• Grundskola

  Nyfikenhet och sökande efter kunskap är ett grundläggande drag i den mänskliga naturen. Skolan har mot denna bakgrund i uppgift att ge varje elev så goda förutsättningar som möjligt att nå sin fulla potential. Men skolan har också ett fostrande uppdrag liksom en uppgift att stärka varje elevs självkänsla.

  Tyvärr lever inte alla skolor upp till detta. Överlag ser vi fallande resultat i svenska skolor. I allt för många klassrum är det allt för dålig studiero för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen optimalt. Mobbning förekommer vilket för en del elever leder till men för livet. Vi ser också hur många elever som är i behov av olika typer av stöd inte får hjälp i tid och inte sällan ”faller mellan stolarna”.

  Kristdemokraterna anser att:

  • skolan tillhör kommunens kärnuppgifter.
  • välja skola ska fortsatt vara en rättighet. En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil, är eftersträvansvärt.
  • den nya skolan i Charlottendal ska drivas av fristående aktör.
  • skolan ska i största möjliga utsträckning lämnas i fred från nya politiska experiment. Låt lärarna vara lärare och föräldrarna föräldrar.
  • rektorerna måste ges förutsättningar att leda verksamheten.
  • förskola, skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin ska ha ett fungerande samarbete för att barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid.
  • aktivt skolval ska tillämpas oavsett om man söker till en fristående eller en kommunal skola.
  • elever som missat målen i något ämne ska erbjudas lovskola.
  • skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd.
  • särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och ges det stöd de behöver för att kunna utvecklas.
  • en elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag.
  • nolltolerans ska gälla mot mobbning.
  • grundsärskolan ska ge eleverna, utifrån deras förutsättningar, samma möjlighet till träning, utbildning och lärande som övriga elever.
  • kontinuerlig kompetensutveckling ska tillhandahållas för såväl skolledare och lärare som för övrig personal i skolan.
  • ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet.
  • det ska finnas fler vuxna i skolan, exempelvis klassmorfar.
  • skolan ska ge sträva efter organiserad fysisk aktivitet utöver idrottstimmarna.
  • varje elev ska ges möjlighet till studie- och yrkesvägledning. Både i grundskolan och på gymnasiet.