Ökad trygghet med nattis

Från och med våren 2017 kommer Upplands-Bro kommun erbjuda en utökad barnomsorg på obekväm arbetstid. En avdelning kommer att startas vid förskolan Ekhammar. Verksamheten betraktas som ett pilotprojekt under tiden 1 mars till 1 mars 2018 för att därefter utvärderas. Utbildningsnämnden gav i maj Utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en avdelning för barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar. Den nya förskolan kommer vara färdigbyggd i november. Förskolan byggs i form av en paviljong med sex avdelningar, varav en är tänkt att användas till barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar efter kl. 18.30, nätter fram till kl.06.30, samt helger året om. Den avdelningen kommer att öppna 1 mars nästa år. Antalet inskrivna barn i nuvarande form, med barnskötare i hemmet, har ökat från ett barn våren 2014 till närmare tio barn hösten 2016. Ett rimligt antagande är att efterfrågan kommer att öka i takt med att verksamhetsformen blir mer känd och inflyttningen till kommunen ökar.

  • Utbildningskontoret får i uppdrag att starta en avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar med start 1 mars 2017.
  • Förskolebarn som placeras vid ”ob-verksamheten” bör, för barnets bästa, också vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet.
  • Förskolebarn med behov av denna omsorg ska ges förtur till förskolan Ekhammar.
  • Max antal inskrivna barn som övernattar ska vara tio samtidigt.
  • Barnen bör inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd.
  • Barnen ska inte vara i ob-verksamheten längre än högst ett dygn i följd.

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.Satsningen på att öppna en avdelning på obekväm arbetstid på förskolan Ekhammar kommer dessutom att underlätta förutsättningarna för att erbjuda en bra service till familjerna.Barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i familjer där vårdnadshavarna har oregelbundna arbetstider främjar många familjers ”livspussel”, vilket skapar förutsättningar för en lugn och trygg miljö för barnen. Att organisera verksamheten på en förskola ökar tryggheten för barnen och familjerna.