Pressmeddelande

Socialnämnden har under flera år haft stora problem att klara budgeten. Med anledning av det stora underskottet 2017 är det särskilt viktigt att göra en noggrann och väl genomarbetad internbudget för 2018. Detta är ett stort och genomgripande arbete där socialchefen redan upptäckt felaktigheter från föregående år som måste rättas till och en del frågetecken har börjat rätas ut. En lång rad frågor återstår dock i det fortsatta arbetet vilka vi i majoriteten nu begär att få svar på inför ett beslut om internbudget i Socialnämnden.

Majoritetspartierna hade ett extra möte i onsdags kväll för att diskutera socialnämndens ekonomi samt besluta om vår hållning i det fortsatta arbetet. Den i media förekommande summan om att 19 miljoner fattas nämnden och måste sparas in stämmer inte. Förvaltningen har dock under den tidspress som nu råder inte klarat av att sammanställa det förändrade behovet på ett tillfredsställande sätt.
I början av mandatperioden förstärktes socialnämndens budget med 4,2 miljoner kronor till äldreomsorgen. Vår utgångspunkt och uppdrag till nämnden är välskötta verksamheter till en rimlig kostnad med bibehållen god och trygg kvalitet. Målet om Torsås kommun som en attraktiv arbetsgivare och satsningarna på personalpolitiken kan bara uppfyllas genom ett större inflytande från medarbetarna om ansvar i sin egen arbetsmiljö och då måste de ges förutsättningar till det. Att exempelvis få ökade placeringskostnader ska inte resultera i en sämre äldreomsorg. Varje verksamhet måste ha egna förutsättningar att lösa sin uppgift inom sin egen budget. Därför säger vi nej till beslut om generella nedskärningar över hela socialnämndens verksamhetsområde och ser hellre att medarbetarnas delaktighet och ansvar ska leda till att utveckla verksamheternas effektivitet för att hålla budget i balans.

En stor orsak till det försämrade budgetläget i socialnämnden handlar om ökade placeringskostnader. Det är många som inte mår bra i vår kommun. Vi vet att användandet av narkotika och alkohol är för stor och ohälsotalen för höga. Det är viktigt att vi arbetar proaktivt och långsiktigt med dessa problem genom ett utvecklat socialt arbete på hemmaplan. Vi i majoriteten har medvetet satsat på det sociala arbetet i kommunen. Med fler socialsekreterare, familjecentral, folkhälsosamordnare, öppna insatser samt utökade samarbeten mellan skola, socialtjänst, medborgarna och andra aktörer. Även på arbetsmarknadens område jobbar vi för att fånga upp unga invånare som hamnat utanför jobb och utbildning i olika arbetsmarknadsprojekt. I dagsläget hjälper dock inte dessa långtidssatsningar, andra åtgärder krävs.

Därför kommer vi besluta om en extra socialnämnd i februari. Kommunstyrelsen kommer också sammankalla en extra budgetberedning för att se över socialnämndens budget i relation till hela kommunens ekonomi inför Kommunfullmäktige i mars.

Även om socialnämndens underskott var för höga 2017 så går ändå kommunen som helhet mot ännu ett gott resultat. Detta tillsammans med en upprättad resultatutjämningsreserv ger oss förutsättningar att möta och ta itu med de svårigheter vi står inför.

För Majoriteten i Torsås kommun: Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.