Torsten Larsson

Torsten Larsson

Jag är född 1955 och bor i Dala-Järna på Myrbacka.

Jag har en filosofisk samhällsvetenskaplig examen från Uppsala universitet 1977 med nationalekonomi som huvudämnen, men även kurser inom statskunskap, juridik, statistik och företagsekonomi.

I mitt yrkesliv har jag arbetat i Vansbro kommun 1979-2001 som skolkamrer, samordnare samt planerings- och ekonomichef, varit egen företagare som organisationskonsult 2001-2006 och haft förmånen ha uppdraget som kommunalråd i Vansbro kommun 2007-2010. Nu har jag politiska uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Vansbro, stiftelsen Vansbrohem, landstinget och Region Dalarna.

I det politiska arbetet är det för mig grundläggande att utgångspunkten ska vara alla människors absoluta, lika, unika och okränkbara värde och jag vill att samhället ska bygga på de värden som inspirerats av den kristna idétraditionen och lagt grunden för vårt samhälle.

Den gyllene regeln om att behandla andra som man själv vill bli behandlad är ett föredöme.

För mig är familjen samhällets grund och den bästa solidaritetsskolan för varje uppväxande släkte. Familjen är ett kärnvärde i samhället. Starka familjer ger stark social sammanhållning och ett starkt, tryggt och generöst samhälle att leva i. Därför vill jag stärka familjernas ställning och anser att familjerna själva ska bestämma hur föräldraförsäkringen ska fördelas och vilken barnomsorg deras barn ska ha. Barn och ungdomars uppväxtvillkor och en bättre psykisk hälsa är viktiga områden att prioritera.

Skolan ska genomsyras av trygghet, arbetsro och god ordning där nolltolerans råder mot mobbing och jag vill att satsningar ska göras på värdegrundsarbetet för att stärka skolandan, så att lust till lärande, ordning, god kamratskap och vänlighet skapar arbetsglädje.

En äldreomsorg med värdighet och respekt för de äldre och väl utvecklat stöd till anhöriga är viktigt liksom en bättre folkhälsa där problemen med alkohol, narkotika, dopning och tobak minskar.

För kommunen är en god ekonomisk hushållning grundläggande och det är rimligt att kärnverksamheter som barnomsorg, skola, äldreomsorg och räddningstjänst prioriteras.

Mycket viktigt för kommunen är också att prioritera ett gott företagsklimat så att företagen ges goda förutsättningar.

Epost: torsten.larsson@kristdemokraterna.se
Telefon: 0281-719 41