Regeringen förbjuder vårdnadsbidraget

Som väntat har regeringen nu tillkännagjort att man avskaffar vårdnadsbidraget. Det innebär i praktiken att det blir förbjudet att ha kvar stödet till barnfamiljerna. Detta är ytterligare ett exempel på hur en minoritetsregering utnyttjar december-överenskommelsen för sina egna syften, vilket egentligen saknar stöd hos väljarna om Alliansen hållit fast vid sin förda politik. Tyvärr har FP redan tidigt meddelat att man vill avskaffa vårdnadsbidraget och därmed är Alliansen splittrad i denna fråga.

Vårdnadsbidraget har nyttjats i genomsnitt av 10-15 barnfamiljer kortare eller längre perioder i Upplands-Bro under de år det har funnits.

I propositionen föreslås det att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphävas. Som en följd av detta föreslås även ändringar i socialförsäkringsbalken, föräldraledighetslagen, lagen om anställningsskydd, lagen om arbetslöshetsförsäkring och inkomstskattelagen. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag föreslås upphöra att gälla vid utgången av januari 2016 men med övergångsbestämmelser som bl.a. innebär att den upphävda lagen fortfarande ska gälla för ärenden om vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före den 1 februari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet.