Öppet brev till Torsås Socialnämnd och Socialförvaltning

På förekommen anledning verkar det som om Torsås Kommun fortfarande inte har skapat rutiner för att hantera försörjningsstöd för de f. d. ensamkommande barnen som sökt asyl men som fått avslag i alla instanser och som nu, med stöd av den nya ”gymnasielagen” sökt uppehållstillstånd för studier.
 
Den nya lagen klubbades i riksdagen (talman för då f. ö. Björn Söder (SD) !) den 7 juni och trädde i kraft den 1 juli d. v. s. för en månad sedan. De personer som detta gäller har, sedan de blivit utskrivna från Migrationsverket varken bostad eller dagpenning. Deras eventuella besparingar kan dessutom ha frusit inne, eftersom Migrationsverket spärrar deras ICA-kort den dagen som deras tidsfrist gick ut. Enligt Migrationsverkets webbplats är det kommunen där den sökande bor som ska sörja för uppehälle och bostad enligt följande textavsnitt:
 
Om din tidsfrist för frivillig avresa har löpt ut och din rätt till bistånd från Migrationsverket har upphört, kan du få rätt till dagersättning från kommunen som du bor i, om ditt utvisningsbeslut tillfälligt stoppas (inhiberas). Sådan dagersättning ansöker du om hos kommunens socialtjänst.
 
Om din rätt till bistånd enligt LMA upphör får du inte längre bo kvar hos Migrationsverket. En ansökan om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen innebär inte att du får rätt att bo i Migrationsverkets anläggningsboende, utan enligt Migrationsverkets tolkning är det upp till dig som sökande att själv ordna bostad. Om du har svårt att klara ditt uppehälle är det ytterst kommunen där du befinner dig som får pröva om du har rätt till ekonomiskt bistånd.
 
Vi har nu haft ca 7 veckor på oss att skapa dessa rutiner, men efter kontakt med tjänstgörande socialsekreterare finns det ännu ingen klarhet i hur dessa frågor ska lösas. Det är synnerligen angeläget att Torsås Kommun nu tar sitt ansvar och anstränger sig för att lösa denna situation, speciellt med tanke på att Migrationsverket för tillfället stoppat handläggningen av dessa ärenden i väntan på en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen. Det är ovisst hur länge det dröjer innan den processen kan komma igång.
 
Med vänlig hälsning
 
Sven Söderbom
 
Ordinarie ledamot av Torsås Socialnämnd (KD)
 
———————————–
Sven Söderbom
Kommun- landstings- och riksdagskandidat (KD)
Spårvägen 7
SE-385 50 Söderåkra
Mobile No +46 (0)761 85 31 35
sven.soderbom@telia.com

Förtidsröstningen drar igång!

I Torsås kan du från och med imorgon 22/8 förtidsrösta på Torsås bibliotek. Öppettider och praktisk information kan du få via länken:

http://www.torsas.se/Nyheter/Viktig-information-infoer-valet-Telefonnummer-har-bytt-plats-paa-roestkorten.aspx

Kristdemokraterna i Torsås lista för kommunfullmäktige lyder:

Pressmeddelande

Socialnämnden har under flera år haft stora problem att klara budgeten. Med anledning av det stora underskottet 2017 är det särskilt viktigt att göra en noggrann och väl genomarbetad internbudget för 2018. Detta är ett stort och genomgripande arbete där socialchefen redan upptäckt felaktigheter från föregående år som måste rättas till och en del frågetecken har börjat rätas ut. En lång rad frågor återstår dock i det fortsatta arbetet vilka vi i majoriteten nu begär att få svar på inför ett beslut om internbudget i Socialnämnden.

Majoritetspartierna hade ett extra möte i onsdags kväll för att diskutera socialnämndens ekonomi samt besluta om vår hållning i det fortsatta arbetet. Den i media förekommande summan om att 19 miljoner fattas nämnden och måste sparas in stämmer inte. Förvaltningen har dock under den tidspress som nu råder inte klarat av att sammanställa det förändrade behovet på ett tillfredsställande sätt.
I början av mandatperioden förstärktes socialnämndens budget med 4,2 miljoner kronor till äldreomsorgen. Vår utgångspunkt och uppdrag till nämnden är välskötta verksamheter till en rimlig kostnad med bibehållen god och trygg kvalitet. Målet om Torsås kommun som en attraktiv arbetsgivare och satsningarna på personalpolitiken kan bara uppfyllas genom ett större inflytande från medarbetarna om ansvar i sin egen arbetsmiljö och då måste de ges förutsättningar till det. Att exempelvis få ökade placeringskostnader ska inte resultera i en sämre äldreomsorg. Varje verksamhet måste ha egna förutsättningar att lösa sin uppgift inom sin egen budget. Därför säger vi nej till beslut om generella nedskärningar över hela socialnämndens verksamhetsområde och ser hellre att medarbetarnas delaktighet och ansvar ska leda till att utveckla verksamheternas effektivitet för att hålla budget i balans.

En stor orsak till det försämrade budgetläget i socialnämnden handlar om ökade placeringskostnader. Det är många som inte mår bra i vår kommun. Vi vet att användandet av narkotika och alkohol är för stor och ohälsotalen för höga. Det är viktigt att vi arbetar proaktivt och långsiktigt med dessa problem genom ett utvecklat socialt arbete på hemmaplan. Vi i majoriteten har medvetet satsat på det sociala arbetet i kommunen. Med fler socialsekreterare, familjecentral, folkhälsosamordnare, öppna insatser samt utökade samarbeten mellan skola, socialtjänst, medborgarna och andra aktörer. Även på arbetsmarknadens område jobbar vi för att fånga upp unga invånare som hamnat utanför jobb och utbildning i olika arbetsmarknadsprojekt. I dagsläget hjälper dock inte dessa långtidssatsningar, andra åtgärder krävs.

Därför kommer vi besluta om en extra socialnämnd i februari. Kommunstyrelsen kommer också sammankalla en extra budgetberedning för att se över socialnämndens budget i relation till hela kommunens ekonomi inför Kommunfullmäktige i mars.

Även om socialnämndens underskott var för höga 2017 så går ändå kommunen som helhet mot ännu ett gott resultat. Detta tillsammans med en upprättad resultatutjämningsreserv ger oss förutsättningar att möta och ta itu med de svårigheter vi står inför.

För Majoriteten i Torsås kommun: Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Gullabo marknad

Den 7 maj är det Gullabo marknad!

Kanske träffar du på en pratglad Kristdemokrat? Den här bilden togs på Torsås marknad 2015 då Anna, Christopher och Sven konverserade med glada marknadsbesökare och delade ut ballonger och flygblad till höger och vänster. 
11219388_1642481785968696_1109159354711038136_n

Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)

Hej världen!

Välkommen till en alldeles nyskapad webbplats hos Kristdemokraterna. Detta är ett första testinlägg. Den nya webbplatsen uppdateras med hjälp av WordPress. Information har skickats per e-post. Om du har frågor kontakta helpdesk@kristdemokraterna.se