• Barnomsorg och förskola

  Barnomsorg och förskola ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds inför skolan. Barns och familjers behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola där respekt för barnet, barnets föräldrar, barnets kulturella identitet och språk är grundläggande. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov.

  Under en lång tid har vi sett en utveckling mot allt större barngrupper inom förskolan. Detta är olyckligt inte minst för de yngsta som har svårare att anknyta till många olika personer. Vi ser också en tendens att förskolan gynnas framför andra omsorgsformer vilket inskränker mångfalden och begränsar familjernas möjlighet att själva välja.

  Kristdemokraterna anser att:

  • kommunen ska värna valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare av barnomsorg och förskola.
  • kvalitet alltid ska vara styrande oavsett driftsform.
  • kommunalt drivna och enskilda förskolor ska ges samma förutsättningar.
  • strukturer för samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska utvecklas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid.
  • en servicegaranti ska inrättas som garanterar förskoleplats inom tre månader. Om så inte sker ska ekonomisk kompensation utgå.
  • i valet mellan mindre barngrupper och högre personaltäthet ska fler personal sättas först.
  • rätten till förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande ska erbjudas flexibelt.
  • möjlighet till plats i familjedaghem ska aktivt erbjudas alla familjer.
  • mindre barngrupper ska prioriteras framför att barn till föräldralediga erbjuds fler timmar i förskola eller annan pedagogisk omsorg.
  • familjer ska kunna utnyttja barnomsorgspengen för att även ta hand om egna och anhörigas barn.
  • behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses.
  • nolltolerans ska gälla mot mobbing.
  • öppen förskola ska finnas.