• Integration och samhällsgemenskap

  En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar inte bara för de närmaste utan för hela samhället. Denna känsla av delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för ett gott samhälle. Den är dessutom en god grund för en fungerande integration. Om integrationen däremot misslyckas är det i sig ett hot mot samhällsgemenskapen. Här ställs krav på oss som bor här sedan länge att vara öppna och inkluderande men också på dem som kommer hit att anstränga sig att bli en del av sitt nya land och acceptera de grundläggande värderingar vårt land vilar på. Att bygga upp parallellsamhällen får inte vara ett alternativ.

  När många invandrare kommer till ett land under kort tid sätts samhällsgemenskapen på prov. Att de som kommer hit snabbt lär sig språket och kommer i egen försörjning är avgörande. Vi har redan idag problem med så kallade utanförskapsområden. Om vi inte lyckas med integrationen kommer problemen att fördjupas.

  Kristdemokraterna anser att:

  • för att påskynda integrationen bör asylsökande snarast delta i ett asylprogram. Tyngdpunkten i ett sådant asylprogram bör ligga på svenskundervisning samt samhällsinformation där asylsökande lär sig om Sverige, våra lagar, regler, skyldigheter och rättigheter. Lärande kombineras med praktik.
  • kommunen ska ha väl utarbetade planer för hur ensamkommande flyktingbarn snabbt ska kunna komma in i skolan, lära sig språket och få grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Att lära sig svenska är A och O för framgångsrik integration.
  • SFI-undervisning ska kombineras med praktik.
  • försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav. Målet måste vara att alla ska försörja sig själva.
  • genomgången samhällsorientering för nyanlända ska vara en förutsättning för att få försörjningsstöd.
  • kommunen ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med nyanlända i sina verksamheter.
  • det lokala näringslivet ska uppmuntras att delta i mentorskapsprogram för invandrare som vill starta eget.
  • lovskola ska erbjudas alla elever som inte når målen i svenska som andraspråk.
  • personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka och bemöta hedersproblematik.
  • informationskampanjer om religiöst förtryck ska genomföras där det uppmanas att polisanmäla trakasserier från så kallade “religiösa sedlighetspoliser”
  • kommunen ska vara en förebild när det gäller att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.