• Äldreomsorg


  Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Äldreomsorgen ska därför präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

  Kristdemokraterna anser att:

  • arbetet med att åstadkomma ett trygghetsboende vid Gustavsgården ska påskyndas.
  • planeringen för nästa särskilda boende i Gustavsberg ska påbörjas.
  • kommunen ska vara offensiv i detaljplaneringen och bejaka initiativ från ideella föreningar och privata företag som vill bygga bostäder för äldre typ trygghetsboende och seniorbostäder med olika upplåtelseformer.
  • på sikt ska varje person över 85 år som vill garanteras plats i anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.
  • det ska finnas många olika former av boende för äldre utöver särskilt boende exempelvis seniorboende och trygghetsboende med olika upplåtelseformer.
  • de olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och temaboenden.
  • varje person själv ska kunna välja utförare av hemtjänsten genom Lagen om valfrihetssystem, LOV.
  • hög kvalitet och stor valfrihet vad gäller maten ska garanteras inom äldreomsorgen.
  • kommunen ska ha ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
  • kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga och konkreta samt innehålla tydliga redovisningar vad kommunen förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.
  • brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras minst en gång per år och redovisas öppet och lättförståeligt på exempelvis kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller dennes anhöriga att välja utförare.
  • i samverkan med landstinget ska arbetsformer utvecklas för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre.
  • kommunen ska värna träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället med en variation av aktiviteter.
  • i samarbete med landstinget ska team med läkare och sjuksköterskor inrättas för att förstärka hemsjukvården och minska antalet inläggningar på sjukhus.
  • mobila enheter ska i inrättas i samverkan med landstinget/regionen som kan ge vård i hemmet i de fall detta är en bättre lösning än inläggning vid sjukhus
  • hemtagningsteam bestående av biståndsbedömare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor införs för att göra övergången från sjukhusvården till det egna boendet tryggare och anpassningen till vardagen bättre.
  • kommunen ska i särskilt boende ha en medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR, för att för att snabbt kunna påbörja rehabilitering efter sjukdom eller skada.
  • användandet av ny teknik för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande.
  • alla som fyllt 77 år ska fortsatt erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål.