Tandvården – måste bli billigare!

Mycket är bra i svensk sjukvård. Men vi tvingas ändå konstatera att det finns ett sorgligt kapitel i hälso- och sjukvårdens historia. Under 1990-talet monterades tandvårdsförsäkringen ner från 4,3 miljarder kronor första året för att tio år senare vare nere på 1,4 miljarder kronor. Snacka om nedrustning. Och detta var under socialdemokratiskt flagg.

Jag hittade ett tidningsklipp från denna tid. Mycket intressant läsning med tanke på vårddebatten 2014. Den 11 juli 2000 skrev man på ledarplats i den socialdemokratiska tidningen Folket följande:

”Utvecklingen har alltför raskt gått mot att tandhälsan allt mer börjar spegla människors inkomster. De som har pengar och en hygglig inkomst efterfrågar tandvård och går regelbundet till tandläkaren, de sämre ställda måste avstå. Det är en utveckling som vi knappast kunde tänka oss bara för bara några år sedan. Ingen kunde heller förutspå att en socialdemokratisk regering genom sin politik skulle skynda på en sådan utveckling. Om inget snart görs kan vi tyvärr förvänta oss att det gamla samhällets klasskillnader i tandhälsa åter blir verklighet. Statsminister Göran Persson, har helt riktigt sagt, att vi aldrig ska tillbaka till ett samhälle, där tänderna var ett klassmärke. Nu är vi på väg dit. I hög fart dessutom.” Slut citat.

Ja, den politik vi fick del av under de socialdemokratiska regeringsåren var vackert tal om tandvårdsreformer, men helt utan bett, ja nästan tandlöst.

Alliansen gick 2006 till val på en förstärkt tandvårdsreform. Det vi såg under de socialdemokratiska regeringsåren dög inte. Vi hade högre mål och var också beredda att börja tillskjuta nya medel för att skapa ökad jämlikhet och rättvisa. Under Alliansregeringen med Göran Hägglund som socialminister har de statliga resurserna till tandvården haft en ökning från 3 till 6 miljarder. Något liknande var vi aldrig i närheten av under de tolv socialdemokratiska regeringsåren.

Sett i ljuset av 1990-talets nedmontering av tandvårdsförsäkringen är 2008 års tandvårdsreform av Alliansregeringen en kraftig förbättring. Ett allmänt tandvårdsbidrag infördes tillsammans med ett högkostnadsskydd. Och nya resurser.

Förra året 2013 infördes ett tredje steg i tandvårdsreformen. Ett extra stöd till personer som på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling har behov av extra stora insatser.
Trots framgångar och förbättringar är det för mig som kristdemokrat otillfredsställande, ja oacceptabelt att så många i vårt län och vårt land fortfarande tvingas avstå från tandvård på grund av kostnaderna.

På mina valaffischer som riksdagskandidat inför valet 2014 har jag ett enda budskap;

 • Billigare tandvård.

Vi kristdemokrater anser att beloppsgränser och regelverk bör ses över. Jag vill arbeta för en ändring som innebär att högkostnadsskyddets första steg ska sänkas från dagens 3000 kronor till 1500 kronor. För vissa delar av tandvården skulle detta förslag bli en halverad kostnad. Patienten själv betalar upp till 1 500 kronor, därefter subventionerar staten 50 procent av kostnaden upp till 15 000 kronor. Vid kostnader som överstiger 15 000 kronor subventionerar staten med 85 procent av kostnaden.

 • Billigare tandvård är för mig en hjärtefråga.

På samma sätt som vi kristdemokrater under åtta år i regeringsställning har kunnat tillföra nya resurser till tandvården – från 3 till 6 miljarder – vill jag arbeta för fortsättning där vi halverar kostnaderna och sänker tröskeln för att få tandvårdsstöd.


Äldreboendegaranti !

Melker var 100 år men fick ingen plats på ett äldreboende. Karin var 89 år och hade fått samma hårda besked, ett avslag på sin ansökan om att få komma till ett äldreboende. SVT berättade i början av året om Karin och Melker, om dessa två äldre personer som upplevde att behoven i det dagliga livet inte täcktes av hemtjänsten och hur de kände otrygghet eller social isolering. Kristdemokraterna vill ändra på detta och föreslår därför en äldreboendegaranti. Den innebär att alla som är över 85 år ska själva få avgöra när det är dags att flytta till ett äldreboende.

Det är fantastiskt att vi lever längre och att allt fler äldre personer är vitala långt upp i åldern. Det är en stor framgång för välfärdsstaten Sverige. Men med stigande ålder ökar ohälsan liksom risken för ensamhet. De flesta kommunerna väger in detta i bedömningen av omsorgsbehovet, men det finns även många exempel på motsatsen. Ansökan om en plats är en oviss process med risk för avslag och överklagande kanske i flera led. För en person i hög ålder är det en orimlig påfrestning.

Den nationella värdegrunden som Kristdemokraterna tog initiativ till, fastställer att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med ett tillägg i socialtjänstlagen om en preciserad rätt till en särskild boendeform för personer över 85 år som ett alternativ till hjälp i hemmet, skulle de äldres trygghet och välbefinnande öka. Detta vill vi arbeta för och hoppas på fortsatt mandat att förbättra villkoren för Sveriges äldre.

Maria Larsson (KD)
Barn- och äldreminister

Anders Andersson (KD)
Riksdagsledamot Kalmar län

Gunnel Olin (KD)
Kommunpolitiker i Västervik

 

 Familjesäkra politiken

Nu i början av juni månad presenterades Sverigestudien, en studie som redovisar vilka värderingar som är viktiga för oss. Sverigestudien visar återigen att familjen är på första plats och ligger närmast våra hjärtan.

Familjen och nära relationer är för oss kristdemokrater inte bara något som värderas högt utan också en gemenskap att ta politisk utgångspunkt i. Om vi i Västerviks kommun ska få en hållbar utveckling så måste vi erkänna familjens betydelse för samhällsutvecklingen.Vi Kristdemokrater menar att alla politiska beslut ska ta hänsyn till det som vi värderar högst; familjen.

I en tid av stark individualisering, när budskapet tycks vara ensam är stark, så vill vi högljutt protestera. Läs mer


Ungas psykiska hälsa är ingen småsak

Kristdemokraterna vill få ett stopp på de besparingar som fortfarande pågår och planeras i kommunens kärnverksamheter.

I budgetdokumentet som Socialdemokrater och Moderater presenterade och tog beslut om på budgetfullmäktige i juni 2014, så vill man spara och effektivisera ytterligare 17 miljoner 2016 och ytterligare 17 miljoner 2017 på Barn & utbildning & Socialförvaltningen som tillhör våra kärnverksamheter i kommunen.

Samtidigt går det tydligen bra att gå ut med olika vallöften inför valet trots att man inte klarar av lärarlönerna och kärnverksamheterna i kommunen.Som Kristdemokrater ser vi det som helt orimligt, dessa besparingar måste stoppas. Läs mer


I Västerviks kommun vill Kristdemokraterna

 • Minska barngruppernas storlek i förskola och fritids.
 • Garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag och/eller barnomsorgspeng.
 • Tillföra resurser till förskola, skola och äldreomsorg.
 • Intensifiera arbete med praktikplatser så att arbetslösa lättare kan få jobb.
 • Bättre villkor för företagande – tydliggöra kommunens åtagande genom tjänstegarantier.
 • Ha bättre kvalitet på äldres mat.
 • Bygga fler äldreboenden.
 • Öka löner för lärare och äldreomsorgspersonal.
 • Prioritera möjligheterna att leva och verka på landsbygden.

 


Västervik ska bli bästa kommunen att växa upp i

Bra villkor för barnfamiljerna ger barnen en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst.

Föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det. Vi vill stärka familjedaghemmen och skapa ökade valmöjligheter med barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt bra barnomsorg och skola.

För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och i familjedaghemmen och ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet.

Vi vill också lyfta skolan och lärarnas status. Varje elev ska känna sig trygg och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför är nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö en nödvändighet. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och en bra lön. Barn och ungdomar behöver också en meningsfull fritid. Därför ska kommunen stödja föreningar med alkoholfria miljöer och underlätta för kulturevenemang.

För att Västervik ska utvecklas och bli attraktivt behövs fler jobb. Vi vill skapa ett näringsklimat som uppmuntrar nya idéer och underlättar för entreprenörskap och företag. Det hjälper även de unga in på arbetsmarknaden. Så gör vi Västervik till Sveriges bästa kommun att växa upp i!


Hur mycket kristdemokrat är du ?

 

Olika Svarsalternativ:
A – Håller med fullständigt.
B – Håller med till viss del.
C – Håller inte med alls.

 1. Det är föräldrarna som ska avgöra hur föräldraledigheten ska fördelas, det ska inte staten bestämma.
 2. RUT-avdraget är bra och ska vara kvar.
 3. Vi ska underlätta att bo och driva företag på landsbygden och ge grundläggande service i hela landet.
 4. Det bör bli lättare att få plats på äldreboende.
 5. För att få mindre barngrupper och högre kvalitet i förskolan är det värt att höja maxtaxan lite.
 6. Skolan ska satsa mer på läsning och ha mer lärarledd undervisning i svenska.
 7. Inför tydliga insatser mot ungdomsbrott. Har man till exempel klottrat, så ska man också sanera klottret.
 8. Vi måste behålla den lägre arbetsgivaravgiften för unga, och så att fler får jobb.
 9. Föräldrar som själva tar hand om barnen bör få ersättning, genom en barnomsorgspeng mot bakgrund av att en plats på förskolan subventionera med c:a 100 000 kr/år.
 10. Den orättvisa fastighetsskatten får inte återinföras.
 11. Viss sjukvård bör samordnas av staten, för att den ska bli mer jämlik.
 12. Skolan borde arbeta med en gemensam klassikerlista, så att alla barn får ta del av böcker, teatrar och musikgenrer.
 13. Vi måste ställa högre krav på länderna runt Östersjön för att förbättra havsmiljön.

Flest A – Du är utan tvekan kristdemokrat ! Du kommer att bli en bra valarbetare. RING OSS !
Flest B – Du är förmodligen en kristdemokrat-to-be. Kanske är det dags att öppna dörren och stiga ut ur garderoben ?
Flest C – Du har potentional ! Det är ju inte val förrän i september. Sent ska syndaren vakna !