Hur ska succén med LOV vidareutvecklas?

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande Eva Andersson (S)
I slutet av maj månad beslutade Socialnämnden att tillsätta en utredning för att undersöka konsekvenserna av införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. För en tid sedan redovisades slutsatserna för Socialnämnden och de visar tydligt att valfrihetssystemet har inneburit en succé.

Fokus på kvalitet har ökat och enligt uppgifter från förvaltningen tillgodoses brukarnas behov bättre.

Dessutom pekar företrädare för den kommunala hemtjänsten på att lagen om valfrihetssystem gör den egna verksamheten mer kvalitativ. Det här bekräftas även i en rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Den visar att äldres nöjdhet med hemtjänsten som helhet har ökat i Umeå.

Utredningen konstaterar även att valfrihetssystemet har lett till att kommunen har förbättrat sin budgetdisciplin.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

• Hur vill du att succén med lagen om valfrihetssystem ska vidareutvecklas i Umeå kommun?

• När kan andra verksamheter, särskilt boende och handikappomsorg, ta del av de fördelar som lagen om valfrihetssystem medför?

Veronica Kerr (KD)