Kristdemokraterna i Varberg har haft sitt årsmöte!


Onsdagen den 1 mars var det dax för partiavdelningen att ha sitt årsmöte. I år inledes mötet med att Distr.ordf. Lars Gustafsson talade. Det huvudsakliga ämnet var pensionärernas villkor med tanke på pensionen. Lars ,som sitter med i den pensionsgrupp som är utsedd av regeringen, är väl insatt i dessa frågor. Gruppens uppgift är att ta ett helhetsgrepp och lägga fram förslag med tanke på de ojämställda pensionerna. Lars lyfte fram kristdemokraternas vilja att fortsätta sänka skatten för pensionärerna ,speciellt för de med låga pensioner, för att en utjämning ska ske gentemot vanliga löntagare .
Partiavdelningens styrelse 2017 ser ut på följande vis:
Roger Kardemark ordf, Morgan Börjesson v.ordf, övriga ledamöter: Karl-Gunnar Svensson, Robin Tholander, Kerstin Hurtig, Björn Jonasson och Robert Majlöv.
Under våren blir det regelbundna möten för att samtala om aktuella politiska frågor i Varberg. I början av april blir det kommun o landstingsdagar i Karlstad för hela landet som blir något av en valupptakt för 2018 års valrörelse!

bild: Lars Gustafsson och Roger Kardemark

/ text o bild Kerstin Hurtig

Nej till ”fästningsbadet” ! Men ja till bad i Västerport!

Reservation från Kristdemokraterna i KF Varberg den 14 febr. 2017 när det gäller ärende 11 och 12. att tillskjuta ytterligare pengar till fästningsbadet 3,5 milj. Kr 2017 och 9.5 milj kr 2018. Att tillföra 11milj. Kr avseende pirförstärkning. Vi anser att den totala kostnaden för fästningsbadet har skenat iväg alldeles för mycket. Och kommer att skena ändå mer. Då inkluderar vi även ev. kostnader för tenalj och toaletter /omklädningsrum vid fästningen. Vi anser att området redan är väldigt attraktivt med både kallbadhus och barnens badstrand. Som ju är en strand för alla. Och vill hellre ha en placering av ett fint bad vid vår nya stadsdel Västerport. Där det rimligare även är enklare och mer kostnadseffektivt att bygga. Självklart vill vi att piren ska vara både publik och fylla sin funktion som pir. Men vår uppfattning är att genomförd pålning kan användas som förstärkning om man fyller upp med sprängsten mellan pålningen och piren. Det är även ett sätt att trots allt ta tillvara pålningen som redan är gjord.och inte kasta alla pengarna i sjön så att säga!

Kerstin Hurtig    och Björn Jonasson

Ge äldre det liv de förtjänar!

# Slopa pensionärsskatten. Pension är uppskjuten lön. # Ta tillvara äldre i arbetslivet. Tag bort den särskilda löneskatten för äldre. # Inför en äldreboendegaranti. Minska otrygghet och ensamhet. # Inför hemtagningsteam. Öka tryggheten efter sjukhusvistelser. # Låt mormor vara med barnen. Gör det möjligt att överlåta föräldrapenningdagar fritt mellan föräldrarna och till närstående som mor- och farföräldrar.

Kristdemokraternas budgetanförande!

20150606_155457

Ordförande,ledamöter och åhörare!

I en tid som denna kan vi känna oss tacksamma att vi bor och verkar i en av Sveriges tillväxtregioner och kommuner! Många vill gärna flytta till Varberg!
Vi ligger bra till kan vi konstatera i det avseendet! Vi har många och växande företag i vår kommun, både små och stora. Och vi har ett starkt föreningsliv och civilsamhälle. På det sättet är vi väl rustade att genom samverkan möta de stora utmaningar som vi också står inför.
Vi har med gemensamma krafter tagit emot människor som flytt från krig och förföljelse.under 2016 Och det kommer vi även att göra under2017.
Jag gläds över att min vän och arbetskamrat Hassan från Syrien snart ska få möta sin fru och fyra barn på svensk mark. Och jag är övertygad om att den familjen kommer att bidra med sina liv i Sverige att fortsätta att bygga ett starkt samhälle. Och för oss ett starkt Varberg!
Att hålla samman vårt samhälle både materiellt och med goda värderingar och att ge alla våra barn och unga en god start i livet som gör att de kan förverkliga sina drömmar är lika viktigt som att erbjuda vård och omsorg för våra äldre när de behöver det.
Att kunna bo och leva i hela vår kommun är angeläget och också att kunna ge alla våra besökare rikedomen och skönheten av hela Varberg.
Vår rubrik på alliansens och miljöpartiets budget är ” för ett välmående Varberg” ! Och vårt mål är att vi ska kunna växa på ett socialt,ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

För oss kristdemokrater är det viktigt att stödja familjen, och vi vet mycket väl att den kan se olika ut. Ett barns uppväxt går inte i repris. Men betyder så mycket för den fortsatta utvecklingen i livet.

Därför känns det bra att vi i årets budget text har fått med ett utredningsuppdrag:
”Där vi ger kommunstyrelse i uppdrag att under första kvartalet 2017 utvärdera verksamheten på Håstens familjecentral och därefter utreda behov av och förutsättningar för ytterligare en familjecentral på lämplig plats i Varberg. ”
Att samverka omkring barnens hälsa och välmående är ytterst angeläget och det är just det som en familjecentral gör. Ett tema som även Stefan var inne på.
Vi kristdemokrater ser det även viktigt att vi fortsätter arbetet med att minska barngruppernas storlek på förskolan och att vi håller en hög kvalité på all vår barnomsorg och utbildning. och att föräldrarna har möjlighet att även välja pedagogisk omsorg som ett alternativ. Utöver ett stort antal riktade statliga bidrag – som barn- och utbildningsförvaltningen har god bevakning på och ansöker om tillskjuter Vi i årets budget 8 miljoner kronor för att ytterligare stärka kvaliteten inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Socialförvaltningen står inför stora utmaningar. Vi blir allt fler som blir allt äldre .Och ju äldre vi blir desto större risk för sjuklighet. Vi behöver behålla och rekrytera kvalificerad personal de kommande åren på gr av stora pensionsavgångar.
Vi ser det som väldigt angeläget att få fram fler bostäder till personer som av olika skäl inte kan bo kvar hemma. Detta gäller bland annat äldre, demenssjuka och personer inom Lss . lagen om stöd och service . Här är det viktigt att påskynda beslut och verkställighet.
För att bibehålla och säkerställa kvaliteteten och möta de ökade behoven inom flera av nämndens områden tillskjuter Vi i vår budget 18 miljoner kronor.
Vi satsar särskilt på att möta äldres behov av förbättrad tandvård . God och bra mat ska det vara inom äldreomsorgen och den bästa vården för att också kunna njuta av och tillgodogöra sig den.

Att hjälpa människor som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden ligger just nu på socialförvaltningens ansvarsområde:
Genom att satsa på arbetsmarknadsåtgärder som arbetsrehabilitering, praktikplatser, utbildning och nya modeller kan vi bidra till att fler kommer i arbete. Vi vill satsa mer på dem som inte kan – eller har svårt att – ta sig in på arbetsmarknaden, för att den enskilde ska klara sin egen försörjning och bidragsberoendet ska minska.

När det gäller hamn o gata som ju sas sköter våra gemensamma vardagsrum eller gaturum Så görs under 2017 särskilda satsningar på gatubeläggning i våra serviceorter med 1 miljon kronor. Det ger förvaltningen möjlighet att starta ett arbete för att komma ikapp med underhåll av gator och gång- och cykelvägar även
här. Ytterligare 1 miljon kronor satsas under 2017 på cykelåtgärder för att vi verkligen ska kunna leva upp till att vara en cykelstad och kommun. En satsning på enskilda vägar på landsbygden görs också under 2017, denna satsning innebär en förstärkning med 500 000 kronor.

För ett välmående Varberg! Ja det handlar naturligtvis mycket om att förebygga ohälsa. Och här gör hela vårt föreningsliv inte minst bland barn och unga en ovärderlig insats . Som vi genom kultur och fritidsnämnden är med och stödjer.
Vi ger Resurser för att möjliggöra ytterligare ett meröppet bibliotek. Vidare tillförs nämnden medel till den mobila ungdomsverksamheten samt medel för att bibehålla och säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Och det är med glädje vi kan konstatera att vi nu även tar avstamp för en ny simhall .Den investeringen ,som är den största i vår kommuns historia, läggs in i investeringsplanen med genomförande 2017-2020. och den kommer inte bara att vara för de unga utan naturligtvis för oss alla. 378 miljoner kr.
Det är också roligt att vi snart får inviga den nya idrottscentret Tresteget som på ett bra sätt tar ett steg framåt när det gäller jämställdhet mellan pojkar och flickors idrottsutövande.

Hela vår kommun ska leva och hålla ihop inte minst genom vår kollektivtrafik.
I vår investerings-budget har vi tagit med projektet Hållplats Väröbacka. Ett tågstopp där betyder mycket – inte minst för arbetspendling. Att kunna utveckla hela kommunen är viktigt. Därför kommer vi så snart fördjupad översiktsplan Norra Kusten är an-tagen att fokusera på den så kallade FÖP landsbygd.

Vi kristdemokrater vill självklart att vi ska ha en blandad bebyggelse och att vi bygger ibåde tätort och på våra serviceorter och att både små och stora aktörer får möjlighet att bygga. Och att inte minst vårt bostadsbolag i samverkan med Sabo ska satsa på att bygga kostnadseffektivt.
Takten på färdigställda bostäder har glädjande nog ökat och förhoppningsvis når vi vårt mål om 400 bostäder 2017.

Jag vill sluta med att yrka Bifall till alliansens o mp:s budgetförslag.
Kerstin Hurtig/Gruppledare

Vi i KD vill uppmana till försiktighet i bygget på Bua hamnplan!

Halland och västkustens historia är präglat av småskaligt jordbruk och kustnära fiske vilket under århundrade gett människor sin utkomst. Allt eftersom har fiskesamhällen byggts upp kring fiskenäringen och skapat platser som är unika och genuina.

 

Inlägg i kf ang. tiggeri och våra romerska vänner i Varberg!

 

Ordförande, ledamöter och åhörare!

Erik Hellsborn har lämnat in en motion där han vill uppdatera de Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Varbergs kommun så att det i praktiken ska krävas tillstånd för att tigga pengar för enskilda människor på allmän plats i vår kommun.

I svaret som förvaltningen ger framkommer det att det inte finns stöd i nuvarande lagstiftning för att införa en sådan förändring.

Och oavsett om det funnits stöd i lagstiftningen , så yrkar vi kristdemokrater avslag på motionen. Så bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Vi tycker inte att enskilda personer ska behöva ansöka om tillstånd för att tigga.

I praktiken så berör motionen våra nykomna vänner romerna som finns här i Varberg och som tigger. Och det är självklart ingen som tycker det är bra att de ska behöva tigga. Vi vet också att deras situation är mycket komplex. På ett visst sätt kan det kännas som att cementera deras svåra situation genom att ge dem pengar. Och på ett annat sätt sätt kan det för många kännas naturligt att bidra ekonomiskt till deras akuta situation när de är här. . Men jag tror att vi alla är övertygade om att det bästa hade varit om de får långsiktig hjälp till självhjälp i sitt hemland. För att de och deras barn ska få ett värdigt liv på sikt.

Och då tänker jag både på, deras lands och eu s gemensamma ansvar och olika hjälporganisationer som är verksamma.

Nu kan jag glädjande nog säga att det finns en hjälporganisation som är verksam i den by eller stad där de flesta av våra romer kommer ifrån . Hjärta till hjärta som organisationen heter planerar ha ett möte i Varberg dit romerna själva kommer att inbjudas för att få veta vilket stöd de kan få därhemma.

Och det känns hoppingivande tänker jag .

Tack!/   Kerstin Hurtig kf ledamot för kristdemokraterna i VarbergDSC_0178

Vi vill inte ha multiparken vid kärleksparken!

20140601_144642

Idag på kommunstyrelsen i Varberg beslutades att gå vidare med förverkligande av multipark vid kärleksparken. Genom att beställa ändring av 1936 års stadsplan .Vi har i vårt parti efter samtal ändrat uppfattning i frågan. Och nu kommit fram till att vi vill ha multiparken placerad på ett mindre känsligt ställe ur miljö synpunkt. Därför röstade jag idag på avslag. Nu avvaktar vi den vidare utveckling i frågan. Men vår uppfattning är en attraktiv plats men mindre känslig miljö.Ett alternativ kan vara Breared! / KH