Inför en elevhälsogaranti i Umeå kommun

Motion
Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats under de senaste åren. Det är en utveckling som vi måste ta på allvar.

Skolan är barns och ungas arbetsplats och vi anser att i skolan måste finnas möjlighet att i ett tidigt skede få hjälp med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till hälsovård.

I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Vi anser att det är en betydelsefull skärpning av lagstiftningen för att ge elever bättre tillgång till flera professioner inom hälsovården.

Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner under perioden 2012-2015 till elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Genom satsningen har bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator och skolpsykolog betalats ut.

På alltför många skolor erbjuds endast ett minimum av elevvårdande insatser, till exempel att skolsköterskan endast finns på plats under några få timmar per vecka. Och på vissa skolor är det brist på tillgång till kuratorer och psykologer. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är det en oacceptabel utveckling.

Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Umeå som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet.

Med anledning av ovan anförda föreslår vi:
att För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Umeå

Veronica Kerr
Kristdemokraterna