Pressmeddelande om personalutskottets beslut

Pressmeddelande
Fattade personalutskottet ett ogiltigt beslut? Den frågan ställer Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Den 17 december beslutade personalutskottet att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till visstidsanställda vid Umeå kommun. Beslutet riktade sig till personer som har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

– Beslutet kommer att få ekonomiska följder för Umeå kommuns nämnder. Det ställer till svårigheter eftersom budgeten redan är lagd för 2014. Nu vill jag veta om personalutskottet har rätt att fatta ett så kraftigt budgetpåverkande beslut eller om beslutet är ogiltigt, säger Veronica Kerr.

Kristdemokraterna var ett av partierna som ville gå på tjänstemännens förslag och skjuta upp beslutet i avvaktan på en utredning av SKL. Men Vänsterpartiet och Socialdemokraterna beslutade ändå att kommunen ska erbjuda tillsvidareanställning till den nämnda gruppen.

– Det hade varit bättre att göra som övriga kommuner och vänta med beslutet. Då hade kommunen fått mer tid att analysera konsekvenserna av förslaget, säger Veronica Kerr.

– Det är naturligtvis enkelt och roligt att fatta beslut som gör att fler blir tillsvidareanställda. Men det är oansvarigt av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att ta ett så stort beslut utan att fördjupa sig i konsekvenserna, säger Veronica Kerr.

– Jag vill betona att Kristdemokraterna inte tog ställning i sakfrågan som sådan. Vi ville endast att beslutet skulle skjutas fram så att frågan skulle hinna utredas ordentligt först, säger Veronica Kerr.

För mer information:
Veronica Kerr (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
tel. 070-259 55 95

Erik Palmgren, politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Umeå kommun
070-347 54 88