Fattade personalutskottet ett ogiltigt beslut?

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Den 17 december 2013 sammanträdde personalutskottet i Umeå kommun. Ett av ärendena var konvertering av visstidsanställningar. Förslaget riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Kristdemokraterna var ett av partierna som, i enlighet med tjänstemännens förslag, yrkade på att skjuta upp beslutet i avvaktan på en utredning av SKL. Att vänta med beslut i frågan hade även gett kommunen mer tid att grundligt utreda kostnader och övriga konsekvenser.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna beslutade ändå vid sammanträdet att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till den nämnda gruppen. Umeå kommun är därför först i Sverige med att ta det steget – övriga kommuner har valt att avvakta.

Det anmärkningsvärda är att majoriteten inte ville fördjupa sig i konsekvenserna – inte minst de ekonomiska. Beslutet kommer med största sannolikhet att få ekonomiska konsekvenser av varierande grad för Umeå kommuns nämnder under 2014.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

• Har personalutskottet, som idag saknar egen ekonomisk ram, rätt att ensidigt fatta ett budgetpåverkande beslut av denna art?

• Om inte, är beslutet att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till nämnda grupp därmed ogiltigt?

Veronica Kerr
Kristdemokraterna