Skola

I dag går ungefär en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan att ha nått målen i ett eller flera ämnen. Det är inte acceptabelt. Alla elever är olika och lär på olika sätt och under olika lång tid. För att fler elever ska nå skolans mål måste därför lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar. Framför allt måste elevernas behov av särskilt stöd uppmärksammas redan under de allra första skolåren och insatser sättas in omedelbart.

Det finns ingen värdeneutral uppfostran och ingen värdeneutral kultur. Utan en gemensam grundläggande etik skapas ett samhälle där den starke styr och den svage lider. Ett samhälle där uppfattningen om vad som är rätt och orätt skiljer sig från person till person. Det som de flesta av oss ser som goda normer, till exempel människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde samt solidaritet med svaga och utsatta, har en djup förankring i den judisk-kristna etiken. Skolans ansvar är att förankra denna värdegrund hos eleverna genom att omsätta de etiska principerna i praktisk handling. I detta ligger också arbetet mot mobbning och kränkande beteende. Det borde vara en självklarhet att alla elever ska kunna känna sig trygga och uppskattade men så är det inte idag. En nollvision mot mobbning, könsdiskriminering och rasism i skolan ska vara en självklarhet.

Alla diskussioner om olika pedagogiska metoder blir meningslösa om inte grundläggande respekt för varandra får råda i klassrummet. En trygg och lugn skolmiljö är en förutsättning för lärande. I allt för många skolor präglas vardagen av bråk och oro och det är framför allt de svaga eleverna som drabbas. Kristdemokraterna vill ha en bättre arbetsro i skolan både genom att klargöra lärarnas befogenheter och genom att öka uppföljningen av elevernas uppträdande. En elev som beter sig illa måste få ett tydligt besked om att hans eller hennes uppförande inte accepteras i skolan. Likaväl som en elev som anstränger sig, är aktiv på lektionerna och omtänksam mot sina klasskamrater ska uppmuntras i sitt beteende.

Teori och praktik behöver varvas under skoldagen för att ge såväl stimulans för alla sinnen som omväxling i skolvardagen. Under de senaste åren har de praktisk-estetiska ämnena fått stå tillbaka för de mer teoretiska ämnena. Kristdemokraterna menar att en sådan utveckling hämmar inlärningen och vill ge de praktisk-estetiska ämnen en mer framskjuten plats i skolan.

Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De fristående skolorna medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Genom att det skapas allt fler fristående skolor ökar möjligheten för varje elev att hitta en skola som passar just honom eller henne.

Några av våra förslag för en tryggare och bättre skola:

 

Stärk värdegrundsarbetet i skolan.

Förbättra arbetsron i skolan. Det skriftliga omdömet ska innehålla information om elevens uppförande.

Öka möjligheten till flexibel skolgång både vid skolstart och senare under skolgången.

Genomför en omfattande satsning på skolornas fysiska arbetsmiljö.

Stärk samarbetet mellan föräldrarna och skolan.

Garantera att stödinsatser sätts in tidigt för de elever som har särskilda behov.

Ge mer utrymme för praktiska och estetiska ämnen.

Stärk elevvårdens ställning genom införande av en elevvårdsgaranti.