Detaljstyrning av S bromsar bättre arbetsmiljö

Insändare i VK
Kommunfullmäktige beslutade 2013 att under 2014 satsa 25 miljoner kronor på förbättringar av arbetsmiljön för personal i äldreomsorgen. Detta var sedan tidigare en avsättning av de AFA-medel som Umeå kommun fick tillbaka samma år.

Det ursprungliga förslaget var att ta bort delade turer i äldreomsorgen, men eftersom pengarna är av engångskaraktär är det inte möjligt att anställa extrapersonal.  En tjänsteman fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan och en styrgrupp tillsattes. Nämnden har blivit informerad om att arbetet med handlingsplanen fortskrider i samarbete med berörda fackliga organisationer.

När socialnämnden sammanträdde den 26 mars och beslut skulle tas ändrade sig plötsligt ordförande Eva Andersson (S) tillsammans med Vänsterpartiet och nya skrivningar till handlingsplanen presenterades. Detaljerade förslag med målet att styra den tillsatta gruppens arbete med bestämda förslag på bland annat vilka som ska ingå i styrgruppen och hur arbetet ska bedrivas.

Det är viktigt att förbättra arbetsförhållanden för våra medarbetare och jag har ett stort förtroende för ansvarig tjänsteman och arbetsgrupp där även de fackliga organisationerna finns med.  Av alla ändringsförslag som plötsligt presenterades två timmar efter påbörjat sammanträde var det endast ett av dem som vi från Alliansen biföll, att ”göra en tydlig tidsplanering där det framgår hur stor del av verksamheten som är igång med aktiviteter under maj (målsättning 25 %) samt när resterande ska vara igång (målsättning tidig höst 2014)”

Här var vi alla överens om att snabbt komma igång med arbetet, men på grund av att Eva Andersson tillsammans med samarbetspartnern Vänsterpartiet låter kontrollbehovet styra på detaljnivå är nu arbetet försenat. Dessa projektpengar gäller för hela kommunen och för att beslutet skulle vara korrekt och genomförbart var det en förutsättning att kommundelsnämnderna i Hörnefors, Sävar och Holmsund fattade samma beslut. De var dock inte vidtalade utan ärendet återremitterades. Eva Andersson kanske vill styra och ställa med tjänstemännen, men de egna socialdemokratiska kommundelsordförandena kunde hon inte styra.

I stället för att skicka en tydlig signal om att man vill att arbetet ska komma igång fort står det nu stilla. Att sedan påstå att en god arbetsmiljö i äldreomsorgen är så mycket viktigare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet än för oss övriga är bara ett försök till billig politisk poäng utan förankring i verkligheten.

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande i Socialnämnden