Umeå kommun snedvrider konkurrensen?

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
Den 1 april inrättades en miljözon i centrala Umeå. Syftet är att förbättra luftkvaliteten genom att ställa tuffare miljökrav på lastbilar och bussar med en vikt över 3,5 ton.

Inför det nämnda datumet hade de flesta företagen som påverkas av beslutet byggt om fordon eller införskaffat nya. Men i slutet av mars månad rapporterade medier att kommunen redan hade beviljat 6-7 dispensansökningar. Orsaken var att en del lokala bussbolag och åkerier inte skulle klara av de nya kraven i tid. Kommunen erbjuder även finländska bussbolag tillfälligt undantag från miljözonen.

Dispenserna innebär i praktiken att företag som följde tidsplanen nu riskerar att förlora kunder till konkurrenter som inte har vidtagit åtgärder i tid. De sistnämnda kan ju erbjuda bättre priser eftersom investeringar i ny maskinpark helt eller delvis inte har genomförts. Det spelar ingen roll hur lång tid dispenserna sträcker sig – kunder styrs över till företag som under en period har relativa fördelar att köra billigare.

Med anledning av detta ställer vi följande frågor:

• Hur många dispenser från miljözonens regelverk har kommunen beviljat i nuläget?

• Anser du att beviljandet av dispenser inte snedvrider konkurrensen?

• Om inte, på vilka grunder anser du det?

• Hur har informationen till företagen gällande dispenserna sett ut sedan kommunfullmäktige i mars 2013 beslutade att införa en miljözon i centrala Umeå?

• Vem har mandat att utge dispenser från miljözonen och på vilka grunder får det ske?

Veronica Kerr (KD)

Anders Sellström (KD)