• Ett samhälle för alla

  Detta är en utgångspunkt för vår politik när det gäller personer med olika typer av funktionsnedsättning men även personer som på olika sätt hamnat i ett socialt utanförskap eller en social utsatthet. Gemensamt för oss människor är att vi är sociala varelser med behov av små, naturliga gemenskaper. Därför bör i normalfallet familjen och andra anhöriga ges en central plats i det stöd som ges. Insatserna ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafter som finns hos varje person – det personliga ansvaret ska alltid beaktas.

  Risken för diskriminering och negativ särbehandling är något som måste beaktas. Idag finns tyvärr många som lever i olika typer av utsatthet, särskilt sårbara är barn i otrygga hem. Runt var femte barn lever exempelvis i förhållanden där båda eller någon förälder har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Alltför många ungdomar har även själva destruktiva dryckes- och drogvanor.

  Kristdemokraterna anser att:

  • den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en av våra största utmaningar. Det krävs såväl förebyggande som akuta insatser nu. I dag finns i Värmdö en mycket uppskattad verksamhet i ”Hamnen” som är en mottagning för barn, ungdomar och vuxna. Vi vill verka för att utveckla ”Hamnens” verksamhet för att ännu bättre stödja framförallt barn och samt stärka stödet till föräldrar.
  • strukturer för samverkan mellan förskola , skola, socjaltjänst och ungdomspsykiatrin måste stärkas för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid.
  • kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.
  • det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.
  • samverkan med försäkringskassa och arbetsförmedling ska utvecklas för att minska antalet personer med ekonomiskt försörjningsstöd.
  • kommunen ska fortsatt vara ett föredöme i att anställa fler personer med funktionsnedsättning.
  • kommunens tjänster inom LSS, dagligverksamhet och assistans ska prövas med upphandling enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV och Lagen om offentlig upphandling, LOU.
  • kommunen ska i sin bostadsförsörjningsplan ha en tydlig ambition att säkerställa försörjningen av bostäder för personer med funktionsnedsättning.
  • utifrån förmåga och förutsättningar ska praktik, lärlingsplats eller ordinarie arbete kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.