• Kultur och fritid

  Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva. Något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun eller region. Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är fattigt och missar den inspiration som kulturella uttryck förmedlar. Det offentliga ska dock inte primärt utföra verksamheten, däremot i samverkan med civilsamhälle och näringsliv skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt och varierande kultur-, fritids- och friluftsliv.

  Kristdemokraterna anser att:

  • Gustavsbergs hamn ska behålla och utveckla sin ställning som kulturellt centra i Värmdö. Vi vill skapa förutsättningar för såväl utökad konstnärlig som kommersiell verksamhet i hamnen. Verksamheten ska i största möjliga utsträckning bedrivas av andra aktörer än kommunen.
  • civilsamhället, exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, Scouterna, samfund och andra organisationer ska ha en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet.
  • stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande förutsatt att organisationerna står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.
  • kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara tillgängliga för föreningslivet.
  • det ska finnas tillräckligt med platser som uppmuntrar till spontanidrott i kommunen.
  • kommunen ska införa en fritidspeng som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd för att stödja barnens föreningsengagemang.
  • kultur ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med kulturinstitutioner och civilsamhälle.
  • vi vill verka för att idrottshallarna anläggs vid Charlottendal.