Politik vi driver och gillar!

Politik vi driver som påverkar Dig i Upplands-Bro.
Efter valet 2014 påbörjade vi ett samarbete över blockgräns. KD tillsammans med Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna bildade en majoritets-koalition med gemensamma politiska mål för Upplands-Bro under mandatperioden 2014-2018. Nedan redovisar vi några av de beslut som vi tagit och som bidrar till att utveckla vår kommun i en riktning som vi gillar.

SKOLA/ FÖRSKOLA/ BARNOMSORG
 Vi satsar på skolutveckling och en likvärdig förskola och skola för alla barn.
 Barn, elever och föräldrar ska vara nöjda med sin skola och förskola.
 Vi vill möjliggöra att fristående skolor och förskolor kan starta verksamhet och befintliga kan utvecklas.
ÄLDRE
 Vi utvecklar trygghetsboendet i Kungsängen
 Vi inför valfrihet, LOV för biståndsbedömt särskilt boende för äldre.
 Vi planerar för nytt äldreboende.
 Vi har infört valfrihet i hemtjänst för äldre.
 Vi har infört värdighetsgaranti för äldre.
NÄRINGSLIV
 En ny strategi för utvecklingen av näringslivet har antagits.
 Kommunen som en aktiv aktör i nätverksbygget med företagarna fortsätter.
BOSTÄDER
 Upplands-Bro är en av länets och landets mest expansiva kommuner. Bostadsbyggandet pågår samtidigt som nya planer är under framtagande. Bro C och Kungsängens C utvecklas.
 Kommunens bolag, Upplands-Brohus ska bygga trehundra nya bostäder fram till 2018.
TRYGGHET
 Vi har tecknat ett samverkansavtal mellan Kommunen och Polisen och utvecklat det brottsförebyggande arbetet.
 Ett medborgarlöfte har tecknats mellan Kommunen och Polisen efter genomförda medborgardialoger med fokusområden för trygghetsarbetet.
 Vi har anställt trygghetssamordnare och trygghetsvärdar och satsat på gransstödsbilen och frivilliga.
LANDSBYGD
 En fördjupad översiktsplan för utveckling på landsbygden har tagits fram.
KULTUR & FRITID
 Vi har kortat kulturskolans kö.
 Vi har avsatt resurser för ökat öppethållande på fritidsgårdarna.
 Vi bygger ny sporthall och nytt ridhus.