• Så bygger vi Värmdö

  Värmdö växer vilket i grunden är positivt. Vi välkomnar nya invånare. En kommun som inte växer har på sikt stora problem. Men det innebär också utmaningar. Vi behöver få fram fler bostäder och infrastrukturen behöver utvecklas. Värmdö måste växa inifrån och utåt. Med en god översiktsplanering och framförhållning kan kommunen hantera tillväxten på ett hållbart sätt. Samtidigt behöver planprocesserna kortas ned. Visst behöver samhällen förtätas, men Kristdemokraterna anser att det råder en förtätningshysteri. En majoritet av svenskarna vill bo i villa, någon gång i livet. Kommunen ska mer fokusera på att bygga stad, inte bygga hus. Det betyder att förvaltningen inte ska detaljstyra hur enskilda hus ska se ut, utan ägna sig åt att tillse att det blir variation och att livsmiljöerna för de som ska bo i områdena blir tilltalande. Hur ska Värmdö se ut om 10, 20 och 30 år?

  Kristdemokraterna anser att:

  • Kristdemokraterna Värmdö säger nej till avgiftsfinansiering av ny Skurubro men ja till byggandet av Östra Länken.
  • Gustavsbergsprojektet ska prioriteras.
  • det behövs fler infartsparkeringar i kommunen och det måste fortsatt vara en högt prioriterad fråga.
  • det behövs fler bostäder åt unga.
  • kommunen ska uppmuntra hyresgäster i Värmdö Bostäder som önskar att ombilda till bostadsrättsförening. Det ger medel till Värmdö Bostäder att bygga nya hyresrätter.
  • för att snabba upp processerna bör kommunen planlägga mer mark innan markanvisning sker. Det har prövats med framgång i exempelvis Örebro och Linköping.
  • Värmdö kommun har många fritidshusområden som permanentas. För att Värmdö ska klara bostadsförsörjningen måste kommunen vara tillmötesgående så långt det bara går till att skapa fler byggrätter om de boende i området så önskar i samband med planläggningen.
  • när nya områden planeras ska kommunen eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer.
  • vid markanvisningar bör kommunen så långt möjligt sälja mindre marklotter för att underlätta även för mindre byggherrar att köpa mark.
  • detaljhysterin i kommunens planer ska minska. Om de boende vill inreda källare eller vind till bostad ska detta inte hindras i planerna om inga särskilda skäl föreligger.
  • utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp bör ske fortare än vad som är fallet.
  • stadsdelar ska gärna planeras för både bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktiviteter.
  • i en vidsträckt kommun som Värmdö kan inte bilen glömmas bort i planeringen av bostadsområden. Värmdöborna är och kommer under överskådlig framtid vara beroende av bilen.
  • det behövs ett parkeringshus i centrala delarna av Gustavsberg.