Samhällsutveckling och miljö

Bra kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och tillväxten. För ett land som Sverige har transporterna särskilt stor betydelse. Vi är ett glest befolkat land med långa avstånd. Transporterna belastar dock miljön och därför måste ytterligare insatser göras för att minska de skadliga utsläppen. Den långsiktiga hållbarheten förutsätter att de mest miljövänliga alternativen utvecklas. Järnvägens och sjöfartens ställning behöver stärkas samtidigt som fossila bränslen successivt fasas ut ur framförallt vägtrafiken.

De höjningar av anslagen till infrastrukturen som Kristdemokraterna länge arbetat för har kunnat realiseras inom ramen för alliansregeringen. Kristdemokraterna med allianspartiernas rekordsatsning på infrastruktur är viktig för att stärka drift och underhåll på vägar och järnvägar, bygga bort flaskhalsar och säkerställa möjligheten för jobb och tillväxt.

Nollvision i trafiken
Kristdemokraterna anser att arbetet med att förverkliga Nollvisionen för antalet döda och allvarligt skadade i trafiken måste intensifieras för att nå etappmålet för 2020, vilket innebär att antalet trafikdödade 2020 inte får vara fler än 220. En viktig aspekt för att förbättra trafiksäkerheten är att minska rattfylleriet i trafiken. Kristdemokraterna anser att alkolås eller annan teknik som förhindrar rattfylleri vidare bör bli obligatoriskt i alla nya bilar i Sverige. Krav ska ställas på yrkestrafiken att vara föregångare.

Bredband i hela landet
Tillgång till bredband med hög överföringshastighet är en förutsättning för att möta utmaningarna med en ökad globalisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. Kristdemokraternas utgångspunkt är att kommunikationstjänster och bredband ska tillhandahållas av marknaden och att statens huvudsakliga roll är att skapa förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen. Där konsumenternas behov kan tillgodoses genom marknadsmekanismerna är denna lösning därför att föredra. Det offentliga har emellertid huvudansvaret för att infrastrukturen når hela landet. Ett RIT-avdrag bör införas för att underlätta den personliga användningen av IT. Med detta menar vi att skattereduktionen för köp av hushållsnära tjänster samt ROT-tjänster utvidgas till att även innefatta IT-tjänster.

Kristdemokraterna vill förbättra infrastrukturen
bl.a. genom att:

 

Verka för en övergång till miljömässigt hållbara transportsystem.

Fortsätta de stora investeringarna i spårburen trafik, samt drift och underhåll.

Bekämpa rattfylleri och därigenom minska trafikolyckorna.

Införa ett RIT-avdrag för IT-tjänster i anslutning till hemmet.

Avsätta ytterligare frekvensutrymme för att öka kapaciteten i mobila bredbandslösningar på landsbygden.

 

Miljö

 

Miljöpolitiken är inte enbart en nationell angelägenhet, miljöproblemen stannar inte vid nationsgränserna. Det är därför självklart att miljöfrågorna skall hanteras internationellt. Många problem kan lösas på EU-nivå medan andra frågor kräver globala beslut.

Den offentliga sektorn har en viktig roll som föregångare och pådrivare inom miljöarbetet. Kommuner och landsting måste bli bättre på att ställa miljökrav i sina upphandlingar.

Utsläppen av växthusgaser behöver minska med 80-90 procent fram till 2050 för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader och helst 1,5 grader. För att klara detta krävs systematiska insatser. Det handlar inte minst om att använda effektiv och kolsnål teknik vid investeringar i energiintensiv verksamhet som byggnader, infrastruktur, industrianläggningar inom stål, cement, aluminium, papper och massa. De rika länderna bör ta ett stort ansvar för finansiering av de investeringar som krävs i fattigare länder. Vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa och stötta de fattiga ländernas investeringar i hållbar energiproduktion och i anpassningsåtgärder som behövs för att klara ett förändrat klimat.

Arbetet med att öka kemikaliesäkerheten behöver fortsätta. Kristdemokraterna vill att enskilda länder ska få större möjligheter att införa strängare regler av miljöskäl, än EU:s regelverk kräver, i syfte att gå före i miljöpolitiken. Exempelvis bör Sverige kunna förbjuda bromerade flamskyddsmedel, ftalater, icke biologiskt nedbrytbara ämnen och azofärgämnen utan föregående beslut inom EU.

Östersjön är ett världsunikt bräckvattenhav med ett särskilt ekosystem. Den långsamma vattenomsättningen i Östersjön gör att gifter och andra kemikalier inte rinner ut ur innanhavet i någon större omfattning, utan stannar kvar och anrikas. Kristdemokraterna tycker att det är motiverat att ta särskilda hänsyn till Östersjöns miljö och djurliv och vill att Sverige går i täten för ett gemensamt ansvarstagande för Östersjön.

En trygg och säker energiförsörjning är en viktig motor i vår ekonomi och avgörande för vår välfärd. Kristdemokraterna verkar för en fri och öppen elmarknad med ökad konkurrens till nytta för kunderna. Svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det finns en stabil och pålitlig elförsörjning samtidigt som Sverige aktivt ska arbeta för att motverka växthuseffekten. Vi vill säkerställa långsiktiga spelregler i energipolitiken genom att bygga ut den förnybara energiproduktionen, fasta ut fossila bränslen och ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. Innan ny teknik för både små- och storskalig förnybar energiproduktion hunnit utvecklas kan vi inte avveckla kärnkraften.

Några av våra förslag för en god miljö och trygg energiförsörjning:

 

Minska övergödningen och förbjuda oljeborrning i Östersjön.

Inför en kemikalieskatt och skatt på fluorerande växthusgaser.

Öka Sveriges stöd till klimatinvesteringar och tekniköverföring till utvecklingsländerna.

Sänk effektskatten på kärnkraft för en trygg och säker energiförsörjning.

Se över möjligheten att slopa momsplikten för de som bedriver mikroproduktion av förnybar el och säljer sitt elöverskott

Bygg ut ladd-infrastrukturen för elbilar.