på landsbygden och inom livsmedelssektorn. Sverige har särskilt goda förutsättningar att klara ett miljövänligt och uthålligt jordbruk där djurhållningen präglas av omsorg och goda djurmiljöer. Detta kräver dock att jordbrukarna får förutsättningar för att långsiktigt bedriva sin livsmedelsproduktion med därtill hörande kultur- och miljöarbete. De speciella villkor som är förknippade med jordbruk och livsmedelsproduktion måste få konsekvenser i en jordbrukspolitik som skapar goda förutsättningar för den enskilde lantbruksföretagaren. Jorden ligger där den ligger och kan inte flyttas utomlands. De särskilt starka miljö- och djurhållningsvillkor som präglar svenskt jordbruk, och som innebär ökade produktionskostnader i förhållande till omvärlden, måste kompenseras ekonomiskt.

Skogsbruk

Skogsbruket och skogsindustrin är näringar som svarar för de största nettoexportinkomsterna i Sverige. För att svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri ska kunna utvecklas i framtiden krävs övergripande långsiktiga och hållbara spelregler som befrämjar såväl produktions- som miljömål. Skogen skall också svara mot efterfrågan på människors behov av rekreation. Levande skogar med en myllrande biologisk mångfald är en förutsättning för människors välbefinnande och hälsa och levererar viktiga ekosystemtjänster, såsom rening av luft och vatten, och infångning av övergödande ämnen som exempelvis kväve. Bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden är mål som självklart utgör allmänna intressen.

Fiske

Kristdemokraterna anser att fisk i första hand ska fiskas för människoföda, att fisket ska vara ekologiskt, och att kustfisket ska bevaras. Det överfiske som skett på olika håll i världen är oroande. En kontroll av att de regler som styr fisket respekteras är nödvändigt för att få ett hållbart fiske. Kristdemokraterna vill skapa långsiktiga förutsättningar för fiskenäringen att utvecklas i balans med miljön. Det är viktigt att svensk fiskerinäring har villkor som motsvarar de i konkurrerande länder och att den gemensamma fiskepolitiken inte missgynnar ett hållbart fiske.

Kristdemokraterna vill:

• Uppvärdera jordbruksmarken i planprocessen.

• Förenkla regelverket för småskalig produktion.

• Att likvärdiga djurskyddsbestämmelser ska gälla inom Eu som i Sverige. Framför allt måste beslutade gemensamma EU-regler följas av alla!

• Stärka produktionen av förnybar energi från jord- och skogsbruket.

• Att EU:s fiskepolitik ska fortsätta reformeras i en långsiktigt hållbar riktning.