Summerar årets andra beslutssammanträde med kommunstyrelsen i Vansbro kommun.

Bland besluten kan nämnas genomförande av upphandling av konsulter för projektering av ombyggnad, renovering och nybyggnad av hus 06 på Bäckaskog samt uppdrag till förvaltningen att träffa en överenskommelse med Adium Omsorg AB om förlängning t o m 2022-03-31 enligt gällande avtal (d v s nyttjande av den 2-åriga optionen gällande drift av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo).

För övrigt god stämning vid kommunstyrelsemötet som var klart på drygt en timme och genomfördes i enighet - inga reservationer.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden genomförd enligt planeringen med val av utskott. Kristdemokraterna finns representerade med ordinarie ledamöter i alla utskott enligt följande: Omsorgsutskottet Nathalie Larsson Berglund, leva och bo Christer Spett, utbildning och arbete Torsten Larsson (tillika ordförande) samt kommunstyrelsens arbetsutskott Torsten Larsson. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

Idag har kommunstyrelsen i Vansbro kommun genomfört årets sista sammanträde och jag vill passa på att tacka alla kristdemokrater i avdelningen för värdefulla insatser under året. Vi ser tillbaka på det arbete vi har utfört i Kommunfullmöktige, kommunstyrelsen och på annat håll med befolkningens bästa för ögonen. Vi är även tacksamma för det ökade stöd vi fått genom ett bra valresultat och ska försöka leva upp till förtroendet.

För att förbereda oss inför den kommande mandatperioden 2019-2022 kommer vi att genomföra en utbildning 7 januari som handlar om kommunens organisation, arbetsformer och sammanträdesteknik. Ett bra avstamp för nya förtroendevalda! Ifall någon medlem eller sympatisör vill vara med är det bara att kontakta undertecknad.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! /Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Hur ska boende ordnas för de som omfattas av den s k "gymnasielagen"? Denna fråga har diskuterats ett tag då boendet varken är ett ansvar för kommunen eller staten och därför komplicerad. Idag beslutade dock kommunstyrelsen i Vansbro kommun att de ungdomar som erbjudits boende t o m 21/12 och väntar på beslut om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen" ges möjlighet till fortsatt boende i väntan på beslut.

Den humana aspekten har lett fram till detta beslut som fattats av en enig kommunstyrelse. Vi får hoppas att beslutsprocessen inte får dra ut mycket på tiden./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Rapporterar från det andra sammanträdet med det nyvalda kommunfullmäktige (KF) i Vansbro kommun som hölls klockan 18-23 under tisdagskvällen. Det handlade mycket om Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF), investering i nytt äldreboende och valärenden.

Den ekonomiska prognosen för VDUF är i delårsrapporten -17,7 Mkr. Efter en lång diskussion beslutade KF att återremittera ärendet om framtiden för VDUF tom 31 mars 2019 och gick därmed emot förslaget från kommunstyrelsen (KS) om likvidation av förbundet. KD stödde förslaget från KS om likvidation.

Även frågan om investering i nytt äldreboende återremitterades. Vid mötet redovisades en kalkyl som visar en total investeringsutgift på 230 Mkr.

KF beslutade om oförändrade avfalls- och VA-taxor, alltså ingen höjning av VA-taxorna som Vansbro Teknik AB föreslagit.

Till kommunstyrelsens presidium valdes Stina Munters (C) ordförande, Lars-Olov Liss (C) 1:e vice ordförande och Nils-Erik Edlund (S) 2:e vice ordförande. Kristdemokraterna gratulerar de valda och önskar lycka till i dessa ansvarsfulla uppdrag.

I kraft av ett framgångsrikt val och efter förda förhandlingar i majoriteten (C, KD, M och LPO) fick KD många uppdrag att tillsätta och under mötet valdes bl.a. undertecknad och Nahalie Larsson Berglund till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen,Christer Spett till ersättare i kommunstyrelsen, Dan Hellenberg till ordinarie ledamot i Vansbro Teknik AB och undertecknad till ordförande i Stiftelsen Vansbrohem. Vi ska alla göra vårt bästa för att leva upp till det förtroende vi fått./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde 21 november: Bland besluten märks förslag till kommunfullmäktige att avsätta medel för investering i om- och tillbyggnad av Bäckaskogs särskilda boende med 41 miljoner kronor (som en start, det kommer behövas mer) och förslag till kommunfullmäktige om oförändrade avfalls- och VA-taxor.

I övrigt behandlades bl.a. förslag till åtgärder för ekonomisk balans, nämndsplan (med mål för verksamheterna) och budget för kommunstyrelsen 2019 (finns behov av åtgärder för balans på c:a 10 miljoner kronor), arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och sammanträdesplan för 2019.

Frågan om framtiden för Västerdalarnas Utbildningsförbund kommer att behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen före kommunfullmäktige 11 december.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Vid tisdagskvällens medlemsmöte för kristdemokraterna i Vansbro kommun gladdes de 16 närvarande medlemmarna åt valframgångarna i september och kom fram till vissa nomineringar till kommunstyrelsen, nämnder mm. Till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen nominerades Torsten Larsson och Nathalie Larsson Berglund medan Christer Spett nominerades till ersättare i kommunstyrelsen, De formella valen görs vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 december. Vi tackar för förtroendet och ska göra vårt bästa att förvalta förtroendet och givetvis ha befolkningens bästa som utgångspunkt. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

3 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Påminner om att Kristdemokraterna i Vansbro kommun har medlemsmöte tisdagen den 13 november 19.00 på Hotellet i Dala-Järna.

Vi ska fira det goda valresultatet och komma fram till vilka som ska representera kristdemokraterna i kommunstyrelsen, nämnder, bolag mm.

Anmälan till undertecknad - gärna på mejl torsten.larsson@kristdemokraterna.se - senast på torsdag den 8 november./Torsten Larsson Välkommen med anmälan!
... Se merSe mindre

Se på Facebook