Integration och Migration

Vår utgångspunkt är att människor har förmåga att både bidra och ta ansvar. De som kommer till vårt land ska så snabbt det är möjligt ges förutsättningar att komma in i vårt samhälle. Staten ska underlätta och stödja, men också ställa krav och inte ta över människors egen drivkraft eller ta kontroll över sitt liv.

Språket är vägen in i det svenska samhället. Genom språket får alla kunskap om gemensamma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. En god svenskundervisning är därför avgörande för den enskilde och gynnar samhället i stort. För att främja språkinlärning och underlätta steget in på arbetsmarknaden förespråkar vi att svenskundervisning kombineras med praktik, lärlingsplats eller ett arbete. En snabb och effektiv validering av utbildning och yrkeserfarenheter från annat land, är ett annat viktigt instrument för att på ett bra sätt ska ta till vara på nyanländ arbetskraft.

En stor andel av de människor som kommer till Sverige som flyktingar har dock ingen högre utbildning att validera. Också för dessa behöver vägen till arbetsmarknaden öppnas tidigt. Vi vill införa introduktionsanställningar som innebär att 75 procent av arbetstiden är arbete och 25 procent att man lär sig jobbet på jobbet. Därför kan lönen vara 75 procent av kollektivavtalsnivån. Främsta målgruppen är nyanlända med låg utbildning och unga med bristande utbildningsbakgrund. Vi vill också och sänka skatten på arbete och stärka drivkrafterna att ta ett första arbete.

För att motverka segregationen och trångboddhet är det viktigt att byggandet ökar. För att stimulera och underlätta byggandet av nya bostäder måste skatter, regler och bestämmelser ses över och förenklas. Segregationen motverkas också om alla kommuner medverkar i mottagandet av nyanlända.

Samhällsgemenskapen bygger på alla människors lika värde. Därför är det viktigt att motverka all typ av diskriminering och hederskulturer som begränsar kvinnors möjligheter att delta i utbildning, arbete och det svenska samhället på lika villkor.

Några av våra förslag för migration och integration:

 

Inför tillfälliga uppehållstillstånd.
Korta handläggningstiderna för de som kommer från säkra länder.

Upprätta asylansökningsområden för en snabbare beslutsprocess och för att förhindra att nyanlända avviker.

Öka det statliga ansvaret för ensamkommande barn.

Inför introduktionsanställning som en ny anställningsform för jobb som inte kräver eftergymnasial utbildning.

Inför en snabb och effektiv validering av utbildning och yrkeserfarenheter från annat land.

Satsa på svenskundervisning med praktik eller lärlingsplats.

Gör svenska för invandrare (SFI) tillgängligt för föräldralediga genom att erbjuda barnomsorg.