Regeringen minskade Umeå kommuns kostnader

Interpellation
Till Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S)
För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden beslutade regeringen att halvera arbetsgivaravgiften för de som är under 26 år. Åtgärden genomfördes i två steg – åren 2007 och 2009. Beslutet innebar att det blev billigare att nyanställa ungdomar i förhållande till att nyanställa äldre. Därmed sänktes tröskeln för arbetsgivare att våga satsa på unga förmågor.

Kommunen tillhör de största ungdomsarbetsgivarna. Regeringens beslut att halvera arbetsgivaravgiften för ungdomar har därför lett till minskade kostnader för kommunen. På det här sättet har Umeå kommun kunnat använda resurser till annat. Det är välkommet – inte minst mot bakgrund av den tuffa ekonomiska situation som kommunen befinner sig i.

I budgetpropositionen föreslog regeringen att arbetsgivaravgiften för ungdomar under 23 år ska sänkas ytterligare – från 15,49 procent till 10,21 procent. Samtidigt ska arbetsgivaravgiften för de som har fyllt 25 år tillbaka till normal nivå. Åtgärden kommer att träda i kraft den 1 juli 2014 och syftet är att få fler ungdomar i arbete.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

• Hur mycket har Umeå kommun sparat per år på den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar åren 2009-2013?

• Hur mycket beräknas Umeå kommun spara ytterligare genom ännu en sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar under 23 år?

Anders Sellström
Kristdemokraterna