• Ett hållbart Värmdö

  Förvaltarskapstanken är bärande del i den kristdemokratiska ideologin. På miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar. Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka uppvärmningen av jorden. Vid sidan av klimatfrågan är övergödning, utsläpp av gifter och hormonstörande ämnen, inte minst i barns närmiljö, utmaningar som måste hanteras. I många av våra städer är bristen på tysta miljöer ett problem att förhålla sig till.

  Kristdemokraterna anser att:

  • det behövs mer infartsparkeringar. Vi ska inte försvåra för bilresandet, vi ska istället göra det enklare att välja kollektiva trafikmedel.
  • Värmdö ska bygga mer bostäder och offentliga lokaler i modern träbyggnadsteknik när kommunen bygger åt sig själv. Byggandet av bostäder orsakar nationellt lika mycket koldioxidutsläpp som den samlade personbilstrafiken. Genom en övergång till träbyggnation minskas utsläppen med 40-50 procent.
  • i samband med planering av nya bostadsområden ska det tillses att det finns laddplatser för elfordon.
  • Värmdö ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg alt. på sjukhusens vårdavdelningar.
  • upphandling av närodlade livsmedel ska främjas genom mindre omfattande upphandlingar för att fler och mindre leverantörer ska kunna medverka.
  • kommunen ska satsa på fortsatt utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet.
  • i samarbete med Trafikverket ska kommunen agera för att möjliggöra för BRT-bussar(Bus Rapid Transit) i Ingarökrysset. BRT- bussar är betydligt billigare än spårbundna lösningar och möjliggör en helt annan flexibilitet.